Ocena oświetlenia - zadania

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 532
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ocena oświetlenia - zadania - strona 1 Ocena oświetlenia - zadania - strona 2

Fragment notatki:


OCENA O S WIETLENIA Norm a ujmuj a c a wymagania dotycz a ce o s wietlenia miejsc pracy we wn e trzach jest norma: a PN-EN 12464-1 b PN-EN 15193 c PN-EN 12100-2 Norm a ujmuj a c a wymagania dotycz a ce charakterystyki energetycznej o s wietlenia we wn e trzach jest norma: a PN-EN 12464-1 b PN-EN 15193 c PN-EN 12100-2 S wiatło, to promieniowanie elektromagnetyczne z zakresu: a 10 nm - 1 mm b 380 nm - 780 nm c 780 nm - 1 mm G e sto sc powierzchniow a strumienia s wietlnego charakteryzuje: a luminancja b s wiatło sc c nat e enie o s wietlenia Jednostk a s wiatło s ci jest: a kandela b lumen c luks Skuteczno s ci s wietlne s wietlówek zawieraj a si e w zakresie: a 10 - 25 lm/W b 50 - 100 lm/W c 125 - 175 lm/W Trwało s ci arówek halogenowych s a : a zbli one do trwało s ci lamp sodowych b wy sze od trwało s ci lamp sodowych c ni sze od trwało s ci lamp sodowych Zestawem charakteryzuj a cym arówki tradycyjne jest zestaw: a skuteczno sc : 10 lm/W; trwało sc : 10000 h; wska z nik oddawania barw:50 b skuteczno sc : 100 lm/W; trwało sc : 1000 h; wska z nik oddawania barw:50 c skuteczno sc : 10 lm/W; trwało sc : 1000 h; wska z nik oddawania barw:100 S wietlówka kompaktowa, w stosunku do arówki tradycyjnej, jest: a pi e ciokrotnie trwalsza i pi e ciokrotnie skuteczniejsza b pi e ciokrotnie trwalsza i dziesi e ciokrotnie skuteczniejsza c dziesi e ciokrotnie trwalsza i pi e ciokrotnie skuteczniejsza Temperatury barwowe, które nie przekraczaj a 3300 K, zwi a zane s a ze s wiatłem: a ciepłym b chłodnym c po s rednim, mi e dzy ciepłym a chłodnym Z ródła s wiatła stosowane w o s wietleniu pomieszcze n biurowych powinny charakteryzowa c si e wska z nikiem oddawania barw: a nie wy szym ni 50 b nie ni szym ni 80 c zbli onym do 100 Parametrem charakterystycznym dla opraw o s wietleniowych jest: a rodzaj o s wietlenia b nat e enie o s wietlenia c k a t ochrony Poziomy nat e enia o s wietlenia charakterystyczne dla o s wietlenia sal lekcyjnych i laboratoryjnych to: a 50 - 100 lx b 150 - 200 lx c 300 - 500 lx Ol s nienie wywołuj a ce odczucie niewygody w procesie widzenia to: a ol s nienie przeszkadzaj a ce b ol s nienie o s lepiaj a ce c ol s nienie przykre ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz