Marketing pytania na egzamin - orientacja produkcyjna

Nasza ocena:

5
Pobrań: 5026
Wyświetleń: 9639
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Marketing pytania na egzamin - orientacja produkcyjna - strona 1 Marketing pytania na egzamin - orientacja produkcyjna - strona 2 Marketing pytania na egzamin - orientacja produkcyjna - strona 3

Fragment notatki:

1. Gdy przedsiębiorstwo znajduje się w orientacji produkcyjnej, uwaga kierownictwa koncentrując się głównie na (wskaż błędną odpowiedź)A obniżaniu kosztów jednostkowych i cen produktówB masowej produkcji standardowych produktówC wytwarzaniu produktów po niskich kosztachD doskonaleniu technologii wytwarzania produktuE badaniu preferencji i popytu konsumentów na produkty wytwarzane przez przedsiębiorstwo2. Kierownictwo przedsiębiorstwa produkującego sokowirówki, zamierza w dłuższej perspektywie czasowej koncentrować się na- rozbudowie centrów hurtowych i doskonaleniu systemu logistyki,- poprawie terminowości dostaw i zintensyfikowaniu reklamy,- wprowadzaniu prowizyjnego systemu wynagradzania działu sprzedaży.Przyjęty sposób działania jest charakterystyczny dla orientacjiA produkcyjnejB produktowejC sprzedażowej (dystrybucyjnej)D marketingowej (na klienta)E strategicznej4. Głównymi przesłankami wykształcenia się orientacji marketingowej (na klienta) byłybyA wzrost kapitałochłonności prac badawczo-rozwojowych oraz inwestycji związanych z wprowadzaniem nowych produktówB wzrost funduszu swobodnej decyzji nabywcówC globalizacja rynkówD wykształcenie się rynków sprzedawcyE nasilenie się procesów innowacyjnych5. Orientacja marketingowa (na klienta) za punkt wyjścia działań przedsiębiorstwa bierze pod uwagęA konieczność uzyskiwania przez przedsiębiorstwo wysokiego zyskuB zapewnienie niezakłóconego przebiegu procesu produkcjiC życzenia, preferencje, oczekiwania konsumentówD konieczność zwiększenia skali działania przedsiębiorstwaE zwiększenie ilości i jakości wytwarzanych produktów przez przedsiębiorstwo6. Interpretacja tradycyjna utożsamia marketingA zaspakajaniem potrzeb konsumenta w drodze wymianyB czynnościami wspierającymi sprzedaż produktów, wykonywanymi przy zastosowaniu technik oddziaływania na nabywców (np. reklama, promocja sprzedaży, dystrybucja)C doskonaleniem jakości produktów i systemu produkcjiD planowaniem i koordynacją wszystkich działań przedsiębiorstwa ukierunkowanych na aktualne i potencjalne rynki zbytuE działalnością zorientowaną na rynek i zysk7. Szerokie ujęcie traktuje marketing jako (wskaż błędną odpowiedź)A proces społeczny i zarządczy, dzięki któremu jednostki i grup poprzez wzajemną wymianę dóbr i wartości uzyskują to czego oczekują i pragnąB proces, który kładzie nacisk nie tyle na potrzeby, co na pragnienia kryjące się za tymi potrzebami i związane z nimi źródła satysfakcji nabywcyC proces, który odwołuje się do istoty wymiany, jako podstawowej formy zaspokojenia potrzebD działalność, która za cel bierze sobie m.in. masową produkcję standardowych produktów zorientowanych na zaspokojenie potrzeb "przeciętnego" konsumentaE proces planowania i urzeczywistniania koncepcji, cen, promocji oraz dystrybucji idei, dóbr i usług w celu doprowadzenia do wymiany satysfakcjonującej jednostki i organizacje8. Do ogólnych zasad marketingu zaliczyć należy (wskaż błędną odpowiedź)A zasadę kontroli i skuteczności działań marketingowychB zasadę celowego wyboru i kształtowania rynku przedsiębiorstwaC zasadę badania rynkuD zasadę zintegrowanego oddziaływania na rynek (marketing-mix)E zasadę doboru surowców i materiałów z tanich Źródeł9. Marketing-mix jest kompozycją złożoną z (wskaż błędną ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz