O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Nasza ocena:

5
Pobrań: 252
Wyświetleń: 777
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  - strona 1 O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  - strona 2 O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  - strona 3

Fragment notatki:

Ustawa Z dnia 26 października 1982 r. O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi . Jest piątym aktem prawnym o tej tematyce, ale pierwszym który poszerza zainteresowanie ustawodawcy na inne kwestie. Wcześniej ustawodawca zajmował się normami reglamentacyjnymi (zakazy, ograniczenia) przede wszystkim w dostępie do alkoholu.
Obecnie ustawodawca objął uregulowaniem te dziedziny, którymi się wcześniej nie zajmował., a nakierowane jest to w tytule ustawy o wychowaniu w trzeźwości. Ustawa zajmuje się nie tylko przeciwdziałaniem alkoholizmowi, ale i wychowaniem w trzeźwości. Ustawodawca zajmuje się owym wychowaniem w trzeźwości w sferze działania administracji świadczącej np. gotowości medycznej - leczenie odwykowe.
Zadania przewidziane w ustawie są złożone przede wszystkim na administrację rządową jak i samorządową , które wykonują te zadania samodzielnie, ale zobowiązane są do współdziałania w ich wykonywaniu z kościołem katolickim i innymi kościołami związkami wyznaniowymi i innymi organizacjami społecznymi. Ustawa w art. 1 ust.2 zobowiązuje organy administracji rządowej i samorządowej do wspierania organizacji społecznych - których celem jest krzewienie trzeźwości i abstynencji, oddziaływanie i usuwanie następstw nadużywania alkoholu - poprzez udostępnianie lokali itp.
Za podstawowy cel działania organów administracji przyjmuje się ograniczanie dostępności alkoholu i napojów alkoholowych ( sfera reglamentacyjna działania administracji). Ograniczenia struktury spożycia realizuje się poprzez stworzenie wzorców kulturowych.
Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - art. 3 ustawy. Jest podporządkowana Ministrowi Zdrowia . Zadania Agencji są określone w drodze przykładowego wyliczenia w ust. 3 tego artykułu ( pkt. 1 - 8) : przygotowanie projektu Narodowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz projektu podziału środków na jego realizację,
opiniowanie i przygotowywanie projektów aktów prawnych oraz planów działań w zakresie polityki dotyczącej alkoholu i problemów alkoholowych ,
prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej, opracowywanie ekspertyz oraz opracowanie i wdrażanie nowych metod profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, udzielanie merytorycznej pomocy samorządom, instytucjom, stowarzyszeniom i osobom fizycznym , realizującym zadania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, oraz zlecanie i finansowanie realizacji tych zadań, współpraca z organami samorządu województw i pełnomocnikami, o których mowa w art. 4 ust. 3,

(…)

… i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.
Realizacja zadań, o których mowa w ust. 1 prowadzona jest w postaci gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, uchwalanego corocznie przez radę gminy.
Rady gmin powołują gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności inicjujące działania w zakresie określonym w ust. 1 oraz podejmujące czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego Do gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych nie stosuje się przepisu art. 21 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie terytorialnym.
W skład gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych wchodzą osoby przeszkolone w zakresie…
… do spożycia poza miejscem sprzedaży.
Dolne granice czasu są określone, a górne nie. W praktyce granica dolna jest jednocześnie granicą górną. Jeżeli zezwolenie wygasa należy wystąpić o następne.
Art. 18 ust. 6 [ przesłanki cofnięcia zezwolenia]. Zezwolenie o którym mowa w ust. 1 , cofa się w przypadku :
nieprzestrzegania zasad obrotu napojami alkoholowymi, zawartych w ustawie, a w szczególności sprzedaży…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz