Nacjonalizacja i prywatyzacja

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 756
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Nacjonalizacja i prywatyzacja - strona 1 Nacjonalizacja i prywatyzacja - strona 2 Nacjonalizacja i prywatyzacja - strona 3

Fragment notatki:

NACJONALIZACJA I PRYWATYZACJA
Nacjonalizacja-przejęcie przedsiębiorstw prywatnych przez sektor publiczny.
Prywatyzacja-sprzedaż firm będących własnością publiczną sektorowi prywatnemu.
W idealnej sytuacji przedsiębiorstwa państwowe powinny ustalać ceny na poziomie społecznego
kosztu krańcowego i inwestować, aż wartość zaktualizowana przyszłej produkcji zrówna się z
wyjściowym kosztem społecznym dokonywanych inwestycji, łącznie z kosztem oprocentowania
początkowych wydatków inwestycyjnych.
Pożądane może być ustalenie cen na poziomie znacznie wyższym od społecznego kosztu
krańcowego, co pozwoli na obniżenie powodujących zakłócenia podatków. Podatki te byłyby
niezbędne do sfinansowania deficytu budżetowego, który pojawiłby się wówczas, gdyby koszt
krańcowy był niższy od kosztu przeciętnego.
W prowadzenie cen obciążenia szczytowego oznacza obciążenie odbiorcy pełnym społecznym
kosztem krańcowym. Dzięki większemu obciążeniu użytkowników szczytowych popyt rozkłada się
bardziej równomiernie, a społeczeństwo może poświęcić mniej zasobów na tworzenie mocy
produkcyjnych potrzebnych do zaspokojenia „szczytowego” popytu.
Sprzedaż aktywów majątko wych po uczciwej cenie rynkowej nie zmienia stanu majątkowego państwa.
Jeśli przed prywatyzacją przedsiębiorstwa publiczne stają się bardziej efektywne, podnosi to ich
wartość, a zarazem także wartość majątku państwa. Jeżeli jednak państwo wykorzysta docho dy z
prywatyzacji na obniżenie podatków, a nie na inwestycje, to majątek państwa może się zmniejszyć.
Co jest bardziej efektywne: przedsiębiorstwo prywatne czy państwowe?
-jedną z płaszczyzn dyskusji na powyższy problem jest aspekt motywacji menadżeró w do obniżania
kosztów
-w sektorze prywatnym konkurencja jest najskuteczniejszym środkiem dyscyplinującym do
kierowania przedsiębiorstwem
-w sektorze publicznym wszystko zależy od skuteczności państwowego nadzoru nad pracą
menadżerów, kierujących przedsiębiorstwem
Argumenty na rzecz nacjonalizacji
W yeliminowanie prywatnego monopolu z kluczowego dla społeczeństwa przedsięwzięcia.
Zmniejszenie nierówności społecznych.
Ograniczenie wolnej konkurencji, kiedy nacjonalizuje się wiele prywatnych firm i twor zy
państwowy monopol.
Ochrona gospodarki przed wpływami zagranicznymi.
Zmiana odpowiedzialności przed właścicielami na odpowiedzialność przed “bardziej


(…)

… z
wartością krańcowego produktu pracy (MVPL)
np. w gałęzi produkującej filmy wartość (MVPL f) = iloczyn P f (cena filmu) i MPLf (krańcowy produkt
pracy w tej gałęzi)
Równowaga wolnorynkowa prowadzi do alokacji zasobów w sensie Pareta , w tym stanie:
- gospodarka znajduje się na krzywej możliwości produkcyjnych, dzięki giętkości płac
- pod tą krzywą nadwyżka podaży pracy powoduje obniżkę pł acy, co skłania…
… dążą do wyrównania wartości MVPL z
poziomem płac wytwarzają takie ilości dóbr, którym odpo wiada punkt na krzywej możliwości
produkcyjnych gdzie jej nachylenie (MRT) zrównuje się z wysokością względnej ceny obu dóbr
pomnożonej przez -1
- konsumenci jako biorcy cen, wybierają punkt na swojej linii budżetowej, który jest styczny do
najwyższej osiągalnej krzywej obojętności, nachylenie tej krzywej (MRS…
… z cen, sprawia ona, że gospodarka rynkowa osiąga efektywną
alokację, jeśli stopa procentowa ma odpowiadać równowadze musi zależeć od produkcyjności (
nachylenia krzywej możliwości produkcyjnych opisującego możliwości zamiany konsumpcji bieżącej
na przyszłą) oraz zapobiegliwości (stopy zgodnie, z którą konsumenci zamieniają konsumpcję bieżącą
na konsumpcję przyszłą wzdłuż danej krzywej obojętności…
… wytwarzana mówimy, że gospodarka znajduje się na krzywej
możliwości produkcyjnych ( jest to warunek efektywności w sensie Pareta) we właściwym punkcie na
krzywej możliwości produkcyjnych
przykład:
Istnieją dwie gałęzie przemysłu, z których jedna wytwarza filmy a druga posiłki, przy stałych zasobach
kapitału i ziemi, oraz funkcji produkcyjnej (ilość dobra, którą można wytworzyć dodając zmieniające się
ilości nakładu pracy do zasobu stałych czynników produkcji w tej gałęzi).
Przyrosty ilości pracy zaangażowanej w produkcję filmów zwiększają ich liczbę, lecz ze względu na
stałą ilość czynników produkcji w przemyśle filmowym, praca ta przynosi zmniejszający się produkt
krańcowy (im więcej pracowników, tym mniejszy przyrost liczby wyprodukowanych filmów).
Krzywa możliwości produkcyjnych powstaje dzięki…
… przedsiębiorstwa do
zatrudnienia większej liczby pracowników niezależnie od ceny produkowanego dobra
- nad krzywą, nadwyżka popytu na pracę podnosi płace, co sprawia, że obniża się popyt na pracę we
wszystkich gałęziach
- w miarę zmiany wielkości produkcji poszczególnych gałęzi, aby utrzymać równowagę na odnośnych
rynkach, muszą zmieniać ceny
- giętkość płac i cen zapewnia osiągnięcie stanu równowagi na krzywej…
…) zrównuje się z relatywną
ceną obu dóbr pomnożoną przez -1
- w stanie równowagi wolnokonkurencyjnej MRT = MRS
-popyt na dobro = podaż (równowaga pojawia się w punkcie przecięcia MRT i MRS, który ozna cza
alokację efektywną w sensie Pareta)
Aby jednak całkowicie powstrzymać się od interwencji w gospodarkę, państwo musiałoby mieć
całkowitą pewność, że nie występują takie zjawiska jak: efekty zewnętrzne
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz