Nauka o państwie - zagadnienia do kolokwium

Nasza ocena:

5
Pobrań: 3472
Wyświetleń: 4921
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Nauka o państwie - zagadnienia do kolokwium - strona 1 Nauka o państwie - zagadnienia do kolokwium - strona 2 Nauka o państwie - zagadnienia do kolokwium - strona 3

Fragment notatki:

Państwo - typ wspólnoty politycznej obejmującej zespół norm politycznych oraz zbiorowość społeczną zajmującą określony obszar terytorium i podporządkowanej określonej suwerennej władzy politycznej.5 sposobów ujęcia państwa:- okolony granicą obszar w obrębie którego poddani są jednej władzy politycznej- ogół ludzi żyjących w granicach danego kraju- organizacja ludzi rozpatrywana ze względu na łączącą ich więź zależności politycznych- ta część organizacji państwowej która sprawuje władzę nad innymi lub realizuje wszelkie związane z tą władzą czynności- państwo jako skarb państwa, fiskusNaród jest trwałą, historycznie ukształtowaną wielką zbiorowością ludzi stanowiącą wspólnotę pochodzenia, języka, terytorium, kulturyCzynniki narodotwórcze:- obiektywne: kultura, ziemia, historia, więzi gospodarcze- subiektywne: świadomość narodowa, wola jednościDefiniowanie narodu:- etniczne- ekonomiczne - naród w sensie ekonomicznym jest definiowany jako względnie autonomiczny system produkcji i cyrkulacji, czyli wymiany dóbr i usług- politologiczne - naród jest definiowany jako zbiorowość ludzi, którzy należą do suwerennego państwa. Z tej racji państwo jest nazywane właśnie państwem narodowym.Grupa etniczna -to społeczność pierwotna, mała, ściśle związana z określonym terytorium, które dla niej stanowi podstawę bytu i ma znaczenie symboliczne. Opiera się na bezpośrednich i bliskich kontaktach sąsiedzkich oraz tworzy trwałą wspólnotę o tradycyjnej kulturze ludowej mającej jednolity i niezmieniający się charakter.Mniejszości narodowe - to zbiorowości, które mieszkają na określonym terytorium oraz zachowują odrębność i spójność kulturową. Tworzą się one w wyniku przemieszczenia ludności, zmian granic państwowych, scalenia w jeden naród rożnych grup etniczno-kulturowych, powstania państw wielonarodowościowych albo społeczeństw wieloetnicznych w procesach migracji i osadnictwa, podboju obcego narodu.Nacjonalizm (z łac. natio - naród) - postawa społeczno-polityczna uznająca naród za najwyższe dobro w sferze polityki. Nacjonalizm uznaje sprawy własnego narodu za najważniejsze. Głosi solidarność wszystkich grup i klas społecznych danego narodu.Nacjonalizm wg Hansa Kohn'a - jest to stan umysłu, w którym najwyższą lojalność jednostka odczuwa wobec państwa narodowego. Postrzega on nacjonalizm jako dwie antagonistyczne wobec siebie koncepcje: nacjonalizmu politycznego oraz nacjonalizmu etnicznego.Nacjonalizm wg Carletona Hayes'a - akcentuje on połączenie patriotyzmu ze świadomością narodową. Stworzył on historyczną periodyzację nacjonalizmu: nacjonalizm humanitarny epoki Oświecenia, jakobiński nacjonalizm w czasie Rewolucji Francuskiej, nacjonalizm tradycyjny.(…)… - w tym ujęciu, polityka to sztuka dochodzenia do kompromisu, za pomocą porozumienia i współdziałania oraz eliminacja przemocy w stosunkach międzyludzkich.Podejście biopolityczne - człowiek jest zwierzęciem politycznym, polityka zaś przejawia się już u prymitywnych populacji, wszędzie tam gdzie występuje problem władzyKoncepcja polityki non violence - jest to polityka, której celem jest obalenie reżimu politycznego, lcz w walce z nim nie stosuje się przemocy na rzecz pokojowych środków nacisku społecznego na władzęKonflikt - walka dwóch lub więcej podmiotów polityki, posiadających wzajemnie sprzeczne potrzeby, wartości i interesy i zamierzających do osiągnięcia odmiennych celów.Czynniki wpływające na zainteresowanie polityką:- czynnik systemowy - typ reżimu politycznego- moment historyczny…… sposób zachowania w odniesieniu do dwóch lub więcej ról będących w konflikcie. Może jednakże polegać na całkowicie niemożliwymi do pogodzenia, sprzecznymi wymaganiami wobec jednostki.Ruchliwość społeczna, zmiana pozycji społecznej jednostek lub grup w ramach tej samej lub innej zbiorowości. Ruchliwość społeczna może być: 1) pionowa (wertykalna), wyrażająca się w przechodzeniu z niższych pozycji społecznych…… zachowań wyborczych: ludzie głosują jako członkowie stabilnych i ważnych dla nich grup społecznych. Zakłada się kolektywny charakter zachowań wyborczych, przyjmując indywidualne zachowanie jednostekTeoria racjonalnego wyboru w wyjaśnianiu zachowań wyborczych: człowiek weźmie udział w wyborach, gdy sama korzyść będzie większa niż koszty. Korzyści to prawdopodobieństwo, iż przez głosowanie może wywrzeć… ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz