Ochrona środowiska i zasobów przyrodniczych w planowaniu przestrzennym

Nasza ocena:

3
Pobrań: 721
Wyświetleń: 1806
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ochrona środowiska i zasobów przyrodniczych w planowaniu przestrzennym - strona 1 Ochrona środowiska i zasobów przyrodniczych w planowaniu przestrzennym - strona 2 Ochrona środowiska i zasobów przyrodniczych w planowaniu przestrzennym - strona 3

Fragment notatki:

Wykład 1 Realizacja Projektowanie Zagospodarowanie przestrzenne Gospodarowanie w przestrzeni i gospodarowanie przestrzenią Planowanie przestrzenne Ochrona środowiska i zasobów przyrodniczych w planowaniu przestrzennym   Stan ładu przestrzennego     Przestrzeń – zasoby nieodtwarzane, - zasoby wyczerpywane Programowanie i planowanie w zarządzaniu środowiskiem przyrodniczym Polityka ekologiczna państwa                                        Programy i plany Gospodarcze                   Środowiskowe             Społeczne                             Planowanie zintegrowane         Zrównoważony rozwój                           I. Programy ogólne i problemowe II. Programy strategiczne, taktyczne i operacyjne III. Programy decyzyjne i pomocnicze Dokumenty programowo-decyzyjne w jednostkach terytorialnych: 1. Strategie zrównoważonego rozwoju 2. Program ochrony środowiska 3. Plan gospodarki odpadami 4. Dokumenty planistyczne Dokumenty dodatkowe: a. Program edukacji ekologicznej b. Program gospodarki leśnej c. Plan działań na rzecz wykorzystania odnawialnych źródeł energii d. Program ochrony przed hałasem e. Plan reagowania kryzysowego   Strategia zrównoważonego rozwoju  (kraj, gmina, powiat, województwo) - ukierunkowanie rozwoju jednostki terytorialnej - wybór strategicznej drogi rozwoju - nieobligatoryjny   Analiza SWOT (mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia)   Jaki jest ostateczny cel, do którego dążymy?   Strategiczne programy rozwojowe   Program Ochrony Środowiska - obligatoryjny - Dokument wykonawczy do polityki ekologicznej państwa - zarządzanie środowiskiem -  koordynacja działań proochronnych 1. Zadania własne: - finansowanie z własnych środków gminy/powiatu/woj. 2. Zadania koordynowane: - finansowane ze środków przedsiębiorstw i dotacji zewnętrznych   Zakres bloków problemowych: 1. Wzmocnienie struktury ekologicznej 2. Ograniczenia emisji, zmniejszenie wodo- i materiałochłonności 3. Zmniejszenie energochłonności 4. Poprawa transportu 5. Rozwijanie aktywności obywatelskiej   Wskaźniki środowiskowe - określenie kierunku zmian zachodzących w środowisku   Plan gospodarki odpadami - obligatoryjny 1. Aktualny stan gospodarki odpadami na danym obszarze 2. charakterystyka rodzaju, źródeł i ilości odpadów poddawanych unieszkodliwianiu i  odzyskowi 3. istniejący system zbierania odpadów 4. propozycje konkretnych działań polepszających aktualny stan 5. prognoza zmian w gospodarce odpadami 6. organizacja systemu gospodarki odpadami 7. koszty wdrażania 8. sposób monitorowania…   Program ochrony przed hałasem - dla aglomeracji powyżej 100 tys. mieszkańców - dla terenów o przekroczonym dopuszczalnym poziomie hałasu (wskazane w POŚ) Cel: wskazanie działań dostosowania poziomu hałasu do wartości progowych

(…)

… obszarów wiejskich
9 pakietów rolnośrodowiskowych (41 wariantów)
Zagadnienia środowiska przyrodniczego w dokumentach planistycznych
Opracowania z zakresu środowiska przyrodniczego w dokumentach planistycznych ->
proekologiczne procedury administracyjne
I. Wymagana do przyjęcia Dokumentów:
- opracowanie Ekofizjograficzne
- Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko skutków realizacji planów,
strategii i programów -> Prognoza Oddziaływania na środowisko
II. Wymagane do wydania decyzji o planowanym przedsięwzięciu
1. Ocena oddziaływania na środowisko przedsięwzięć mogących (zawsze lub
potencjalnie) znacząco oddziaływać na środowisko przyrodnicze
- raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
- decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
WYKŁAD 2
Zasoby wodne w gospodarce przestrzennej
Zasoby wodne
Wody…
… gatunku.
Gospodarowanie na obszarach Natura 2000.
Wymogi formalne gospodarowania na terenach sieci Natura 2000.
Standardowy Formularz Danych.
2. Plan ochrony.
3. Ocena oddziaływania na środowisko inwestycji mogących wpływać na obszary Natura 2000.
Ad. 2
1.
Plany ochrony obszaru Natura 2000- plany ochrony parku narodowego, parku krajobrazowego,
rezerwaty przyrody, plany urządzenia lasu.
I.
Sporządzenie…
… sieci hydrograficznej
-zabiegi wodno-melioracyjne (regulacja rzek, obwałowanie, melioracje odwadniające).
-zamulanie i zarastanie zbiorników wód powierzchniowych
-odwodnienia górnicze
-odwodnienia obiektów budowlanych
-nadmierna eksploatacja wód podziemnych
Możliwości zwiększenia dyspozycyjnych zasobów wody:
-retencjonowanie wody w zbiornikach retencyjnych, stawach rybnych
-odbudowa małej retencji…
… przeciwpożarowa
-cele gospodarcze
-poprawa warunków
wilgotnościowych
-wzrost różnorodności siedlisk
-retencja naturalna
-retencja leśna i glebowa
-działalność bobrów
-stawy rybne
Ekosystemy wodne o najwyższych wskaźnikach różnorodności biologicznej
Ekstensywna gospodarka rybacka- rekompensaty finansowe
-użytki ekologiczne- zwolnienie z podatku rolnego
-programy rolno środowiskowe
-integracja rolnictwa i rybactwa…

-hydrologiczna
-chemiczna
-biologiczna
Procesy naturalnej degradacji intensyfikowanej przez człowieka
-erozja wodna i wietrzna
-ruchy masowe
-pustynnienie i stepowienie
Przeznaczenie gleb produktywnych na cele nierolnicze i nieleśne
-pozyskiwanie surowców
-zabudowa mieszkaniowa
-infrastruktura przemysłowa, rekreacyjna, komunikacyjna
-składowiska odpadów komunalnych i przemysłowych
Degradacja gleb
Zmęczenie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz