Nawodnienie podsiąkowe-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1092
Wyświetleń: 2457
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Nawodnienie podsiąkowe-opracowanie - strona 1 Nawodnienie podsiąkowe-opracowanie - strona 2 Nawodnienie podsiąkowe-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Instytut Kształtowania i Ochrony Środowiska
„NAWODNIENIA PODSIĄKOWE”
Rok akademicki Lisowska Karolina
2012/2013 Inżynieria Środowiska
Rok III , grupa 4
Spis treści
10. Załączniki:
Przekrój poprzeczny koryta cieku skala 1:50
Projekt sieci nawadniająco-odwadniającej skala 1:2000
Profil podłużny rowu R-A skala 1:100/2000
1. Wiadomości wstępne
Projekt został wykonany przez, studentkę III roku, na zlecenie Instytutu Kształtowania i Ochrony Środowiska. Celem projektu jest nawodnienie obiektu, objętego mapą wykonaną w skali 1:2000, metodą podsiąkową ze zmiennym zwierciadłem wody gruntowej przy zastosowaniu uzupełniającej sieci rurociągów drenarskich.
Nawodnieni podsiąkowe jest systemem odwadniająco-nawadniającym stosowanym głównie w dolinach cieków, na użytkach zielonych o małych spadkach terenu, położonych na piaskach lekkich, przy niebyt głębokim zaleganiu wód gruntowych.
Projektowany obiekt znajduje się w okolicy Poznania. Charakterystyka hydrologiczna
Powierzchnia zlewni Fzl= 185 km2
Przepływ nienaruszalny Qn = 0,17 [m3/s].
Najczęściej występujący przepływ NTQ = 0,40 [m3/s], Koryto zaprojektowano na przepływ LWQ20%= 8,40[m3/s], Spadek cieku wynosi 0,4 ‰
Warunki klimatyczne
Stacja klimatyczna znajduje się w Poznaniu. Dla tejże stacji odczytano:
roczna suma opadów P= 533 mm
średnia temperatura stycznia t1= -1,9oC Tabela 1. Zestawienie niedoborów wodnych dla stacji Modła w poszczególnych pokosach i latach [mm]:
Lata
I pokos
II pokos
III pokos
Normalne
17
47
38
Średnio - suche
49
101
53
Warunki glebowe
W profilu glebowym do głębokości 25 cm występuje gleba torfowo-murszowa (Mt). Poniżej występuje piasek średni (ps) - do głębokości 60 cm. Kolejną warstwę stanowią piaski luźne (pl)

(…)

… torfowo-murszowa (Mt). Poniżej występuje piasek średni (ps) - do głębokości 60 cm. Kolejną warstwę stanowią piaski luźne (pl) Gleby te charakteryzują się współczynnikiem filtracji wynoszącym k = 3,9 m/d oraz miąższością warstwy wodonośnej Y=4,7 m. Materiały wykorzystane przy opracowywaniu projektua t
Drabiński Andrzej, Pływaczyk Leszek, Rojek Wojciech; Przewodnik do ćwiczeń z melioracji rolnych: Część II…
… z zasobów wody gruntowej [mm], [m], [l/s*ha] (maksymalne dobowe w okresie wegetacji);
n - współczynnik wynikający z przyjętego kształtu krzywej depresji
n = 1,0 ÷ 2,0
μ - współczynnik zmian retencji w profilu spowodowany podnoszeniem się zw. wody
gruntowej
k - współczynnik filtracji [m/d];
z1,z2 - minimalna i maksymalna norma osuszenia [m]
z - średnia odległość zwierciadła wody w rowie nawadniającym…
… pokos
lata normalne
38
1
lata średnio-suche
53
1
Warunkiem zaspokojenia potrzeb wodnych roślin jest:
nm nk warunek spełniony 5. Zestawienie przepływów w przekroju ujęciowym (bilans wodny)
Qśr - przepływy średnie [m3/s]; (z tematu ćwiczenia)
Qn - przepływ nienaruszalny [m3/s]; (z tematu ćwiczenia)
Qr - przepływ wody do dyspozycji przez innego użytkownika [m3/s] Qdys. - ilość dostępnej wody [m3/s…
… m Na obiekcie zaprojektowano szereg urządzeń w układzie zgodnie z załączonym planem sytuacyjno - wysokościowym: m.in. jaz, przepusty piętrzące, przepusty oraz zastawki. Zadaniem jazu, przepustów piętrzących oraz zastawki jest piętrzenie zwierciadła wody na ustaloną wysokość niezbędną do zapewnienia skutecznego nawodnienia obiektu. Natomiast przepust jest urządzeniem służącym do umożliwienia…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz