Mikroekonomia - pojecie przedsiębiorstwa

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 742
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Mikroekonomia - pojecie przedsiębiorstwa - strona 1 Mikroekonomia - pojecie przedsiębiorstwa - strona 2 Mikroekonomia - pojecie przedsiębiorstwa - strona 3

Fragment notatki:

Podstawy prawne działalności
gospodarczej w Polsce (najważniejsze!)
 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
(Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483)
Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności
gospodarczej (Dz.U. 2004 Nr 173 poz. 1807 z póź. zm.)
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny. (Dz.U. 2011
nr 85 poz. 458 z póź. zm.)
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania
cywilnego. (Dz.U. 2010 nr 155 poz. 1037)
Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych.
(Dz.U. 2000 nr 94 poz. 1037)
 Nieaktualne: USTAWA z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności
gospodarczej (do 1 lipca 2011 r.)
Swoboda działalności gospodarczej
 Art. 20. Konstytucji RP: „Społeczna gospodarka rynkowa oparta na wolności
działalności gospodarczej, własności prywatnej oraz solidarności, dialogu i
współpracy partnerów społecznych stanowi podstawę ustroju gospodarczego
Rzeczypospolitej Polskiej.”
 W pewnych sytuacjach możliwe jest ograniczenie tej wolności przez organy
państwowe: w drodze ustawy i tylko ze względu na ważny interes publiczny.
 Swoboda zakładania działalności gospodarczej, to swoboda:
 wyboru przedmiotu działalności
 wyboru formy organizacyjnej działalności
 wyboru siedziby działalności
 Swoboda prowadzenia działalności gospodarczej, to swoboda:
 wyboru prowadzenia osobiście lub przez zatrudnionych pracowników
 w zakresie nabywania i zbywania towarów i usług
 ustalania cen własnych towarów i usług
 wyboru obszaru prowadzonej działalności
 prowadzenia działań marketingowych
 ustalenia wewnętrznej struktury organizacyjnej
Działalność gospodarcza
Prawnie:
 Działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność
wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz
poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze
złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w
sposób zorganizowany i ciągły.
Źródło: Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.
2004 nr 173 poz. 1807, z póź. zm.)
Przedsiębiorca
Prawnie:
 Przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy jest osoba fizyczna,
osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą


(…)

… nieruchomości lub
ruchomości;
 wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;
 koncesje, licencje i zezwolenia;
 patenty i inne prawa własności przemysłowej;
 majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;
 tajemnice przedsiębiorstwa;
 księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Wśród form prawnych prowadzenia własnej działalności
gospodarczej…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz