MIKROekonomia SUM UEK

Nasza ocena:

5
Pobrań: 637
Wyświetleń: 5187
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
MIKROekonomia SUM UEK - strona 1 MIKROekonomia SUM UEK - strona 2 MIKROekonomia SUM UEK - strona 3

Fragment notatki:

Produkcja i czynniki produkcji. Krzywa transformacji, granica możliwości produkcyjnych. Istota wyboru ekonomicznego. Koszty alternatywne. Racjonalność gospodarowania. Istota i rodzaje rynków. Popyt i podaż oraz czynniki je określające. Elastyczność popytu i podaży. Prawo popytu i podaży. Równowaga rynkowa i cena równowagi rynkowej. Teoria zachowania gospodarstwa domowego. Funkcje gospodarstwa domowego. Wybór między dobrami, krzywa obojętności konsumenta. Ograniczenia wyboru gospodarstwa domowego. Równowaga gospodarstwa domowego. Przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej. Cel działania i formy organizacyjne przedsiębiorstw. Spółki i ich rodzaje. Źródła finansowania spółek akcyjnych. Skutki dominacji wielkich korporacji na rynku wewnętrznym. Korporacje międzynarodowe. Krótkookresowa i długookresowa funkcja produkcji. Prawo wydajności nieproporcjonalnej i proporcjonalnej. Produkcyjność krańcowa i przeciętna czynników produkcji. Izokwanty i izokoszty. Optimum producenta. Koszty przeciętne i krańcowe. Korzyści i koszty skali produkcji. Cechy wyróżniające konkurencję doskonałą i monopol absolutny. Konkurencja monopolistyczna a oligopol. Formy rynku oligopolistycznego. Równowaga przedsiębiorstwa w różnych sytuacjach rynkowych. Rynek pracy i płace w warunkach konkurencji doskonałej i niedoskonałej. Rynek pracy w monopsonie. Podaż i popyt na nieożywione czynniki produkcji. Popyt gałęziowy i rynkowy. Renta ekonomiczna. Procent i stopa procentowa. Zysk ekonomiczny.

Koszty przeciętne i krańcowe Koszt przeciętny - koszt wyprodukowania jednej jednostki danego dobra.
Rodzaje kosztów przeciętnych:
Przeciętny koszt całkowity - otrzymamy go dzieląc koszty całkowite przez ilość otrzymanego produktu Kc/P;
Przeciętny koszt stały, czyli całkowite koszty stałe podzielone przez wielkość produkcji Ks/P;
Przeciętny koszt zmienny, tj. całkowite koszty zmienne przypadające na jednostkę produktu Kz/P.
Kc/P = Ks/P + Kz/P
Przeciętne koszty stałe spadają, gdy produkcja całkowita rośnie, bo taka sama suma kosztów rozkłada się na coraz to większą ilość produktu. Przeciętne koszty zmienne zależą zarówno od ceny zmiennych czynników produkcji, jak i produkcyjności przeciętnej tych czynników (wyższa cena powoduje wzrost kosztów przeciętnych i przesunięcie krzywej do góry, a większa produkcyjność oznacza niższe koszty). Funkcja kosztów przeciętnych jest w pewnym sensie odwrotnością funkcji produkcyjności przeciętnej. Miarą kosztów przeciętnych jest tg kąta utworzonego przez oś odciętych z półprostą łączącą odpowiednie punkty na krzywej kosztów całkowitych (i zmiennych) z początkiem układu współrzędnych. Najmniejsze koszty przeciętne otrzymujemy prowadząc styczną z początku układu współrzędnych do krzywej kosztów zmiennych (i całkowitych) - punkt E i E1; punkt styczności wyznacza odpowiednią wielkość produkcji 0F 0 0F1. Krzywa kosztu przeciętnego całkowitego jest nieco przesunięta na prawo od krzywej kosztu przeciętnego zmiennego i przeciętny koszt całkowity wyżej osiąga swoje minimum (odległość między jednym a drugim minimum zależy od wielkości przeciętnych kosztów stałych). Koszt krańcowy (ΔKc/ΔP) - wyraża zmianę kosztów całkowitych, spowodowaną zwiększeniem rozmiarów produkcji o jednostkę; jest związany tylko z kosztami zmiennymi, bo koszty stałe nie zmieniają się wraz z rosnącą produkcją.
Suma kolejnych kosztów krańcowych powiększona o koszty stałe jest równa sumie kosztów całkowitych. Prawo malejących przychodów powoduje, że produkt krańcowy rośnie osiągając maksimum, po c

(…)

… określa jaka będzie zmiana popytu na dane dobro przy zmianie dochodów. ( % zmiana wielkości popytu do % zmiany dochodów ) Mieszana elastyczność dochodów jest to % zmiana popytu na dobro X do % zmiany ceny dobra Y. Cenowa elastyczność podaży: jest to stopień reakcji podaży na zmiany cen. Jest ona reakcją % zmiany wielkości podaży do % zmiany ceny.
Determinanty elastyczności podaży: możliwości i koszty…
… odpowiadaja za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem bez ograniczeń natomiast komandytariusze odpowiadają za zobowiązania tylko do wyskości sumy komandytowej która powinna być ujawniona w rejestrze.
Spółka komandytowo-akcyjna; spółka K.A. jest spółką osobowo-kapitałową , mającą na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której za zobowiązania spółki wobec wierzycieli co najmniej 1 wspólnik…
… zachowanie równowagi rynkowej pomiędzy wielkością popytu a wielkością podaży funduszy pożyczkowych.
Powyższe funkcje stopa procentowa wypełnia za pomocą samoregulacyjnego mechanizmu rynkowego.
Zysk ekonomiczny
Zysk ekonomiczny (nadzwyczajny) - nadwyżka całkowitego zysku ponad zysk normalny, na który składają się koszty alternatywne prowadzonej działalności. Inaczej mówiąc jest to dochód jaki przynosi…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz