Ocena wentylacji i chłocenia - zadania

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 581
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ocena wentylacji i chłocenia - zadania  - strona 1 Ocena wentylacji i chłocenia - zadania  - strona 2 Ocena wentylacji i chłocenia - zadania  - strona 3

Fragment notatki:


OCENA WENTYLACJI I CHŁODZENIA Wentylacj e grawitacyjn a mo na stosowa c w budynkach mieszkalnych o wysoko s ci a do 6 kondygnacji naziemnych wł a cznie b do 9 kondygnacji naziemnych wł a cznie c do 11 kondygnacji naziemnych wł a cznie W nowo wznoszonych budynkach wentylowanych w sposób grawitacyjny mo S na stosowa c przewody wentylacyjne zbiorcze gdy: a do przewodów podł a cza si e pomieszczenia o takim samym przeznaczeniu b wysoko sc budynku nie przekracza 4 kondygnacji naziemnych c w adnym przypadku nie mo na stosowa c przewodów zbiorczych W budynkach u yteczno s ci publicznej minimalny strumie n powietrza wentylacyjnego przypadaj a cy na 1 osob e nie zale y od: a Rodzaju wentylacji (mechaniczna lub naturalna) b Stosowania klimatyzacji c Dopuszczenia palenia tytoniu Zu ycie energii do nap e du wentylatora jest (teoretycznie): a Proporcjonalne do warto s ci strumienia przepływaj a cego powietrza b Proporcjonalne do 2 pot e gi warto s ci strumienia przepływaj a cego powietrza c Proporcjonalne do 3 pot e gi warto s ci strumienia przepływaj a cego powietrza Wentylacja grawitacyjna to rodzaj: a wentylacji naturalnej b wentylacji mechanicznej c wentylacji hybrydowej Obliczeniowa temperatura powietrza zewn e trznego dla wymiarowania wentylacji grawitacyjnej to: a +12 ºC b temperatura s rednioroczna dla danej lokalizacji c analogiczna do temperatury obliczeniowej dla ogrzewania Ci s nienie czynne wywołuj a ce przyjmowane jako siła sprawcza w wentylacji grawitacyjnej zale y od: a od długo s ci przewodu wentylacyjnego odprowadzaj a cego powietrze z pomieszczenia b. od ró nicy rz e dnej wylotu przewodu wentylacyjnego odprowadzaj a cego powietrze i rz e dnej wlotu chłodnego powietrza do pomieszczenia c od wysoko s ci wentylowanej kondygnacji Z jakich pokojów w mieszkaniach (wg Polskiej Normy PN-B-03430:1983/Az3:2000) wymagane jest usuwanie powietrza a ze wszystkich b. z pokojów oddzielonych wi e cej ni S dwojgiem drzwi od pomieszcze n pomocniczych, z których odprowadzane jest powietrze, pokojów znajduj a cych si e na wy S szej kondygnacji w wielopoziomowym domu jednorodzinnym lub w wielopoziomowym mieszkaniu domu wielorodzinnego c tylko z pokojów sypialnych Najmniejsze opory przepływu powietrza (zakładaj a c stałe pole przekroju poprzecznego) posiadaj a przewody wentylacyjne o przekroju a kwadratowym b okr a głym c eliptycznym

(…)

… szkodliwa?
a Sprearki spiralne (scroll)
b Sprearki tłokowe
c Sprearki przepływowe
Która z zalenosci jest spełniona w regeneracyjnym wymienniku ciepła obiegu chłodniczego:
a Spadek temperatury ciekłego czynnika równy jest przyrostowi temperatury pary czynnika
b Temperatura ciekłego czynnika pozostaje stała
c Spadek entalpii ciekłego czynnika równy jest przyrostowi entalpii pary czynnika
Jakie sa skutki…
… lub w wielopoziomowym mieszkaniu domu
wielorodzinnego
c tylko z pokojów sypialnych
Najmniejsze opory przepływu powietrza (zakładajac stałe pole przekroju poprzecznego)
posiadaja przewody wentylacyjne o przekroju
a kwadratowym
b okragłym
c eliptycznym
W przypadku wentylacji mechanicznej rzeczywisty punkt pracy wentylatora nie posiadajacego
regulacji wydajnosci jest
a niezmienny
b zmienny i zaleny od chwilowych oporów…
… i zaley od chwilowej rónicy cisnienia po obu stronach okna
Jaka wielkosc charakteryzuje jakosc energetyczna chłodziarek?
a Efficiency Energy Ratio - EER
b Coefficient Of Performance - COP
c Halocarbon Global Warming Potencjal - HGWP
Jaki wskaznik charakteryzuje łaczny wpływ eksploatacji chłodziarki na srodowisko?
a GWP
b ODP
c TEWI
Który z pierwiastków wchodzacych w skład syntetycznych czynników…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz