Ochrona przed zawilgoceniem i korozją biologiczną

Nasza ocena:

5
Wyświetleń: 595
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ochrona przed zawilgoceniem i korozją biologiczną - strona 1 Ochrona przed zawilgoceniem i korozją biologiczną - strona 2

Fragment notatki:

Ochrona przed zawilgoceniem i korozją biologiczną
§315. Budynek powinien być zaprojektowany i wykonany w taki sposób, aby opady atmosfe­ryczne, woda w gruncie i na jego powierzchni, woda użytkowana w budynku oraz para wodna w powietrzu w tym budynku nie powodowały zagrożenia zdrowia i higieny użytkowania.
§316. Budynek posadowiony na gruncie, na któ­rym poziom wód gruntowych może powodować przenikanie wody do pomieszczeń, należy za­bezpieczyć za pomocą drenażu zewnętrznego lub w inny sposób przed infiltracją wody do wnętrza oraz zawilgoceniem. Ukształtowanie terenu wokół budynku powinno zapewniać swobodny spływ wody opadowej od budynku.
§317. Ściany piwnic budynku oraz stykające się z gruntem inne elementy budynku, wykonane z materiałów podciągających wodę kapilarnie, powinny być zabezpieczone odpowiednią izola­cją przeciwwilgociową.
Części ścian zewnętrznych, bezpośrednio nad otaczającym terenem, tarasami, balkonami i da­chami, powinny być zabezpieczone prżed prze­nikaniem wody opadowej i z topniejącego śniegu.
§318. Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe pionowych przegród zewnętrznych (ścian, okien i drzwi) i ich uszczelnienie powinny uniemoż­liwiać przenikanie wody opadowej do wnętrza budynków.
§319. Dachy i tarasy powinny mieć szczelne po­krycia lub izolacje oraz spadki, umożliwiające odpływ wód opadowych i z topniejącego śniegu do rynien i wewnętrznych lub zewnętrznych rur spustowych.
§320. Balkony, loggie i tarasy powinny mieć po­sadzki wykonane z materiałów nienasiąkliwych, mrozoodpornych i nieśliskich. §322. Rozwiązania materiałowo-konstrukcyjne zewnętrznych przegród budynku, warunki cie­plno-wilgotnościowe, a także intensywność wy­miany powietrza w pomieszczeniach, powinny uniemożliwiać powstanie zagrzybienia. Do budowy należy stosować materiały, wyroby i elementy budowlane odporne lub uodpornio­ne na zagrzybienie i inne formy biodegradacji, odpowiednio do stopnia zagrożenia korozją bio­logiczną.
Przed podjęciem przebudowy, rozbudowy, mo­dernizacji lub zmiany przeznaczenia budynku w przypadku stwierdzenia występowania zawil­gocenia i oznak korozji biologicznej należy wy­konać ekspertyzę mykologiczną i na podstawie jej wyników odpowiednie roboty zabezpiecza­jące.
Oszczędność energii i izolacyjność cieplna
§328. Budynek i jego instalacje grzewcze, wen­tylacyjne i klimatyzacyjne powinny być zapro­jektowane i wykonane w taki sposób, aby ilość energii cieplnej, potrzebnej do użytkowania bu­dynku zgodnie z jego przeznaczeniem, można było utrzymać na racjonalnie niskim poziomie. Wartości obliczeniowe współczynnika przeni­kania ciepła okien, świetlików, wrót i drzwi, w przypadku gdy znany jest producent (do­stawca), przyjmuje się wg norm lub aprobat technicznych. W przypadku gdy nie można określić producenta (dostawcy), wartości obli­czeniowe współczynnika przenikania ciepła ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz