Metodyka opieki - wykłady

Nasza ocena:

5
Pobrań: 133
Wyświetleń: 2058
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Metodyka opieki - wykłady - strona 1

Fragment notatki:Informacje w wykładach obejmują zagadnienia: rodzaj form pomocy i opieki na przestrzeni wieków, rozwój form opieki, świadczenia pieniężne, domy pomocy społecznej, placówki opieki całkowitej, pomoc społeczna - zadania, świadczenia, rodzicielstwo zastępcze, adopcja, wioski dziecięce.

Notatka może być przydatna do nauki o metodach i formach opieki na przestrzeni lat.

WYKŁAD I (15.10.2009)
Rodzaj form pomocy i opieki na przestrzeni wieków:
Opieka ludzka jest zjawiskiem pierwotnym - to znaczy jest to naturalne, mamy to wrodzone, od zawsze tak było.
Podstawowe różnice pomiędzy opieka ludzi a zwierząt
- działania instynktowne w tym najsilniejszy prokreacyjny (obie maja źrodła w instynkcie)
- zwierzęta z reguły usuwają niechciane zwierzęta ze swych gniazd, opiekują się tylko swoim początkiem, człowiek może opiekować się obcym potomstwem
- opieka człowieka trwa długa - ludzie opiekują się osobami starymi i chorymi
Rozwój form opieki:
Pierwsza formą opieki był chów Kolejna forma opieki to samopomoc osobnicza (w pierwotnych społeczeństwach wynikała z sytuacji zagrożenia życia)
Samopomoc społeczna - nie ma natury instynktownej (lub ma jej mało), pomagali sobie w celu przetrwania. Formą samopomocy społecznej jest rodzina, traktowana jako niepisane zobowiązania.
Samopomoc sąsiedzka - związani pewna wspólnotą terytorialną a z tego wynika pewna wspólnota celów (np. wspólne prace na polu)
Lokalna wspólnota religijna jako pomoc niesiona w potrzebie (funkcjonuje do dzisiaj)
W okresie średniowiecza wykształciły się zrzeszenia kupców i rzemieślników (cechy kupieckie i gildie) - pierwowzór dzisiejszych związków zawodowych (pomoc członkom i ich rodzinom)
W starożytności zrodziła się służba domowa np. paidagogos - pedagodzy
W średniowieczu wykształciła się forma pomocy funkcjonująca do dzisiaj - filantropia (z greckiego: umiłowanie człowieka). Pomoc jednych członków społeczeństwa w stosunku do drugich przy czym cechą charakterystyczną jest pełna dobrowolność (daje ile chce i komu i kiedy chce). W średniowieczu bezpośrednio była związana z kościołem a w XI i XII wieku mamy do czynienia z apoteozą ubóstwa, powinnością kościoła było wspieranie osób biednych, wierni także wierzyli, że pomagając biednym zapewniają sobie zbawienie. W 1204 roku lub 1198 papież Innocenty II założył zakład świętego ducha dla dzieci porzuconych i tam wprowadzono wówczas pierwszy kołowrotek (był to rodzaj szafki do której wsadzano dzieci, dzwoniono dzwonkiem i ktoś je odbierał).
Najstarsza instytucją zapewniającą opiekę w Polsce jest szpital Panny Marii we Wrocławiu ufundowany w 1108 roku przez instytucję biskupią. Pierwsza fundacja w Polsce założona przez osobę prywatną była w XI wieku przez Władysława Hermana. Jak podają źródła w podzięce za męskiego potomka.
Zapotrzebowanie na pomoc społeczną wzrasta w XVI wieku, wtedy odnotowano liczne grupy przybywające do miasta, jeżeli było ich zbyt dużo miasto nie było w stanie zapewnić im mieszkań - znajdowali się na ulicy co było efektem chorób, epidemii. Ubóstwo staje się wówczas problemem, traci swoją wartość (Król Jan Olbracht pod koniec XV wieku ustala maksymalne liczby osób które mogą żebrać na ulicy)


(…)

… kontakt z dzieckiem: w ośrodku
Rodzice adopcyjni biorą dziecko na czas próby, po pewnym czasie pracownicy ośrodka sprawdzają sytuację, czy sytuacja jest w porządku i następnie dalsze postępowanie adopcyjne (małe dziecko może dostać nowy akt urodzenia w urzędzie)
Do adopcji mogą trafić tylko dzieci, których sytuacja jest jasna: rodzice biologicznie dziecka zostali pozbawienie praw lub uzyskali zgodę…
… przysposabiającej (adoptującej dziecko); jest tzw. zgoda blankietowa, następuje po urodzeniu dziecka (nie wcześniej jednak niż 6 tygodni po urodzeniu), konsekwencja: całkowite zerwanie i zatarcie więzi z rodziną naturalną. Sporządza się nowy akt urodzenia, rodzice wymienieni tam to rodzice adoptujący, takiej adopcji nie można rozwiązać, nie robi się odpisów ze starego aktu urodzenia.
Przysposobienie pełne (w Polsce występuje najczęściej) - fakt adopcji nie ulega zatarciu, tę informuję odnotowuje się na marginesie aktu urodzenia. Decyzją sądu można stworzyć nowy akt urodzenia, można rozwiązać poprzez przysposobienie, między rodzicami a dzieckiem zostaje nawiązany prawny stosunek pokrewieństwa, dziecko nabywa prawa do krewnych rodziców, ustaje władza rodzicielska rodziców naturalnych, również wygasają prawa…
….
Zadania pomocy społecznej:
- przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń
- praca socjalna
- prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej
- analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenie z pomocy społecznej
Świadczenia z pomocy społecznej:
Świadczenia pieniężne
- zasiłek stały
- zasiłek okresowy (długotrwała choroba, bezrobocie)
- zasiłek celowy i specjalny…
… kredytowany
składki na ubezpieczenie zdrowotne/społeczne
pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie
sprawienie pogrzebu
poradnictwo specjalistyczne
interwencja kryzysowa
schronienie, posiłek, niezbędne ubranie
usługi opienkuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz rodzinnych domach pomocy
mieszkanie chronione
opieka i wychowanie w rodzinie zastępczej
pomoc w uzyskaniu odpowiednich…
… być ojcowie (ofiary przemocy, bezdomni)
d) noclegownie, schroniska, nakaz abstynencji
Ośrodki interwencji kryzysowej
Nacisk na profilaktykę.
WYKŁAD IV (05.11.2009)
Nacisk na profilaktykę Powinny być prowadzone zajęcia zapobiegające agresywności zajęcia z asertywności.
- opieka: pomoc powinna być organizowana środowiskowo, tak długo jak to możliwe
- odbieranie dzieci rodzinie po wyczerpaniu…
… w poczuciu ciągłego zagrożenia, często oddzielone od rodziców, bez szans na rozwój, w katastrofalnym stanie zdrowotnym (brak opieki medycznej) - największy problem to sieroctwo naturalne i społeczne.
W 1945 roku spis ludności wykazał ok. 20% z wszystkich dzieci, to dzieci osierocone
Ten okres to okres ratownictwa. W tym czasie najczęściej podejmowane działania ratownicze. Ustawodawstwo państwowe…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz