Możliwość wykorzystania wybranych kompozytów - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 609
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Możliwość wykorzystania wybranych kompozytów - wykład - strona 1

Fragment notatki:

ROK WYD. LXVIII  ț  ZESZYT 7-8/2009 4 3 Dr in˝. Grzegorz Budzik jest pracownikiem Politechniki Rzeszowskiej, Katedry Konstrukcji Maszyn, a dr in˝. Mariusz Oleksy jest pracownikiem Politechniki Rzeszowskiej, Katedry Technologii i Materia∏oznawstwa Chemicznego . Wytwarzanie nowoczesnych produktów wymaga stosowania innowacyjnych rozwiàzaƒ w zakresie projektowania, technologii wykonania oraz in˝ynierii materia∏owej. Prace badawcze w zakresie technologii materia∏owych mogà podà˝aç w kierunku otrzyma- nia materia∏ów o zupe∏nie nowych (niespotykanych wczeÊniej) w∏aÊciwoÊciach lub dà˝yç do podwy˝- szenia np. parametrów wytrzyma∏oÊciowych ma- teria∏ów ju˝ istniejàcych. Praca ta jest kontynuacjà badaƒ [1 – 3] nad mo˝liwoÊcià zastosowania nano- kompozytu na osnowie nienasyconych ˝ywic poli- estrowych i nanonape∏niacza – bentonitu zmodyfi- kowanego za pomocà IV-rz´dowej soli amoniowej (QAS) w technologii Vacuum Casting. Artyku∏ przedstawia technologi´ wykonania ma- teria∏ów nanokompozytowych na bazie ˝ywic po- liestrowych oraz wyniki badaƒ wybranych w∏aÊ- ciwoÊci mechanicznych otrzymanych kompozytów. Przedstawiony zosta∏ równie˝ sposób przetwarzania kompozytów na osnowie ˝ywic poliestrowych za pomocà technologii odlewania w formach siliko- nowych pod ciÊnieniem atmosferycznym oraz pod obni˝onym ciÊnieniem w komorze pró˝niowej. Opracowanie i wytwarzanie nanokompozytów na bazie ˝ywic poliestrowych Nowoczesne materia∏y mo˝na uzyskaç przez stworzenie kompozytów na osnowie tradycyjnych materia∏ów. Obecnie nowoczesne technologie poz- walajà na uzyskanie nanokompozytów o w∏aÊciwoÊ- ciach znacznie przewy˝szajàcych materia∏y wyjÊcio- we [4]. Prognozuje si´, ˝e opracowanie nowych technologii produkcji sprawi, ˝e materia∏y kom- pozytowe zrewolucjonizujà wiele ga∏´zi przemys∏u. W niedalekiej przysz∏oÊci nanotechnologia powinna przyczyniç si´ do zwi´kszenia precyzji wykonania urzàdzeƒ oraz niezawodnoÊci i szybkoÊci ich dzia∏ania przy jednoczesnym spadku kosztów produkcji [5]. Dlatego obserwuje si´ stale rosnàce zainteresowanie nanokompozytami, a szczególnie pr´˝nie rozwija si´ dzia∏ nanotechnologii zwiàzany z nanokompozytami na osnowie polimerów [6]. W sk∏ad nanokompozytu, oprócz matrycy polime- rowej (zarówno z termoplastów, jak i tworzyw termo- utwardzalnych oraz chemoutwardzalnych), wchodzà najcz´Êciej substancje nieorganiczne, g∏ównie ró˝- nego rodzaju krzemiany warstwowe z kationami luêno po∏àczonymi pomi´dzy p∏aszczyznami utworzonymi przez atomy tlenu i krzemu. Za najbardziej odpowied- ni uwa˝any jest bentonit z du˝à zawartoÊcià montmo- rylonitu, poza tym stosowane sà równie˝: krzemion- ka [7], fulereny i rurki fulerenowe (tzw. nanorurki), metale i zwiàzki metali oraz gazy (w tzw. nanopiankach polimerowych), a tak˝e wiele innych zwiàzków che- micznych, które mo˝na wprowadziç do polimeru

(…)


wyprasek, pomierzono ich podstawowe wymiary, po
up∏ywie ok. 24 godz. od momentu ich otrzymania.
WartoÊci skurczu wtórnego wzd∏u˝nego i poprzecznego obliczono ze wzorów:
– skurcz wzd∏u˝ny
L – Lw
Sw = f
· 100%
Lf
gdzie:
Sw – skurcz wzd∏u˝ny
Lw – d∏ugoÊç wypraski, mm
Lf – odpowiednik wymiaru Lw w gnieêdzie
formujàcym, mm
– skurcz poprzeczny
b – bw
Sp = f
· 100%
bf
gdzie:
Sp – skurcz poprzeczny
bw – szerokoÊç wypraski, mm
bf – odpowiednik wymiaru bw w gnieêdzie
formujàcym
Wymiary kszta∏tki nr 1 (wiose∏ka) zosta∏y wykonane zgodnie z PN-EN ISO 527-1. Kszta∏tka nr 2 (belka)
to prostopad∏oÊcian o wymiarach nominalnych
110 mm x 10 mm x 4 mm.
Wyniki oznaczeƒ skurczu liniowego wtórnego:
wzd∏u˝nego i poprzecznego wyprasek przedstawione
w tab. II wskazujà na zale˝noÊç skurczu liniowego
od rodzaju bentonitu…
… par styrenu. Polimery (Warsaw) 2005,
50, 57.
7. Oleksy M., Heneczkowski M.: Kompozycje nienasyconych
poliestrów z organoglinami, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wroc∏awskiej, 2003, 52, 596.
ROK WYD. LXVIII ț ZESZYT 7-8/2009
̈
*) Referat na ten temat by∏ prezentowany na III Ogólnopolskiej Konferencji M∏odych Naukowców, 23 – 24.09.2008,
Warszawa.
Mgr in˝. Krzysztof Wilczyƒski jest doktorantem w Zak…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz