Materialne prawo administracyjne

Nasza ocena:

5
Pobrań: 455
Wyświetleń: 5999
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Materialne prawo administracyjne - strona 1 Materialne prawo administracyjne - strona 2 Materialne prawo administracyjne - strona 3

Fragment notatki:

17 stronicowa notatka rozpoczynająca się od pojęcia i zakresu materialnego prawa administracyjnego. Notatka pochodzi z przedmiotu prawo administracyjne. Podział prawa administracyjnego na 3 grupy: prawo administracyjne ustrojowe, prawo proceduralne administracyjne i prawo administracyjne materialne (ustawy rozporządzenia, kodeks drogowy, prawo budowlane, prawo ochrony środowiska itp). Źródła prawa: ustawy, rozporządzenia z mocą ustawy, umowy międzynarodowe, uchwały Sejmu i Senatu, rozporządzenia, zarządzenia, uchwały innych organów np. Rady Ministrów, KRRiT). Notatka wyróżnia rodzaje wprowadzania aktów prawnych w życie - decyzją administracyjną, konstytucyjną, przez samych obywateli bezpośrednio (Kodeks drogowy, prawo o ochronie środowiska), wykonanie tego prawa poprzez czynności materialno ? techniczne administracyjne. Notatka pokazuje też jakie są różnice pomiędzy decyzją a zaświadczeniem. Decyzja wójta - dot. ochrony środowiska, zabudowywania i zagospodarowania terenu, przyznania pomocy społecznej, konstytucyjnej wolności stowarzyszania się. Wolność słowa, przekazywanie informacji. Notatka opisuje stowarzyszenia i związki według ustawy. Partie. Kto może być członkiem stowarzyszenia. Prawo tworzenia i uczestniczenia w stow przysługuje obywatelom polskim mającym pełną zdolność do czynności prawnych oraz nie pozbawionym praw publicznych. Pozwolenie na broń obejmuje całą broń palną - bojowa, myśliwska, alarmowa, sportowa, gazowa, sygnałowa i pneumatyczna, miotacze gazu, - broń białą ? ostrza, noże, pałki, kusze, paralizatory elektryczne - amunicję ? ostra do broni palnej i ślepe naboje. Pozwolenie: - zezwala na noszenie broni - wyklucza noszenie broni, można mieć w domu. Reglamentacja posiadania broni. Ochrona przeciwpożarowa. Poruszony jest także temat zwalczania klęsk żywiołowych, administracja spraw ochrony zdrowia, reforma ochrony zdrowia. Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomani. Ustawa przewiduje metody i formy przeciwdziałania alkoholizmowi. Zwalczanie chorób zakaźnych. Administracja pracy i spraw socjalnych. Prawo o zatrudnieniu. Przeciwdziałanie bezrobociu. Reforma ubezpieczeń społecznych. Administracja w dziedzinie oświaty. Reforma systemu oświaty. Dokument opisuje upowszechnianie i ochrona dóbr kultury. Działalność gospodarcza jako zarobkowa działalność, wytwórcza, handlowa, budowlana i usługowa. Definicja przedsiębiorcy ? osoba fiz. lub prawna, spółka prawa handlowego, która zawodowo i we własnym imieniu prowadzi działalność gospodarczą. Obowiązkowy wpis do rejestru przedsiębiorstw. Koncesje i zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej. Mały, średni, duży przedsiębiorca - jakie jest rozgranicznie.

Pojęcie i zakres materialnego prawa administracyjnego.
Konstytucję stosuje się bezpośrednio - jeśli ustawy, rozporządzenia są sprzeczne z konstytucją to są nieważne.
Prawo adm. mat. - jeden z działów prawa.
3 grupy:
Prawo adm. ustrojowe - określające ustrój gminy, powiatu, województwa, samorządu terytorialnego;
Prawo proceduralne adm. - to które jest zawarte w KPA; pokazuje w jaki sposób działa adm.
3. Prawo adm. materialne - wszystkie ustawy rozporządzenia, kodeks drogowy, prawo budowlane, prawo ochrony środowiska, o zagospodarowaniu przestrzennym, podatkowe, wodne.
Prawo materialne - zawiera normy ustanawiające wzajemne uprawnienia i obowiązki organów administracji państwowej i podmiotów znajdujących się na zewnątrz adm pań jako część aparatu państwowego. Każdemu uprawnieniu organu adm pań odpowiada określony obowią

(…)

…. Obowiązek ten nie obejmuje osób zameldowanych czasowo. Okres zameldowania czasowego jest ograniczony do 2 miesięcy. Po upływie tego terminu dana osoba powinna zameldować się na pobyt stały. Akta stanu cywilnego.
Akt stanu cywilnego jest wpisem dokonanym w księdze stanu cywilnego, odnotowującym zdarzenie z zakresu stanu cywilnego, takie jak: urodzenie, zgon, zawarcie małżeństwa, uznanie dziecka itd. Podstawowymi rodzajami aktów stanu cywilnego są: akt urodzenia, akt zgonu, akt małżeństw. Księgi stanu cywilnego zawierają kolejne wpisy w układzie chronologicznym i prowadzone są przez urzędy stany cywilnego. Wpisy dokonywane są na podstawie zgłoszenia zdarzenia podlegającego rejestracji lub poprzez zanotowanie zdarzenia, które miało miejsce w u.s.c. Akta stanu cywilnego stanowią jedynie rejestrację zdarzeń, które prawo nakazuje rejestrować. Akta stanu cywilnego mają bardzo duże znaczenie procesowe, mianowicie stanowią wyłączny dowód zdarzeń w nich zarejestrowanych; ich niezgodność z prawdą może być udowodniona jedynie w postępowaniu nieprocesowym u unieważnienie lub sprostowanie aktu. Z ksiąg stanu cywilnego wydaje się odpisy zupełne i skrócone aktów stanu cywilnego, zaświadczenia o dokonanych wpisach lub o ich braku i zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego. Dowody osobiste i paszporty.
Problematykę dokumentów stwierdzających tożsamość reguluje ta sama ustawa co ewidencję ludności - ustawa z 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych. Ustawa wprowadza obowiązek posiadania dokumentów stwierdzających tożsamość. Obowiązek ten obciąża obywateli polskich i osoby…
… chorych
samofinansowanie
każdy ma prawo do wyboru lekarza i kasy chorych
równy dostęp do świadczeń każdego członka
kasy chorych nie działają dla zysku
kasy chorych powinny przestrzegać gospodarności i celowości działania
powstało 16 kas chorych, tyle co województw. 17 - ta kasa chorych to branżowa przeznaczona dla funkcjonariuszy policji, więziennictwa.
Można się zapisać do jednej kasy chorych…
…: 1) wpisane do rejestru zabytków, 2) wchodzące w skład muzeów i bibliotek, 3) inne jeżeli charakter zabytkowy jest oczywisty. Wymienione dobra ok. się mianem zabytków. Ochroną dóbr kultury zajmują się: minister kultury i sztuki, generalny konserwator zabytków, dyrektorzy muzeów w stosunku do zabytków znajdujących się w muzeach itd. Wojewódzki konserwator zabytków prowadzi rejestr zabytków…
…. Obowiązkowy wpis do rejestru przedsiębiorstw. ( nie dotyczy rolnictwa, hodowli zwierząt, ogrodnictwa warzywnictwa, leśnictwa,). Wykonywanie i podejmowanie działań KONCESJA
Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w dziedzinie, na którą państwo posiada monopol. Przedsiębiorca musi mieć konto bankowe i zawiadomić Urząd Skarbowy.
ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI
dla każdego, o ile przedstawi…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz