Obrót gotówkowy - charakterystyka

Nasza ocena:

3
Pobrań: 371
Wyświetleń: 3010
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Obrót gotówkowy - charakterystyka - strona 1 Obrót gotówkowy - charakterystyka - strona 2 Obrót gotówkowy - charakterystyka - strona 3

Fragment notatki:

Obrót gotówkowy
Rozliczenia gotówkowe przeprowadza się :
w formie wpłaty lub wypłaty gotówki z kasy (obrót kasowy),
w formie czeku gotówkowego (imiennego lub na okaziciela),
w formie wpłaty gotówki: np. na rachunek bankowy wierzyciela lub rachunek własny w banku oraz wypłat gotówki za pośrednictwem banku lub poczty.
Obrót kasowy
Obrót gotówkowy obejmuje przyjmowanie i wypłacanie gotówki z kasy, co stanowi podstawę obrotu kasowego. Zasady funkcjonowania kasy, zjawiska związane z wykorzystaniem gotówki, odpowiednie udokumentowanie operacji kasowych oraz zapewnienie ochrony przed kradzieżą i zniszczeniem nazywa się ogólnie gospodarką kasową. W kasie przedsiębiorstwa przechowuje się tyko niezbędną, minimalną ilość gotówki, ustaloną przez kierownika jednostki, tzw. pogotowie kasowe. Większe wydatki kasowe są wcześniej uwzględnianie i na nie w danym dniu pobiera się gotówkę z banku.
Jednostka przechowuje w kasie:
pogotowie kasowe,
gotówkę podjętą z banku z rachunku bankowego na pokrycie określonych wydatków (cel zdefiniowany przy pobraniu np. na wypłatę wynagrodzenia),
gotówkę pochodzącą z bieżących wpływów do kasy (można ją przeznaczyć na finansowanie bieżących wydatków lub na pogotowie kasowe),
gotówkę przyjętą w formie depozytu od jednostek działających w ramach przedsiębiorstwa np. od pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych,
Gospodarka kasowa jest prowadzona na podstawie instrukcji kasowej. Jest to dokument wewnętrzny poufny, zatwierdzony przez kierownika jednostki i podany do wiadomości kasjera. Nie ma obowiązującego wzorca instrukcji kasowej, ale powinna ona zawierać min.:
zakres odpowiedzialności kasjera,
zakres ochrony pomieszczeń kasowych i wartości pieniężnych np. w transporcie,
wysokość pogotowia kasowego,
zasady dokonywania operacji i ich dokumentowanie,
zasady obiegu dokumentów kasowych,
zasady zasilania kasy i odprowadzania nadwyżek kasowych.
Za stan kasy odpowiada kasjer, który ma na piśmie przejmuje odpowiedzialność materialną za kasę, otrzymuje zakres czynności i obowiązków kasjer nie może podejmować decyzji dotyczących wykorzystanie zasobów gotówkowych.
Czek gotówkowy Czek (prawo czekowe) jest pisemnym zleceniem bezwzględnego wypłacenia określonej kwoty, wydanym bankowi przez posiadacza rachunku bankowego. Zależnie od sposoby zapłaty rozróżnia się czeki:
kasowe (gotówkowe), zlecające bankowi wypłatę gotówki,
rozrachunkowe- służące wyłącznie do rozliczeń bezgotówkowych.


(…)

… banku lub poczty.
Wpłaty i wypłaty gotówki za pośrednictwem rachunku bankowego można dokonywać za pomocom:
kas dziennych
kas wieczornych
bankowych skarbów nocnych,
bankomatów
Wpłaty gotówki na rachunki bankowe mogą być tzw. otwarte i zamknięte i są potwierdzane dowodami wpłaty.
Dokumentacja obrotu gotówkowego
Każdy dowód księgowy powinien zawierać dane zgodne z UoR
Dowody wpłaty do kasy:
dowód KP (kasa…
… cywilnoprawnych, własne źródłowe dowody księgowe, np. wnioski o zaliczki, rozliczenie delegacji.
Zastępcze własne dowody wypłat gotówki są wystawiane wówczas gdy wypłata nie może być udokumentowana źródłowym dowodem kasowym. Przykładem jest zastępczy dowód wypłaty gotówki z kasy - dowód KW.
Dowód KW- „kasa wypłać”
jest znormalizowanym dokumentem ścisłego zarachowania, wystawiany przez pracownika…
… i zagranicznych znakach pieniężnych,
do konta KASA jednostka prowadzi analitykę wg własnych potrzeb,
do konta KASA prowadzona jest ewidencja szczegółowa w przypadkach, gdy w jednostce występują obroty kasowe w walucie krajowej i w walucie obcej oraz gdy jednostka prowadzi kilka kas.
Konto KASA może wykazywać wyłącznie saldo debetowe wyrażające stan gotówki w kasie.
W ramach konta KASA można wyodrębnić konta…
… osobę mającą podjąć gotówkę w celu stwierdzenia przez bank tożsamości tej osoby)
Czek gotówkowy może być przedstawiony do zapłaty bezpośrednio w banku wskazanym na czeku (trasant) lub w innym banku, wtedy jednak następuje to dopiero po uzyskaniu przez ten bank od trasata funduszy wystarczających do zapłaty czeku.
Wpłaty gotówki
Wpłaty gotówki: na rachunek bankowy oraz wypłaty gotówki za pośrednictwem…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz