Obligacje - charakterystyka

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1071
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Obligacje - charakterystyka  - strona 1 Obligacje - charakterystyka  - strona 2 Obligacje - charakterystyka  - strona 3

Fragment notatki:


OBLIGACJE Obligacje - instrument finansowy (papier wartościowy), w którym jedna strona (element obligacji) stwierdza, że jest dłużnikiem drugiej strony, zwanej obligatariuszem (właściciel obligacji) i zobowiązuje się wobec niego do wykupu obligacji.
Obligacja jest formą zaciągnięcia kredytu.
Kredytodawca = obligatariusz - nabywca obligacji.
Kredytobiorca - element obligacji, instytucja zaciągająca w wyniku sprzedaży obligacji dług nabywcy, zobowiązująca się do zwrotu kwoty wraz z odsetkami. W przypadku obligacji skarbowych emitentem jest Minister Finansów.
Agent emisji - instytucja odpowiedzialna za sprzedaż oraz obsługę obligacji. W przypadku obligacji skarbowych agentem emisji jest PKO BP (Centralny Dom Maklerski).
KDPW S.A. - Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. - są w nim zdeponowane obligacje skarbowe w formie zapisów elektronicznych.
Konsorcjum - domy i biura maklerskie, które podpisały umowę z agentem emisji na prowadzenie obsługi obligacji.
Wartość nominalna obligacji - wartość obligacji, od której naliczane są odsetki. Dla obligacji skarbowych oferowanych w sieci sprzedaży detalicznej wartość nominalna może wynosić 100 zł, bądź wielokrotność tej kwoty.
Rejestr Nabywców Obligacji - spis prowadzony przez agenta emisji, w którym ujawnione są osoby, które nabyły obligacje na rynku pierwotnym, oraz kolejni posiadacze, jeśli obligacje nie zostały zdeponowane na rachunkach papierów wartościowych biur maklerskich lub kontach bezpośrednich KDPW.
Dzień ustalenia praw do świadczeń z obligacji to dzień, w którym określony zostaje stan posiadania obligacji w celu ustalenia podmiotów uprawnionych do otrzymania w dniu wymagalności świadczeń z tytułu obligacji.
Subskrypcja - sprzedaż obligacji w drodze zapisów. Tzn. czas, w którym zbierane są zapisy na akcje, obligacje, itp.
Zamiana - sprzedaż poprzez zaliczenie na poczet nabywanych obligacji wierzytelności z tytułu podlegających wykupowi obligacji.
List emisyjny - dokument określający rodzaj emisji i cechy obligacji (m.in. terminy sprzedaży, sposób wyliczenia oprocentowania, warunki przedterminowej sprzedaży, okresy odsetkowe, itd.).
Okres odsetkowy - przedział czasowy, w którym naliczane są odsetki z obligacji.
DOS - oszczędnościowe obligacje dwuletnie o stałym oprocentowaniu
COI - oszczędnościowe obligacje czteroletnie o oprocentowaniu indeksowym
TZ - obligacje trzyletnie o zmiennym oprocentowaniu
Cena emisyjna - cena, po której obligacja jest sprzedawana w momencie emisji pierwszemu właścicielowi.


(…)

… warunków - tym typem ryzyka charakteryzują się zwłaszcza obligacje przedsiębiorstw. Do jego obliczania służy tzw. rating obligacji. Jest stworzony przez wyspecjalizowane instytucje i polega na zakwalifikowaniu obligacji do klas o różnym poziomie ryzyka niedotrzymania warunków (im wyższe ryzyko, tym wyższe powinno być procentowanie obligacji i tym wyższa stopa dochodu).
ryzyko stopy procentowej (ryzyko zmiany wartości) - możliwość zmiany wartości (a zatem również ceny) obligacji w sytuacji zmian stóp procentowych na rynku. Im bardziej wartość obligacji reaguje na zmiany stóp procentowych, tym wyższe jest ryzyko stopy procentowej. Negatywny przejaw ryzyka stopy procentowej występuje w przypadku wzrostu stopy procentowej, gdyż wtedy spada wartość obligacji. [im krótszy okres do terminu wykupu obligacji…
… są sprzedawane pierwszemu właścicielowi. Następnie obligacje trafiają na rynek wtórny, gdzie odbywa się właściwy obrót. Rynek pierwotny obligacji skarbowych w Polsce to przetargi obligacji lub oferta sprzedaży za pośrednictwem biur maklerskich. Rynek wtórny obligacji w Polsce to Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie lub Centralna Tabela Ofert (CeTO).
RYZYKA ZWIĄZANE Z OBLIGACJAMI
ryzyko niedotrzymania…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz