Oczyszczanie wody - cz. 1

Nasza ocena:

5
Pobrań: 161
Wyświetleń: 2240
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Oczyszczanie wody - cz. 1 - strona 1 Oczyszczanie wody - cz. 1 - strona 2 Oczyszczanie wody - cz. 1 - strona 3

Fragment notatki:

Specjalne procesy oczyszczania wody i ścieków
WODA występuje w całej biosferze, jest niezbędna dla ludzi, wykorzystywana w celach przemysłowych, rolniczych, rekreacyjnych, jako środowisko reakcji biochemicznych, niezbędna do życia.3/4 globu ziemskiego to morza i oceany. Objętość hydrosfery to 2*1018m3.Procesy skraplania, parowania, zamarzania, topnienia wpływają na to ile wody znajduje się w przyrodzie. Musi być równowaga tych procesów. W wodzie występuje wiązanie atomowe spolaryzowane, kątowe. Rodzaj wiązań decyduje o właściwościach fizyko-chemicznych wody. Woda nigdy nie jest czystym związkiem chemicznym. Jest to roztwór rzeczywisty, koloidalny. Pod wpływem wody zachodzi proces dysocjacji i rozpuszczania. Mamy następujące rodzaje wody: POWIERZCHNIOWE (płynące, stojące, słone, słodkie) PODZIEMNE (płytkie, głębokie). Wody powierzchniowe dzielimy na 3 klasy ( 1 klasa to woda do picia),a wody podziemne na 4 klasy (wody czyste, średniej jakości, niskiej jakości i wody na potrzeby monitoringu.).Skład wód podziemnych zależy od rodzaju i budowy skał pozostających w kontakcie a wodą, procesów wietrzenia chemicznego, fizycznego, strącania, reakcji utleniania, hydratacji, hydrolizy, sorpcji, wymiany jonowej, migracji Fe2S+ O2 + H2O - 4Fe(OH)3 + 8 H2SO4. Do wód podziemnych tlen dostaje się wraz z przesiąkająca wodą opadową tzw. proces infiltracji. Następnie napotyka odkryty system wód w którym jest możliwy kontakt z tlenem. Obecność tlenu wpływa na potencjał utleniająco-redukcyjny wody En. Jeżeli potencjał jest dodatni wówczas łatwiej zachodzą reakcje utleniania. Później jest warstwa nieprzepuszczalna (zakryty system wód) nie ma tutaj infiltracji, tlenu jest bardzo mało, panują warunki redukujące. Gdy w płytkiej wodzie podziemnej nie ma tlenu wówczas oznacza to że są w niej zanieczyszczenia antropogeniczne. Stężenie chlorków zwiększa się wraz z głębokością, gdyż im niżej tym więcej jest minerałów skąd są wypłukiwane. O składzie wody decyduje:
-budowa geologiczna ziemi
-podłoże mineralne
-występujące na powierzchni skały
-duża ilość zanieczyszczeń w wodzie zmienia rodzaj procesów fizyko-chemicznych.
-w procesie samooczyszczania zużywany jest tlen (im bardziej zanieczyszczona woda tym więcej potrzeba tlenu a wtedy organizmy nie mają czym oddychać np. śnięcie ryb)
-obecność ścieków gosp. bytowych wpływa na zawartość zw. azotu w wodzie.
Rzeki płynące przez tereny leśne mają inny skład niż te które płyną przez tereny rolnicze, pola uprawne.
WODY PODZIEMNE - dzielą się na 4 klasy: Ia - woda do picia, najlepsza jakość, Ib -wysokiej jakości, II - średniej, III - niskiej jakości. Skład tych wód zależy od rodzaju i budowy skał pozostających w kontakcie z wodą, uziarnienia, stopnia zmętnienia, prędkości przepływu, możliwości kontaktu z wodami opadowymi i powierzchniowymi. Wody te mogą być zasilane infiltracyjnie (woda opadowa przesiąka przez piasek pod warstwę gleby lub wody powierzchniowej). Możliwości kontaktu z wodami opadowymi i powierzchniowymi wpływa na skład wód podziemnych(otwarty system wód - występuje O

(…)

… innych zaniecz. organicznych i nieorganicznych oraz bakterii i wirusów. Proces ten stosowany jest w oczyszczaniu wód przeznaczonych do celów przemysłowych. 8) Sorpcja na węglu aktywnym - służy do usuwania rozpuszczonych związków organicznych, w tym ich produktów niepełnego utleniania chemicznego. Możliwa jest dechloracja wody na węglu aktywnym, który wykorzystywany jest do obniżenia zawartości zanieczyszczeń…
… mikroorganizmów (zmieniają się warunki tlenowe).
Zachodzą procesy tlenowego rozkładu zaniecz.do prostszych związków nieorg.(ditlenek węgla,wodór). Zachodzą również takie procesy jak:sedymentacja,dyfuzja,adsorpcja,itd..
WADY - po 6 miesiącach użytkowania prędkość maleje, pogarszają się parametry wody. Filtr czyści się przez usunięcie 20 30 cm złoża. Po usunięciu górnej warstwy (z błoną biologiczną) filtr działa tylko w części mechanicznej, dopiero po 2-4 dniach błona biologiczna jest odbudowana.
Większa skuteczność usuwania zawiesin, 90-95%mętności wody. Usuwana jest też część zw.organicznych (ChZT 60-70%), bakterie. Gorzej usuwana jest barwa i nie usuwają glonów. Jeśli woda, którą chcemy oczyścić ma mętość 30 mg/m3 to możemy stosować ten filtr. W celu niedopuszczenia do zamarzania wody w filtrze stosujemy obudowanie…
…) Sedymentacja, flotacja - zapewniają usunięcie zawiesin obecnych zarówno w wodzie surowej jak i w wodzie koagulacji lub strącaniu chemicznym. W procesie sedymentacji usuwane są zawiesiny mające ciężar właściwy większy niż woda. Podczas flotacji możliwe jest usunięcie z wody cząstek o ciężarze właściwym mniejszym niż woda, bądź większym - przy zastosowaniu flotacji powietrza.
4) Filtracja - usuwa zawiesiny…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz