Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej, Funkcje nauczycieli

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 378
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej, Funkcje nauczycieli - strona 1

Fragment notatki:

Funkcje nauczycieli:
-kształtowanie pozytywnych postaw uczniów wobec nauki
-opieraniu procesu kształcenia o cztery aspekty kształcenia, filary wiedzy uczenia przez całe życie
-pełnienie roli promotora zmian edukacyjnych
-orędownictwo tolerancji, wzajemnego zrozumienia, pluralizmu, uniwersalizmu
-przeciwdziałanie obniżaniu się atrakcyjności szkoły
-wskazywanie wrażliwości na problemy otaczającego świata
-osobiste kształcenie się nauczycieli przez całe życie
Wzór wychowawcy - opiekuna
4 cechy wychowawcy:
Czysta skłonność do kształtowania innej jednostki ludzkiej - nieodparta chęć przebywania wychowawcy z młodzieżą, również poza szkołą.
Uzdolnienia - to dyspozycja, która jest wrodzona i pod wpływem pewnych zabiegów może się rozwinąć. To nie tylko wiedza ale umiejętność korzystania z niej
Chęć zajmowania się małoletnimi - wychowawca powinien posiadać zdolność do obserwacji, obiektem obserwowanym jest coś co się staje, zmienia, znajduje w ciągłym rozwoju. Ta właściwość nazywa się zdolnością do stawiania diagnozy osobowości.
Trwała określoność - to zamiar wpływania na wychowanka w sposób określony. Kto chce wpływać ten musi najpierw wiedzieć czego chce, musi mieć cel i kierunek własnej woli, następnie musi mieć środki, aby to czego chce, osiągnąć.
Jan Władysław Dawid zwraca uwagę iż nauczyciel który chce osiągnąć dobre rezultaty musi odczuwać potrzebę doskonałości, musi doskonalić swoje sposoby i środki oddziaływania wychowawczego i wciąż dokonywać własnej oceny zadając pytania czy dobrze robię, czy nie mógłbym lepiej pracować… Nauczyciel powinien mieć świadomość celu, do którego dąży, musi wiedzieć co ma być ostateczną wartością, jaką ma przez wychowanie wytwarzać, a zatem jaki jest cel wychowania.
Mysłakowski:
-umiejętność kontaktu z młodzieżą
-czynna sympatia
-poszanowanie godności ludzkiej ucznia
-kredyt zaufania
-sprawiedliwość
-zgodność pomiędzy myślą a słowem, zgodność między słowem a postępowaniem
-nie mówienie „na wiatr”.
Generalnie postuluje się aby nauczyciel był dobrym specjalistą o gruntownej wiedzy, budził u młodzieży zainteresowania i nawyki samodzielnego uczenia się, był dobrym reżyserem i dyrygentem dydaktycznych środków technicznych, chciał i był spolegliwym i życzliwym młodzieży wychowawcą, chciał i był animatorem, organizatorem, sam prezentował wartościową osobowość oraz czuł potrzebę ustawicznego doskonalenia się, miał otwartą postawę wobec postępu naukowego, społecznego, pedagogicznego i kulturowego.


(…)

… się: werbalny i niewerbalny. Do umiejętności opiekuna-wychowawcy zaliczyć należy: umiejętność komunikacji, życzliwość, empatię, akceptację, asertywność, kształtowanie prawdziwej komunikacji wśród podopiecznych, zaufanie interpersonalne.
-właściwości miejsca pracy opiekuna-wychowawcy - są to właściwości zespołu pracowniczego, warunki układu egzystencjonalnego, w którym podejmowane są działania (zabudowa, rozmieszczenie pomieszczeń, usytuowanie, wyposażenie), dokumentacja pracy, pomoce, biblioteczka pedagogiczna.
Dokumentacja
Prowadzenie dokumentacji jest stałym obowiązkiem pracy opiekuna-wychowawcy. Składają się na nią wszystkie dokumenty wymagane przez statut placówki. Są to: dzienniki zajęć grupy, plan pracy, zeszyt obserwacji wychowanków, teczka korespondencji z rodzicami, program indywidualnej pracy…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz