Obrót wierzytelnościami- wykład 4

Nasza ocena:

5
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1078
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Obrót wierzytelnościami- wykład 4 - strona 1 Obrót wierzytelnościami- wykład 4 - strona 2 Obrót wierzytelnościami- wykład 4 - strona 3

Fragment notatki:

Obrót wierzytelnościami dr Marzena Czarnecka Wykład 4
Obrót wierzytelnościami czekowymi:
Czek-pochodzące od wystawcy, a skierowane do trasata -polecenie zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej
Czek wystawiony „na zlecenie” lub bez takiego zastrzeżenia można przenieść przez indos Czek wystawiony na oznaczoną osobę z dodaniem „nie na zlecenie” można przenieść tylko w formie przelewu/cesji
Czek nie zawierający oznaczenia remitenta , czyli na okaziciela może być przeniesiony przez przeniesienie własności dokumentu oraz jego wydanie
Obrót wierzytelnościami inkorporowanymi w obligacjach:
Obligacja -jest prawem wartościowym emitowanym w serii, w których emitent stwierdza, że jest dłużnikiem właściciela obligacji ( obligatariusza) i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonego świadczenia Ze względu na sposób oznaczenia wyróżniamy:
a) obligacje imienne b) obligacje na okaziciela
Ze względu charakter wynikającego świadczenia:
c) obligacje zamienne d) obligacje z prawem pierwszeństwa
e) obligacje przychodowe
Emisja obligacji:
Obligacje mogą być emitowane przez:
-podmioty prowadzące działalność gospodarczą mające osobowość prawna, a także spółki komandytowo-akcyjne
-gminy, powiaty, województwa, związki jednostek samorządu terytorialnego
- instytucje finansowe , których członkiem jest RP lub NBP lub przynajmniej jedno z państw Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju lub bank centralny tego państwa Publiczny obrót papierami wartościowymi:
Publiczny obrót papierami wartościowymi
jest proponowaniem nabycia lub nabywaniem
emitowanych w serii papierów wartościowych , przy
wykorzystaniu środków masowego przekazu albo w
inny sposób jeżeli propozycja skierowana jest do więcej
niż 300 osób albo do nieznaczonego adresata. Komisja
Papierów Wartościowych i Giełd wyrażenia zgodę na
dopuszczenie papierów wartościowych do
publicznego obrotu. Bankowa obsługa obrotu obligacjami:
Czynności związane ze zbywaniem, wykupem oraz wypłatą oprocentowania obligacji, wyemitowanych w obrocie niepublicznym , emitent może powierzyć w drodze umowy wybranemu przez siebie bankowi
Ustawa o obligacjach przewiduje ponadto dla banku rolę reprezentanta i strażnika interesu obligatariuszy konkretnej emisji. Tak więc emitent -może przed rozpoczęciem publicznej emisji obligacji zawrzeć z bankiem umowę o reprezentację obligatariuszy wobec emitenta Zasady publicznego obrotu akcjami:
Publiczny obrót papierami wartościowymi może być dokonywany wyłącznie po dopuszczeniu do publicznego obrotu

(…)

… papiery wartościowe powinny jedynie poinformować KPWiG Nie wzmaga te zgody Komisji wprowadzenie do publicznego obrotu papierami wartościowymi gdy ich emitentem jest spółka jest notowana na rynku giełdowym co najmniej 18 miesięcy lub obrót wtórny odbywa się będzie wyłącznie na rynku nieurzędowym Rynek regulowany obligacji:
-system obrotu instrumentami finansowymi dopuszczonymi do publicznego obrotu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz