Mniejszość niemiecka w Polsce

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 504
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Mniejszość niemiecka w Polsce - strona 1 Mniejszość niemiecka w Polsce - strona 2 Mniejszość niemiecka w Polsce - strona 3

Fragment notatki:

Mniejszość niemiecka w Polsce, jej problemy i aspiracje w ostatnim dziesięcioleciu. Temat, który wybrałem do opracowania, wydał mi się bardzo interesujący nie tylko ze względu na swoją aktualność. Wszystkie mniejszości narodowe, a szczególnie te liczne, jak właśnie mniejszość niemiecka, odgrywają znaczącą rolę w naszym życiu nie tylko kulturalnym ale i politycznym na niższym szczeblu. Temat ten również zyskuje na znaczeniu przez wzrost aktywności mniejszości tak obojętnie traktowanej i „niezauważanej” przez władze PRL. Władze komunistycznie lansowały model państwa, w którym trudno było o miejsce dla mniejszości narodowych. Dopiero po roku 1989 pojawiła się możliwość przywrócenia mniejszościom narodowym należnych im praw.
Czym jest mniejszość narodowa i jak się ją definiuje ? Posłużyłem się tu definicją stworzoną w ramach Inicjatywy Środkowoeuropejskiej. Mniejszością narodową określa się zatem grupę mniejszą liczebnie od pozostałej części ludności w danym państwie, której członkowie, będący obywatelami danego państwa, mają etniczne, religijne lub językowe cechy odróżniające je od pozostałej części ludności i kierują się wolą zachowania własnej kultury, tradycji, religii lub języka . Podobnie definiuje ją encyklopedia, jako grupy ludności danego państwa różniące się od większości jego obywateli swą przynależnością narodową, językową, wyznaniową i rasową. Jak widać więc, nie istnieje rozbieżność w definiowaniu tego pojęcia i jest ono powszechnie przyjęte w przedstawionej przeze mnie formie. Po 1989 roku na nieznaną wcześniej skalę pojawiły się aktywne mniejszości narodowe o wyraźnie określonej świadomości, skierowanej na dokonywanie kolejnych przemian. Wśród nich szczególne miejsce zajmuje mniejszość niemiecka. Jej liczebność jest różnie podawana i trudna do obliczenia. Jednak przyjmuje się, że w Polsce mniejszość niemiecka liczy sobie ok. 300 - 500 tysięcy osób. Mniejszość niemiecka zamieszkuje byłe województwa : opolskie, katowickie, częstochowskie, olsztyńskie, gdańskie, szczecińskie, toruńskie, wrocławskie, poznańskie, słupskie, bielsko-bialskie, bydgoskie, gorzowskie, jeleniogórskie, suwalskie, elbląskie, koszalińskie, legnickie, pilskie, wałbrzyskie, zielonogórskie, radomskie. Obecnie są to tereny województw: opolskiego, śląskiego, dolnośląskiego, warmińsko-mazurskiego i kujawsko-pomorskiego. W niektórych gminach województwa opolskiego Niemcy stanowią większość mieszkańców i w związku z tym odgrywają znaczną rolę we władzach samorządowych. W województwie tym mniejszość niemiecka uplasowała się na drugim miejscu w ostatnich wyborach samorządowych, dzięki czemu jej przedstawiciele tworzą grupę współrządzącą w ramach wojewódzkich władz samorządowych. Mają 13 radnych w 45-osobowym sejmiku samorządowym Opolszczyzny oraz 31 burmistrzów i 5 starostów

(…)

…. Najważniejszym aktem jest Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Wśród innych, podstawowych aktów prawnych należy wymienić także: ordynację wyborczą, prawo o stowarzyszeniach, ustawę o języku polskim, ustawę o systemie oświaty, rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia umożliwiającego podtrzymanie tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych, rozporządzenie tego samego ministra dotyczące zwiększenia subwencji oświatowej dla szkół mniejszości narodowych o 20 % w stosunku do innych szkół, ustawę o radiofonii i telewizji, kodeks karny, kodeksy postępowania - administracyjnego, cywilnego i karnego, ustawę o ochronie danych osobowych.
Polska przyjęła również szereg aktów prawa międzynarodowego, regulujących prawa mniejszości narodowych…
… zmiany, pozytywnie oceniane przez wyborców. Przejawem tych zmian są m.in.: zakładanie wodociągów na wsi, telefonizacja, budowa oczyszczalni ścieków, budowa zbiorników retencyjnych , poprawa nawierzchni dróg, modernizacja sieci energetycznej. Osiągnięcia te dokonały się w wielu przypadkach przy wsparciu fundacji, miast patronackich i instytucji z Niemiec, natomiast kandydaci mniejszości nie podkreślali…
… w Polsce. Niemiecka tożsamość narodową można podtrzymywać w rozmaity sposób, np.: dzięki kontaktom z RFN, przez udział w wycieczkach do Niemiec czy przez oglądanie programów niemieckojęzycznych. Niektórzy pamiętali także szykany jakie spotkały Niemców po II Wojnie Światowej i mogli się obawiać, że spotka ich to samo ze strony polskich sąsiadów. Inni natomiast mogą pozostawać poza niemieckimi…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz