Ogniwa elektrochemiczne i elektroliza

Nasza ocena:

3
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1267
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ogniwa elektrochemiczne i elektroliza - strona 1 Ogniwa elektrochemiczne i elektroliza - strona 2 Ogniwa elektrochemiczne i elektroliza - strona 3

Fragment notatki:


Analiza Renowności - Dane uzupełniające:
1. przychody ze sprzedaży produktów roku bieżącego wg cen sprzedaży roku poprzed. 2. koszty uzyskania przychodów roku bieżącego wg jednostkowych kosztów własnych roku poprzed.
Rozwiązanie: 1. obliczenie odchylenia ogólnego - zysk na sprzedaży w roku bież 4300
- zysk na spedaż w roku poprzed. 3800
- odchylenie + 500
2. obliczenie wpływu zmian wielkości sprzedaży Oq = (Σq p - Σq p ) - (Σ q p - Σ q p )
Op = (17100-13000)-(17000-132000) =+ 300
3. obliczenie wpływu zmian cen sprzedaży
Op = (Σq p -Σ q p )-(Σq p - Σq p )
Op = (17800-13000)-(17100-13000)= + 700
4. obliczenie wpływu jednostkowych kosztów własnych Ok. = (Σ q p -Σ q p )-(Σq p - Σq p )
Ok. = (17800-13500)-(17800-13000)= -500
5. interpretacja: suma odchyleń cząstkowych (dodatnie 1000 ujemne 500) jest zgodna z odchyleniem ogólnym wynoszącym +500, wzrost zysku na sprzedaży o 13,2% był spowodowany wyższym wzrostem przychodów ze sprzedaży o 4,7%, na wzrost ten dominujący wpływ miał wzrost uzyskanych cen sprzedaży +700 oraz w mniejszym stopniu wzrost wielkości sprzedaży +300 . Wzrost jednostkowych kosztów własnych wywierał wpływ ujemny. Nie był on jednak tak znaczny (-500) jak wzrost cen sprzedaży
WSKAŹNIK ZMIAN WIELKOŚCI SPRZEDAŻY (M ) M= W związku z tym podział odchylenia Oq przedstawia się następująco: Oq = (q p - q p )m - (q p - q p ) Oq = (q p - q p ) - ( q p - q p )m Oq = -57, Oq = +357, ogółem +300 Z ustaleń wynika, że znaczny wpływ na wielkość zysku na sprzedaży produktów miały zmiany struktury asortymentowej. One zatem wraz ze zmianami ceny sprzedaży wywołały w ujęciu liczbowym poprawę zysku na sprzedaży produktów o 1050 (700+375). Zysk ten osiągnięto przy zmniejszeniu ogólnej wielkości sprzedaży produktów. (75) WSKAŹNIK RENTOWNOŚCI SPRZEDAŻY Zn x 100 = zysk netto x 100 Psb przych. ze sprzed. w cenach brutto Zb x 100 , zg x 100 , Zp x 100 Psb Psb Sspb Rok poprz. Rok bież odchylenie 5,52% 7,10% + 1,58% 9,42% 10% + 0,58% 9,30% 9,95% + 0,65% 8,14% 9,19% + 1,04% z ustaleń wynika że rentowność w każdym przypadku wzrasta. Porównując porównawcze obliczone różnice wskaźników, można jednak zauważyć, iż w roku bieżącym zapłacony podatek dochodowy obniżył wskaźnik rentowności z 10% na 7,10% o 2,9%, Pozostałe różnice wskaźników wykazują dodatni wpływ wyników nadzwyczajnych w wysokości 0,05% tj z 9,95% do 10% oraz nadwyżki przychodów nad kosztami operacji finansowych o 0,

(…)

… pozytywnych tendencji w rozwoju działalności przykładowego przedsiębiorstwa.
RODZAJE ELEKTROD
•metaliczne: blaszka metalowa w roztworze zawierającym jony tego metalu
•gazowe: metal szlachetny (np. platyna) zanurzony do roztworu nasyconego
gazem, zawierającego jony tego samego pierwiastka,np.
•utleniająco-redukujące: metal szlachetny (np. platyna) zanurzony w
roztworze zawierającym jony na różnych stopniach utlenienia, np.
Przenośnikiem elektronów jest blaszka platynowa.
ELEKTRODA WODOROWA
A (-) Zn(s) I Zn2+(aq) II H+(aq)I H2(g)I Pt(s) K (+)
2H+(aq) + 2e
H2(g)
Siła elektromotoryczna ogniwa, E, jest miarą zdolności reakcji ogniwa do
spowodowania przepływu elektronów przez obwód.
SEM ogniwa definiuje się jako różnicę potencjałów elektrody dodatniej
(o wyższej wartości potencjału Ekatoda) i ujemnej (Eanoda…
… zmniejsza się, ponieważ zużywany jest kwas
siarkowy. Zwiększający się osad siarczanu ołowiu zwiększa opór wewnętrzny ogniwa,
zmniejszając jego siłę elektromotoryczną oraz napięcie na biegunach.
Biologiczny system ogniw elektrochemicznych SEM = 1,5 V (cała bateria 700V)
A (-)
K (+)
Zębacz elektryczny
A (-): 2H2 → 4H+ + 4ē
K (+): 2O2 + 4ē → 2O2sumarycznie:
4H+ + 2O2- → 2H2O
Ogniwo wodorowe
ELEKTROLIZA…
…) są podłączone do źródła prądu stałego.
OGNIWO GALWANICZNE
ELEKTROLIZER
Samorzutna reakcja chemiczna generuje
przepływ elektronów
Zewnętrzne źródło energii wymusza reakcje,
które nie mogą przebiegać samorzutnie
Anoda – znak „ -” – proces utleniania
Anoda – znak „+” – proces utleniania
Katoda – znak „ + „ – proces redukcji
Katoda – znak „ - „ – proces redukcji
Warunkiem koniecznym, aby mógł zachodzić proces…
….
PRZYKŁAD
Katoda(-): 2Na+ + 2e -- > 2Na
Anoda(+): 2Cl- -- >Cl2 + 2e
Sumarycznie : 2NaCl  2Na + Cl2
Stopiony wodorotlenek sodu NaOH
K( )
2Na
2e
2Na | 2
A( )
2OH
2e
1
2
K( ) 4Na
4e
4e
O2
Stopiony chlorek ołowiu(II)
K( )
4Na
A( ) 4OH
O 2 H 2O | 2
2H 2 O
Pb 2
2e
Pb
A( )
2Cl
2e
Cl 2
PbCl 2
Pb Cl 2
ELEKTROLIZA WODNYCH ROZTWORÓW ELEKTROLITÓW
KATODA (-)
Kolejność redukcji jonów jest z reguły
zgodna z szeregiem…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz