Mgr Emilia Stola - strona 3

Operacje rozliczeniowe

 • mgr Emilia Stola
 • Bankowość
Pobrań: 154
Wyświetleń: 945

Zagraniczne operacje rozliczeniowe 1. ROLA BANKÓW W OPERACJACH MIĘDZYNARODOWYCH . Cechą charakterystyczną międzynarodowej wymiany towarowej jest jej duża dynamika oraz pogłębiające się zróżnicowanie struktury, wobec pojawiania się nowych produktów. Towarzyszą jej różnorodne operacje finansowe międ...

Papiery wartościowe w działalności banków - Obligacje

 • mgr Emilia Stola
 • Bankowość
Pobrań: 35
Wyświetleń: 595

PAPIERY W ARTOSCIOWE W DZIAŁALNOŚ CI BANKU Obligacje podobnie jak akcje mogą być : imienne na okaziciela. W razie zbycia obligacji wszystkie uprawnienia i korzyści z nich wynikające przechodzą na nabywcę. W przypadku obligacji imiennych emitent w warunkach emisji może wprowadzić zakaz lub ograni...

Pośrednictwo banków w zagranicznych rozliczeniach bezgotówkowych - pr...

 • mgr Emilia Stola
 • Bankowość
Pobrań: 0
Wyświetleń: 826

Pośrednictwo banków w zagranicznych rozliczeniach bezgotówkowych Banki są ważnym pośrednikiem w rozliczeniach międzynarodowych, realizując zlecenia płatnicze swoich klientów. Współczesne rozliczenia międzynarodowe przebiegają głównie bezgotówkowo, w formie rozliczeń dewizowych. Pozwala to na uspraw...

Podstawowe rodzaje i funkcje rachunków bankowych - Prawo bankowe

 • mgr Emilia Stola
 • Bankowość
Pobrań: 98
Wyświetleń: 2058

Podstawowe rodzaje i funkcje rachunków bankowych Rachunek bankowy jest rachunkiem prowadzonym przez bank w celu rejestracji wkładów pieniężnych klientów, udzielanych im kredytów i przeprowadzanych za jego pośrednictwem bankowych rozliczeń pieniężnych. Banki polskie prowadzą rachunki dla osób prawny...

Podstawy bankowości

 • mgr Emilia Stola
 • Bankowość
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1190

ZAGADNIENIA : Bank centralny funkcje cechy i narzędzia polityki. Bank komercyjny w systemie bankowym Wybrane zagadnienia zarządzania bankiem komercyjnym. Czynne operacje bankowe. Bierne operacje bankowe. Operacje usługowe . Kształtowanie operacji pasywnych, aktywnych B. K . Metody i instrumen...

Polityka monetarna banku centralnego

 • mgr Emilia Stola
 • Bankowość
Pobrań: 35
Wyświetleń: 707

FUNKCJONALNA DEFINICJA PIENIĄDZA (pieniądz należy definiować przez jego funkcje) Dla określenia czy coś jest lub nie jest pieniądzem, świadczą usługi składające się na istotę pieniądza. STATYSTYCZNA (EMPIRYCZNA) DEFINICJA PIENIĄDZA Utożsamia pieniądz z jego zasobami znajdującymi się w posiadaniu ...

Powstanie i zasady emisji banknotów - kwity depozytowe

 • mgr Emilia Stola
 • Bankowość
Pobrań: 98
Wyświetleń: 875

Powstanie i zasady emisji banknotów Bank jest pośrednikiem na rynku finansowym. Przedmiotem działania są transakcje pieniężne. „Spread” (marża odsetkowa) Celem działania banku jest osiągnięcie jak największej marży odsetkowej. Marża odsetkowa jest to różnica między ceną po jakiej bank kupuje pi...

Powstawanie i organizacja banków - Bank centralny

 • mgr Emilia Stola
 • Bankowość
Pobrań: 28
Wyświetleń: 826

Powstawanie i organizacja banków O prawie bankowym można mówić w szerokim i wąskim znaczeniu. W tym pierwszym mamy na myśli grupę kilku ustaw wraz w przepisami wykonawczymi, które stanowią regulację prawną systemu bankowego. Do tych ustaw należą : ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe...

Prawne formy zabezpieczenia kredytu

 • mgr Emilia Stola
 • Bankowość
Pobrań: 35
Wyświetleń: 840

Prawne formy zabezpieczenia kredytu Każdy kredyt udzielony przez bank jest obciążony ryzykiem jego niezwrócenia. Dlatego przyznając kredyt bank podejmuje działania zmierzające do zminimalizowania tego ryzyka. Należy to do obowiązków każdego banku, co wynika z obowiązującej Ustawy „Prawo bankowe”. O...