Multimedia prezentacja

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1582
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Multimedia prezentacja - strona 1

Fragment notatki:

Z jej treści dowiemy się więcej na takie tematy, jak: definicja, zakres i historia multimediów, World Wide Web i narzędzia multimedialne.

Zakres kursu
• Wstęp: definicja, historia
• Reprezentacja danych multimedialnych
• Kompresja danych
• Standardy kompresji dźwięku i obrazu
• Standardy kompresji videoMultimedia - wstęp
Plan
1. Definicja
2. Zakres
3. Historia multimediów
4. WWW
5. Przegląd narzędziMutlimedia = multi + media
nośniki pośredniczące, słuŜące 
wieloraki, wielokrotny, róŜnorodny
reprezentacji rozmaitych treści; środki masowej komunikacji
Multimedia dotyczą reprezentacji mieszanych typów informacji –tekstu, obrazu, dźwięku, video – jako sygnałów cyfrowych
Komunikacja multimedialna – dotyczy technologii wymaganej do przetwarzania, transmisji i kontroli tych sygnałów cyfrowych w kanałach komunikacyjnych
System multimedialny – system zdolny do przetwarzania obok statycznych mediów dyskretnych co najmniej jednego typu dynamicznych mediów ciągłychTypy mediów
Statyczne, niezaleŜne od czasu media dyskretne – tekst, grafika, obrazy. Informacja w tych mediach składa sięwyłącznie z sekwencji indywidualnych elementów, bez czynnika czasu.
Dynamiczne, zaleŜne od czasu media ciągłe – dźwięk, video. Informacja zaleŜy nie tylko od wartości poszczególnych elementów, ale od czasu w jakim się one pojawiają.
Uwaga: powyŜsze rozróŜnienie nie dotyczy wewnętrznej reprezentacji danych tylko wraŜenia, jakie odnosi odbiorca.Hypermedia i Multimedia
System hypertekstowy – pomyślany do nieliniowego (niesekwencyjnego) uŜycia – linki do innych części dokumentu lub innych dokumentówHypermedia – nie ogranicza się tylko do tekstu, moŜe zawierać inne media (grafikę, obrazy a w szczególności –media ciągłe: dźwięk i video). Najlepszy przykład hypermediów – WWWMultimedia – w dodatku do form tradycyjnych (tekstu i rysunków) informacja komputerowa moŜe byćreprezentowana przez audio, grafikę, obrazy, animację i videoSystemy multimedialne - zakres
o generacja
narzędzia do tworzenia i edycji
o reprezentacja
kompresja danych, formaty
o składowanie
systemy plików
o transmisja
zagadnienia sieciowe
o wyszukiwanie
bazy danych
o dostarczanie
projektowanie serwerów, formatowanie strumieni danychPrzykłady aplikacji multimedialnych
hypermedialne systemy kursów (CBT)
video-on-demand
interaktywna telewizja
systemy pracy grupowej, 
systemy telekonferencji audio/video
gry
systemy wirtualnej rzeczywistości
encyklopedie, leksykony
systemy zdalnych zakupówDlaczego multimedia są na czasie?
Ekonomia – gry CD-ROM przyniosły w 1997 w USA więcej wpływów niŜ przemysł filmowyNastępuje konwergencja komputerów, telekomunikacji, telewizji (początki UMTS)DuŜy potencjał aplikacyjny (edukacja, rozrywka, bussines)Cyfrowy dźwięk i video rewolucjonizują przemysł

(…)

…; moŜna ściągnąć wersję próbną (~30 MB).
GoldWave – prosty edytor dźwięku (shareware, $45)
Audacity – dobry darmowy edytor dźwięku
Narzędzia – c.d.
II Narzędzia graficzne
Adobe Illustrator CS3 – potęŜne narzędzie graficzne,
pozwala na produkcję i edycję grafiki wektorowej; cena
~$600
Adobe Photoshop – standardowe narzędzie manipulacji
grafiką i fotografiami: oddzielne warstwy (obraz, grafika,
tekst…

róŜnego rodzaju
1960 – Ted Nelson rozpoczyna projekt Xanadu – próba realizacji
Memexa
1960 ÷ 1968 – Douglas Engelbart rozwija NLS w SRI
(zintegrowane środowisko do współpracy z komputerem:
mysz, system okien, pomoc kontekstowa, edytory tekstu,
poczta elektroniczna, linkowanie hypertekstowe)
1967 – Nicholas Negroponte tworzy Architecture Machine Group w
MIT (oddziaływanie człowiek-maszyna; systemy CAD…
… browser.
1990 – K.Hooper Woolsey, Apple Multimedia Lab
1991 – standard MPEG-1 (w tym MP3)
1992 – standard JPEG
1992 – Pierwsza transmisja audio typu multicast na M-BONE
1993 – NCSA Mosaic – pierwszy browser graficzny
1994 – Jim Clark & Mark Andreessen: Netscape
1995 – Java (język dla aplikacji niezaleŜnych od platformy)
1996 – video na DVD
2000 – zawartość WWW szacowana na 1 mld stron
World Wide Web - historia
1960 – Goldfaber et. al. – Generalized Markup Language
(GML) dla IBM
1986 – ISO przyjmuje definicję języka Standard
Generalized Markup Language (SGML)
1989 – Tim Barnes-Lee: proposal www
1990 – Tim Barnes-Lee: definicja htpp i html
1993 – pierwszy browser graficzny (Mosaic)
Netscape
(Andreessen)
1998 – W3C aprobuje specyfikację XML ver. 1.0
World Wide Web - składniki
HTTP – protokół: zbiór reguł…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz