Odnawialne źródła energii - cz. 4

Nasza ocena:

3
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1547
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Odnawialne źródła energii - cz. 4 - strona 1

Fragment notatki:

Sprawność optyczna wyraża w % -ilość energii cieplnej pozyskanej przez medium grzewcze z całkowitej energii słonecznej padającej na powierzchnię kolektora (absorbera)
Współczynnik absorpcji - charakteryzuje procentowo ilość energii z całkowitego promieniowania słonecznego pochłoniętej przez absorber i wykorzystanej przez układ solarny (ok 95 %w kolektorach Phönix)
Współczynnik emisji - oznacza procentowo straty energii pochłoniętej przez absorber w wyniku emisji ciepła na zewnątrz kolektora (konwekcja) ( ok.5 %w kolektorach Phönix)
Współczynniki przenikania ciepła charakteryzują przewodność cieplną materiału
-współczynnik przenikania ciepła k 1 - dotyczy materiału, z którego wykonano rurki i absorber (większy współczynnik, większa wydajność kolektora)
-współczynnik przenikania ciepła k 2 - dotyczy izolacji (mniejszy współczynnik mniejsze straty)
Kolektory skupiające W kolektorach skupiających, promienie słoneczne są odbijane w
kierunku absorbera, będącego jednocześnie wymiennikiem ciepła.
Jednak celność zwierciadeł jest uzależniona od kierunku padania
promieni słonecznych, co w praktyce oznacza, że aby utrzymać wysoką
sprawność przez cały dzień, kolektor musi poruszać się zgodnie z
pozornym ruchem słońca.
Na podstawie opisanych współczynników można obliczyć w uproszczony sposób ilość energii cieplnej (E) pozyskanej przez kolektor w zależności od średniego rocznego napromieniowania słonecznego występującego w danym regionie
E = Napromieniowanie X Współczynnik absorpcji X Sprawność optyczna
Podstawiając wartości z charakterystyki kolektora Infinity 2 przy średnim napromieniowaniu dla obszaru Polski -1000 kWh / m2 / rok:
E=1000 x 0,95 x 0,786= 746 kWh / m2 / rok
Producent gwarantuje minimalny uzysk energii cieplnej na poziomie 525 kWh / m2 / rok.
Instalacje do podgrzewania ciepłej wody użytkowej:
Kolektor słoneczny
Regulator słoneczny uruchamiający pompę obiegu gdy zaistnieje odpowiednia różnica temperatur pomiędzy wyjściem z kolektora a zbiornikiem
Pompa
Naczynie przeponowe kompensujące rozszerzalność temperaturową czynnika
Zbiornik magazynujący ciepła wodę użytkową, z 2 wężownicami lub płaszczami grzejnymi- dolna zasilana czynnikiem z kolektorów słonecznych, górna innym źródłem ciepła
Inne źródła ciepła- kocioł, pompa ciepła
Najczęstszym wariantem zastosowania pompy ciepła w Polsce jest wykorzystanie ciepła gruntu poprzez tzw. Kolektor gruntowy-kolektor ziemny.
Czynnik niezamarzający tzw. Solanka krążąc w długiej wężownicy na głębokości rzędu 1,2-1,5m odbiera ciepło z gruntu i oddaje go do obiegu chłodniczego pompy ciepła.

(…)

… na zewnątrz atmosfery ziemskiej. Obliczyć wartość stałej słonecznej zakładając, że słońce jest ciałem doskonale czarnym o temp. Powierzchni równej 5777K. Wymiary liniowe podano na rysunku.
Strumień gęstości energii wypromieniowanej przez ciało doskonale czarne o temp T wynosi:
=5,67 10-8 W/(m2K4) jest stała Boltzmana
Stąd całkowity strumień energii wypromieniowywanej przez powierzchnię słońca wynosi…
… promieniowania słonecznego na płaszczyznę pochylona pod kątami β1=50° i β2=90°
Względem poziomu i skierowaną w stronę zachodnią
O godz 1430 prawdziwego czasu słonecznego (ω=37,5°)
W dniu 15 sierpnia (δ=13,78°)
Zlokalizowaną w Warszawie (Φ=52°N)
Współczynnik odbicia od podłoża p0=0,2
Dla kąta β1 dodatkowo porównać wyniki z sytuacją, gdy współczynnik odbicia wyniesie p0=0,9
12

… bardzo restrykcyjnymi przepisami. Mimo, że systemy otwarte z energetycznego punktu widzenia są najbardziej efektywne, instalacje ze zrzutem wód do odbiorników powierzchniowych są stosunkowo rzadkie z uwagi na skomplikowaną procedurę uzyskiwania wymaganych pozwoleń.
Czerpanie wody ze studni, zrzut wody z powrotem do warstwy wodonośnej (OG)
Po oddaniu ciepła woda doprowadzana jest z powrotem do warstwy wodonośnej…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz