Mikrobiologia- pytania i odpowiedzi egzaminacyjne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 378
Wyświetleń: 1498
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Mikrobiologia- pytania i odpowiedzi egzaminacyjne - strona 1 Mikrobiologia- pytania i odpowiedzi egzaminacyjne - strona 2 Mikrobiologia- pytania i odpowiedzi egzaminacyjne - strona 3

Fragment notatki:

1. W procesie fermentacji ostatecznym akceptorem elektronów jest:
a) FAD
b) związek organiczny, czasem kation wodoru
c) zawsze związek organiczny d) NAD+ 2. Bakterie rosnące na dnie naczynia w temperaturze 25 stopni to:
a) mezofilne anaeroby
b) psychrofilne anaeroby
c) psychrofilne aeroby
d) psychrofilne mikroaerofile
3. Do bakterii G(+) należą:
a) Bacillus subtillis
b) Sarcina Lutea c) Serratia marcescens
d) Pseudomonas fluorescenes 4. Oddychanie tlenowe u bakterii pozwala uzyskać z jednej cząsteczki glukozy maksymalnie
a) 2 cząsteczki ATP
b) 38 cząsteczek ATP c) 36 cząsteczek ATP
d) 4 cząsteczki ATP
5. Chemoorganotrofia to:
a) rodzaj autotrofii
b) zdolność do redukcji związków organicznych
c) zdolność do wiązania dwutlenku węgla
d) zdolność do utleniania związków organicznych
6. Nitrogenaza to:
a) system ochrony przed tlenem u bakterii wiążących azot cząsteczkowy
b) enzym kluczowy dla denitryfikacji
c) enzym katalizujący redukcję azotanów
d) enzym umożliwiający wiązanie azotu cząsteczkowego
7. Warunkiem koniecznym pozwalającym bakteriom chemolitotroficznym na uzyskiwanie równoważników redukujących:
a) jest obecność aktywnego kompleksu hydrogenazy aktywującego H2
b) jest obecność łancucha oddechowego, w którym ostatecznym akceptorem (H+) jest tlen
c) jest odwrócony transport elektronów, ponieważ potencjały redox nieorganicznych donorów protonów są niższe od potencjałów redox NAD+ czy FAD
d) Jest odwrócony transport elektronów, ponieważ potencjały redox nieorganicznych donorów protonów są wyższe od potencjałów redox NAD+ i FAD
8. Dyfuzja prosta to:
a) transport związków rozpuszczalnych w wodzie
b) transport cząsteczek organicznych
c) przenikanie jonów Na+ u prokariota
d) rodzaj transportu niektórych gazów
9. Podstawą izolowania mutantów auksotroficznych metodą penicylinową jest:
a) to, że auksotrofy tracą wrażliwość na penicyliny, a prototrofy nie
b) to, że penicyliny działają specyficznie i selektywnie wyłącznie na prototrofy
c) to, że auksotrofy nie mogą rosnąć i dzielić się na podłożach minimalnych (chyba to)
d) nie jest to skuteczna metoda izolowania mutantów
10. Jedyny z materiałów zapasowych u bakterii jest:
a) putrescyna


(…)

…) jest katalizowana jądrową polimerazą RNA bakterii
38. Warunkiem koniecznym do zaistnienia dodatkowych (pozaglikolitycznych) fosforylacji substratowych podczas procesów fermentacyjnych jest:
a) możliwość redukcji kofaktorów z wykorzystaniem wodoru cząsteczkowego przy udziale hydrogenazy b) możliwość utlenienia koenzymów z uwolnieniem wodoru cząsteczkowego przy udziale hydrogenazy
c) brak innych źródeł energii…
… się między plazmidami, bo tylko tam są specjalne homologiczne sekwencje insercyjne
c) nie jest ograniczona i zależy od obecności białkowego czynnika Rec A inicjującego insercję
d) przemieszczania się między plazmidem a chromosomem, bo tylko genom bakteryjny zawiera sekwencje insercyjne 64. Symport to
a) specyficzna dyfuzja ułatwiona
b) aktywna dyfuzja ułatwiona
c) pierwszorzędowy transport aktywny zależny od ATP
d) drugorzędowy transport aktywny 65. Infekcja wirusowa komórek zwierzęcych jest a) ograniczona tylko do określonego gatunku gospodarza b) ograniczona, nie tylko do gatunku gospodarza, ale także do określonych tkanek i komórek
c) nie ma żadnych ograniczeń
d) nieograniczona i zależy od obecności biakowego czynnika Ori C
66. Łańcuch przenośników elektronów to część procesu
a) oddychania tlenowego i beztlenowego b…
… się równocześnie b) w którym czas generacji jest najdłuższy
c) do podłoża nie są wydzielane szkodliwe produkty przemiany materii
d) w którym czas generacji jest najkrótszy
13. Fosforylacja oksydacyjna to proces
a) fosforylacji substratu organicznego zachodzący podczas glikolizy
b) fosforylacji substratu organicznego zachodzący z wydzieleniem energii
c) syntezy wysokoenergetycznego wiązania chemicznego z wykorzystaniem energii wynikającej z różnicy potencjałów d) fosforylacji substratu nieorganicznego z wykorzystaniem energii pochodzącej z transportu elektronów i protonów
14. Najstarszymi filogenetycznie organizmami prokariotycznymi są:
a) protobakterie
b) eubakterie
c) archebakterie
d) prabakterie
15. Kwasy tejchowe są
a) polimerami alkoholi połączonymi wiązaniami fosfodiestrowymi
b) składnikiem śluzów…
… wtedy, gdy fag występuje w postaci profaga i zmienia fenotyp komórki
b) jest to zmiana cech bakteriofaga w wyniku zainfekowania komórki bakterii
c) ma miejsce wtedy, gdy fag występuje w postaci profaga, ale nie zmienia genotypu bakterii
d) jest to zmiana cech faga w wyniku działa czynników mutagennych
23. Urzęsienie periplazmatyczne jest charakterystyczne dla
a) Spirochete
b) Sarcina
c) Spirillum
d…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz