Modyfikowane betonity - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 959
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Modyfikowane betonity - wykład - strona 1

Fragment notatki:

MARIUSZ OLEKSY, MACIEJ HENECZKOWSKI Politechnika Rzeszowska, Wydzia³ Chemiczny ul. W. Pola 2, 35-959 Rzeszów Modyfikowane bentonity jako aktywne adsorbery par styrenu MODIFIED BENTONITES AS ACTIVE ADSORBERS OF STYRENE VAPORS Summary  — Various types of bentonites characterized with high content of montmorillonite (Table 2) were modified with quaternary ammonium salts (QAS, Table 1), differing in chemical structure. Modification of bentonites with QAS changes their structures (Figs. 2—4) causing increase in the distance between the layers of clays as well as splitting of big plates. This encourages significant increase in styrene vapor adsorption by bentonites (Figs. 5—7, Table 3). This effect depends on the type of clay as well as on the types of substituents in QAS. The best results have been obtained for QAS with benzyl radical as one substituent, 10 C atoms aliphatic radical as another substituent and methyl groups as two other ones. There is a possibility to use the modi- fied bentonite, after saturation with styrene, as a filler of unsaturated poly- ester resins. This would eliminate an inconvenient operation of regeneration or utilization of active carbon inset, presently used as styrene adsorbent. Key words : bentonite, quaternary ammonium salts, modification, adsorption of styrene vapor. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ADSORBENTÓW PRZEMYS£OWYCH Zanieczyszczanie powietrza atmosferycznego lotny- mi zwi¹zkami organicznymi jest jednym z najistotniej- szych problemów ekologicznych. Wa¿nym Ÿród³em te- go zanieczyszczenia jest przemys³, w tym synteza i prze- twórstwo tworzyw sztucznych. W syntezie i przetwórstwie nienasyconych ¿ycic po- liestrowych (UP) wci¹¿ aktualnym zagadnieniem jest ograniczenie emisji styrenu [1]. Osi¹ga siê to, zw³aszcza w produkcji kompozytów UP/w³ókno szklane, dziêki zastosowaniu dodatków ograniczaj¹cych parowanie styrenu [2, 3] lub czêœciowe zast¹pienie go mniej lotnym monomerem [4]. Niezale¿nie jednak od zastosowania tych sposobów, podczas przetwórstwa UP wystêpuje znaczna emisja styrenu. Straty tego monomeru podczas utwardzania szacuje siê na 5—7 % mas. ¿ywicy [5]. Dlatego bardzo wa¿n¹ rolê odgrywa skuteczna wentylacja mechaniczna z odpowiednim wk³adem adsorbuj¹cym styren, stwa- rzaj¹ca mo¿liwoœci nieprzekraczania bezpiecznych war- toœci stê¿enia par styrenu w halach produkcyjnych. Jako adsorbenty stosuje siê wiele substancji, przede wszyst- kim zaœ wêgiel aktywny, zeolity oraz bentonity. Spoœród adsorbentów przemys³owych wa¿n¹ rolê odgrywaj¹ mi- nera³y ilaste o budowie regularnej [6, 7]. Minera³y te mo¿na podzieliæ na trzy podstawowe grupy:

(…)


na drodze wymiany jonowej lub przeprowadzaj¹c kal-
A12 PhCH2 CH3 CH3 C10H21
cynacjê gotowego produktu. W przestrzenie miêdzypa- A13 PhCH2 CH3 CH3 C12H25
kietowe bentonitu mo¿na wprowadzaæ substancje orga- A14 Ph CH3 CH3 CH3
niczne b¹dŸ nieorganiczne, jak równie¿ kompleksy or- A15 Ph CH3 CH3 C4H9
ganiczno-nieorganiczne. A16 Ph CH3 CH3 C12H25
Przedmiotem badañ podjêtych w ramach niniejszej A17 Ph CH3 CH3…
… oligokationu wp³ywa na przeznaczenie tych nowo utworzonych „sit cz¹steczkowych”, gdy¿
spe³nia on funkcjê „podpórek” pakietów minera³u, udostêpniaj¹c tym samym du¿e przestrzenie cz¹steczkom
zamierzonych adsorbatów.
Bentonity o okreœlonym wymiarze porów mo¿na
uzyskaæ modyfikuj¹c odpowiednio minera³ wyjœciowy
na drodze wymiany jonowej lub przeprowadzaj¹c kalcynacjê gotowego produktu. W przestrzenie…
… adsorbuj¹cym styren, stwa- wiciele tej grupy to talk, pirofilit, mika i kaolinit. Ich
rzaj¹ca mo¿liwoœci nieprzekraczania bezpiecznych war- porowatoœæ jest uwarunkowana istnieniem szczelin miê-
toœci stê¿enia par styrenu w halach produkcyjnych. Jako dzy przylegaj¹cymi cz¹steczkami.
adsorbenty stosuje siê wiele substancji, przede wszyst- Podstawowym kierunkiem zastosowania minera³ów
kim zaœ wêgiel aktywny…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz