Niwelacja reperów

Nasza ocena:

5
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1638
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Niwelacja reperów - strona 1 Niwelacja reperów - strona 2 Niwelacja reperów - strona 3

Fragment notatki:

Niwelacja reperów 2 2.1. Repery pomiarowe Reper  Reper jest zasadniczym elementem znaku wysokościowego (rys. 2.1.1) lub samodzielnym znakiem wysokościowym wykonanym najczęściej z metalu i mającym jednoznacznie określony charakterystyczny punkt (rys. 2.1.2), którego wysokość nad poziomem morza jest wyznaczona (wytyczne techniczne G-1.9; rys. 2.1.1-2). Repery są punktami geodezyjnej osnowy wysokościowej. Szczegóły projektowania, stabilizacji i tworzenia opisów topograficznych punktów oraz pomiaru i wyrównania osnów wysokościowych:   podstawowej ,  szczegółowej  i  pomiarowej  podane są w Wykładach z geeodezji i geoinformatyki: Osnowy geodezyjne .  Reper ścienny Rys. 2.1.1 Rys. 2.1.2 Repery osnowy wysokościowej pomiarowej   Według wytycznych technicznych G-4.1 (2007 r) do oznakowania punktów osnowy wysokościowej pomiarowej, zakładanej na obszarze na którym planowane jest wykonanie pomiaru wysokościowego lub realizacyjnego (rys. 2.1.3), stosuje się paliki drewniane z wbitym gwoździem, rurki Ŝelazne, bolce lub trzpienie Ŝelazne wbite w nawierzchnię, a takŜe oznaczone farbą znaki na trwałych szczegółach terenowych.  24   St1  St2  St3  St4  a  Rp.1  Rp.2  1215  1217  Rys. 2.1.3 Na terenach niezabudowanych, jako reper pomiarowy moŜe być zastosowany pal drewniany o długości 1m i średnicy 0,1 m, w którego górny koniec wbity jest gwóźdź, a w dolnej części pala przymocowana jest na zacios poprzeczka drewniana. Pal wkopuje się w ziemię tak, aby dolny jego koniec opierał się na nienaruszonej kopaniem ziemi, a znak wysokości (główka gwoździa) znajdował się na poziomie terenu lub do 0,1 m nad nim, w zaleŜności od usytuowania reperu. W razie potrzeby osadza się znaki w formie słupa z betonu z bolcem Ŝelaznym (rys, 2.1.1). Jako znaki ścienne stosuje się:  trzpień lub hak Ŝelazny, kuty, o długości 10-15 cm i średnicy około 1 cm, wbity w • ś cianę budynku, tak aby wystawał ze ściany na odległość umoŜliwiającą pionowe ustawienie łaty (rys. 2.1.2),  nowe formy znaków ściennych, metalowych lub z tworzyw sztucznych, • wstrzeliwane bolce, spełniające wymogi dokładności i trwałości w określonym czasie.  25 2.2. Plan ciągu niwelacyjnego  W przypadku kilku zastabilizowanych reperów pomiarowych ich wysokości mogą być wyznaczone metodą ciągu niwelacyjnego. Na przykład, do wyznaczenia wysokości dwóch reperów pomiarowych Rp.1 i Rp.2 zaplanowany jest na  mapie zasadniczej  ciąg niwelacyjny między najbliŜszymi istniejącymi punktami osnowy wysokościowej szczegółowej o numerach 1215 i 1217 (rys. 2.1.3). Biorąc pod uwagę odległość do 100 ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz