Mechanika cieczy i gazów

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 630
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Mechanika cieczy i gazów - strona 1 Mechanika cieczy i gazów - strona 2 Mechanika cieczy i gazów - strona 3

Fragment notatki:

Fizyka:  Mechanika Cieczy i Gazów __________________________________________________________________________________________ Praca kontrolna z fizyki 4 . M c h a n i k a   C i e c z y   i   G a z ó w . 4 . 1 . P o j ę c i e   c i e c z y   n i e ś c i ś l i w e j   i   i d e a l n e j .   W   o g ó l n o ś c i   c i e c z e   s ą   b a r d z o   m a ł o   ś c i ś l i w e .   R ó ż n i c e  c i ś n i e ń   j a k i e   w ys t ę p u j ą   w   c i e c z a c h   p o r u s z a j ą c yc h   s i ę   s ą   t a k   z n i k o m e ,   i ż  m o ż e m y   p r z yj ą ć ,   ż e   c i e c z e   s ą    n i e ś c i ś l i w e  . P r z y   n i e z b yt   s z yb k i c h   r u c h a c h   w s p ó ł c z yn n i k   t a r c i a   p o m i ę d z y  c z ą s t e c z k a m i   c i e c z y   t a k ż e   n i e   o d g r yw a   w i ę k s z e j   r o l i .   W   w i ę k s z o ś c i   w  m e c h a n i c e   c i e c z y   p r z yj m u j e   s i ę   i ż   w s p ó ł c z yn n i k   l e p k o ś c i   c i e c z y   η=0.  C i e c z   n i e ś c i ś l i w ą   i   o   η=0 naz yw amy    cieczą  idealną  . 4 . 2 . P r z e p ł yw   s t a c j o n a r n y,   l a m i n a r n y   i   t u r b u l e n t n y. J e ż e l i   w   d a n ym   p u n k c i e   p r z e s t r z e n i   p r ę d k o ś ć   p r z e p ł yw a j ą c e g o  p ł yn u   n i e   z a l e ż y   o d   c z a s u ,   t o   p r z e p ł yw   t a k i   n a z yw a m y    u s t a l o n y m    l u b  s t a c j o n a r n y m  . Z    p r z e p ł y w e m   l a m i n a r n y m    s p o t yk a m y   s i ę   r o z p a t r u j ą c   z j a w i s k a  z a c h o d z ą c e   p o d c z a s   p r z e p ł yw u   c i e c z y   w   r u r k a c h   w ł o s k o w a t yc h .  W ó w c z a s   c i e c z   d z i e l i   s i ę   n a   ś l i z g a j ą c e   s i ę   p o   s o b i e   w a r s t e w k i ,   k t ó r yc h  p r ę d k o ś ć   p r z e p ł yw u   j e s t   o d w r o t n i e   p r o p o r c j o n a l n a   d o   o d l e g ł o ś c i 

(…)


działają siły proporcjonalne do głębokości zanurzenia. Wiemy więc, że
siła działająca na dolną powierzchnię jest większa od siły działające na
p o w i e r z c h n i ę g ó r n ą . R ó ż n i c ę t y c h s i ł n a z y w a m y s i ł ą w yp o r u .
Prawo Archimedesa mówi nam iż siłą wyporu działająca na ciało
zanurzone w cieczy ma wartość równą ciężarowi wypartej przez to ciało
cieczy.
4.6.Równanie Bernoulliego.
Równanie Bernoulliego dotyczy strugi cieczy ma postać:
mV 2
+ mgh + pv = const.
2
gdzie: v –ustalona objętość cieczy doskonałej.
Po podzieleniu obu stron równania przez v i podstawiając za
m
v
gęstość cieczy ρotrzymujemy równanie Bernoulliego w postaci:
p+
ρV2
+ ρ gh = const.
2
N a p o d s t a w i e o b u p o w y ż s z yc h r ó w n a ń m o ż e m y s f o r m u ł o w a ć p r a w o
Bernoulliego:
Fizyka:
Mechanika Cieczy i Gazów
__________________________________________________________________________________________
Suma
energii
kinetycznej,
potencjalnej
i
ciśnienia
jednostki
objętości ustalonego przepływu cieczy jest wielkością stałą.
4.7.Efekt Magnusa.
Jeżeli ciało o symetrii obrotowej obraca się dookoła własnej osi w
strumieniu cieczy lub gazu, tak, że jego oś obrotu jest prostopadła…
… e a l n ą .
4 . 2 . P r z e p ł yw s t a c j o n a r n y, l a m i n a r n y i t u r b u l e n t n y .
Jeżeli w danym punkcie przestrzeni prędkość przepływającego
p ł yn u n i e z a l e ż y o d c z a s u , t o p r z e p ł y w t a k i n a z y w a m y u s t a l o n y m l u b
stacjonarnym.
Z przepływem laminarnym spotykamy się rozpatrując zjawiska
zachodzące
podczas
przepływu
cieczy
w
rurkach…
… znajduje się w szczelnym naczyniu i możemy na nią
w yw r z e ć c i ś n i e n i e w ó w c z a s c z ą s t k i t e j c i e c z y d ą ż ą c d o r o z p r ę ż e n i a
b ę d ą c i s n ą ć n a ś c i a n k i t e g o n a c z yn i a .
Prawo Pascala mówi iż ciśnienie to będzie się przenosić we wszystkich
kierunkach jednakowo.
Ciśnieniem atmosferycznym nazywamy ciśnienie wywierane przez gazy
wchodzące
w
skład…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz