Notatki z wykładu

Nasza ocena:

5
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1806
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Notatki z wykładu - strona 1 Notatki z wykładu - strona 2 Notatki z wykładu - strona 3

Fragment notatki:


GEOGRAFIA EKONOMICZNA Kierunki rozwoju geografii: regionalny - wydzielenie jednostek terytorialnych o jednorodnym charakterze i zwartych przestrzennie,
ekologiczny - badanie wzajemnego oddziaływania środowiska przyrodniczego i społeczeństwa,
przestrzenny - przestrzenne struktury i procesy oraz ich współzależności.
Geografia - nauka badająca systemy społeczno - gospodarcze w dwóch wymiarach: środowiskowym i przestrzennym.
Rozmieszczenie ludności - czynniki: przyrodnicze - obszary te nazywa się również ekumeną, w ich granicach występują czynniki polityczne, społeczno-kulturowe, ekonomiczne.
Cechy demograficzne, kulturowe, ekonomiczne: Do cech demograficznych należy:
struktura ludności wg płci - nowo zasiedlane obszary wykazują przewagę mężczyzn,
wg wieku - zależy od zaawansowania danej populacji w rozwojowym cyklu demograficznym, przyrostu naturalnego i poziomu opieki zdrowotnej.
Z cech kulturowych szczególnie ważny jest poziom wykształcenia, różnice narodowościowe i językowe, religijne i rasowe.
Ekonomiczną charakterystyką ludności jest praca, jej zasoby i wykorzystanie, cecha ta zależy od cech poprzednich.
Migracje. Przejaw mobilności czynników produkcji w tym spadku czynnika pracy. Migrujący kieruje się dążeniem do maksymalizacji swoich dochodów.
Motywy migracji mają charakter kulturowy, np. religijny, etniczny, językowy rodzinny.
Proces jednokierunkowy. Odpływom ludności towarzyszą ponowne przypływy do regionu lub kraju rodzinnego.
Bariery występujące: odległość, restrykcje polityczne, ograniczona mobilność potencjalnych migrantów (silne więzy rodzinne, niechęć do opuszczenia społeczności lokalnej).
Urbanizacja. Przemieszczenie się ludności wiejskiej do miast 3 stadia:
urbanizacja - (wzrost ludności całych aglomeracji, najszybszy w częściach centralnych),
suburbanizacja - dalszy wzrost ludności całych aglomeracji, najszybszy jednak w strefie zewnętrznej,
dezurbanizacja - spadek liczby ludności w części centralnej, a następnie w całej aglomeracji.
Jest jeszcze reurbanizacja - stadium modernizacji i przebudowy miast...
Lokalizacja. Na korzyści obszaru składają się:
czynniki środowiskowe - zróżnicowane zasoby i walory poszczególnych części powierzchni ziemi,
czynniki przestrzenne - kształt, rozmiar, odległość, dostępność,
czynniki ekonomiczne, społeczno - kulturowe, polityczne.
Użytkowanie ziemi. Najwyższą wartość mają grunty położone w śródmieściu, spada ona w miarę przesuwania się ku peryferiom. Ten rozkład jest modyfikowany przez dwa czynniki: główne arterie komunikacyjne i ich skrzyżowania.


(…)

… się ku peryferiom. Ten rozkład jest modyfikowany przez dwa czynniki: główne arterie komunikacyjne i ich skrzyżowania.
Miasta.
Obszary o najwyższej koncentracji ludności i działalności. Elementami miasta są: ludność, tereny, infrastruktura, jednostki społeczne, gospodarcze i kulturalne. Organem scalającym jest władza miejska. Elementy rozpatruje się z trzech punktów widzenia:
funkcji jakie spełniają,
trwałego…
… urbanizacji, poziom kultury, regiony węzłowe (formalne) - są jednorodne pod względem swej wewnętrznej struktury lub organizacji, grupa państw powiązana intensywną wymianą handlową, kooperacją przemysłową, migracjami ludności.
Modele lokalizacji sieci. Model anizotropowy.
Przepływy dóbr zachodzą wówczas, gdy spełnione są warunki:
gospodarki regionów muszą się uzupełniać - w jednym regionie nadwyżka danego…
…, społeczne, polityczne a także wielka inwestycja przemysłowa, budowa ulepszonej drogi lub węzła transportowego, budowa zbiornika wodnego...
Aby zmiany krajobrazu były dostrzegalne, impulsy muszą być dostatecznie silne.
Dyfuzja innowacji.
Innowacje polegają na przyjęciu, przyswojeniu i zastosowaniu wynalazków. Dyfuzja innowacji jest z definicji dyfuzją informacji. Innowacje i dyfuzja przenoszą wynalazki…
… biologiczną (potrzeba snu - codzienne życie człowieka ograniczone do pewnego tylko czasu) oraz środki techniczne i ekonomiczne. Te ograniczone możliwości czasoprzestrzenne przybierają kształt pryzmy. Człowiek posiadający auto może powiększać swoją pryzmę np. może wybrać bardziej odległe miejsce pracy ale dające mu więcej satysfakcji.
Ograniczenia wynikające ze sprzężeń - aby człowiek mógł pracować…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz