marketing pytania

Nasza ocena:

5
Pobrań: 2527
Wyświetleń: 6118
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
marketing pytania - strona 1 marketing pytania - strona 2 marketing pytania - strona 3

Fragment notatki:MARKETING
Na czerwono zaznaczone odpowiedzi które były zaznaczone w testach.
1. Podstawowymi instrumentami marketingowymi są:
a) produkcja, dystrybucja, reklamy, ceny
b) reklama, publicity, akwizycja
c) zaopatrzenie, wytwarzanie, sprzedaż
d) produkty, dystrybucja, promocja, ceny
e) zaopatrzenie, produkcja, sprzedaż, promocja
2. Najważniejszym elementem kompozycji marketingowej jest:
a) produkt
b) cena
c) promocja
d) dystrybucja
e) wszystkie wyżej wymienione są równoważne
3. Rozwój poprzez dywersyfikację ma sens dla przedsiębiorstwa, które:
a) wykorzystało wszystkie szanse występujące w obecnym systemie marketingowym
b) poszukuje zupełnie innej sfery marketingowej
c) ma bardzo słabe perspektywy rozwoju
d) nie dysponuje jedną koncepcją rozwoju
e) w żadnym z tych przypadków...

196. Dystrybucja mebli…
a) strategia selektywna
b) strategia zróżnicowana
c) …
197. Towar ekologiczny…
a) poprawia wizerunek firmy i wpływa znacznie na wielkość sprzedaży
b) poprawia wizerunek firmy ale nie wpływa znacząco na wielkość sprzedaży
c) pogarsza wizerunek firmy
- klienci obawiają się że ‘zielone’ jest gorsze
198. Rola marketingu
199. Sponsoring
a) służy realizacji celów firmy sponsorowanej
b) wpływa pośrednio na realizacje celów firmy sponsorującej
c) wpływa bezpośrednio i pośrednio…
200. Drugi poziom od podstawy w piramidzie Maslowa stanowi…
…potrzeba bezpieczeństwa.
201. Na wrażliwość cenową wpływa…
202. Różnicowanie produktu nie następuje przez…
203. Można uzyskać wzrost sprzedaży bez jednoczesnej obniżki cen…
a) powyższe stwierdzenie jest prawdziwe...MARKETING  Na czerwono zaznaczone odpowiedzi które były zaznaczone w testach.  1. Podstawowymi instrumentami marketingowymi są: a) produkcja, dystrybucja, reklamy, ceny 
b) reklama, publicity, akwizycja c) zaopatrzenie, wytwarzanie, sprzedaż 
d) produkty, dystrybucja, promocja, ceny e) zaopatrzenie, produkcja, sprzedaż, promocja  2. Najważniejszym elementem kompozycji marketingowej jest: a) produkt 
b) cena c) promocja 
d) dystrybucja e) wszystkie wyżej wymienione są równoważne 
 3. Rozwój poprzez dywersyfikację ma sens dla przedsiębiorstwa, które: a) wykorzystało wszystkie szanse występujące w obecnym systemie marketingowym 
b) poszukuje zupełnie innej sfery marketingowej c) ma bardzo słabe perspektywy rozwoju 
d) nie dysponuje jedną koncepcją rozwoju e) w żadnym z tych przypadków 
 4. „Gwiazda” w technice BCG oznacza: 
a) wysokie tempo wzrostu rynku i niski relatywny udział w rynku b) niskie tempo wzrostu rynku i niski relatywny udział w rynku c) niskie tempo wzrostu rynku i wysoki relatywny udział w rynku 
d) wysokie tempo wzrostu rynku i wysoki relatywny udział w rynku  5. Który z niżej wymienionych celów zawiera więcej informacji (jest szerszy): a) zwiększenie wartości sprzedaży (utargu całkowitego ) o 15% 
b) utrzymanie dotychczasowego udziału w rynku w ciągu roku c) zwiększenie udziału eksportu w ogólnej sprzedaży z 20% do 50% 
d) podwojenie sprzedaży w ujęciu ilościowym w ciągu trzech lat e) zwiększenie udziałów w rynku o 10% w ciągu dwóch lat  6. Mikrootoczenie marketingowe to: a) dostawcy, pośrednicy handlowi, nabywcy, konkurenci i publics 
b) otoczenie demograficzne, ekonomiczne, fizyczne, technologiczne, polityczno-prawne, społeczno-kulturowe 
c) podmioty istniejące w bezpośrednim otoczeniu przedsiębiorstwa i wpływające na jego zdolność obsługiwania rynku docelowego 
d) zjawiska (trendy) niekontrolowane przez przedsiębiorstwo i mające wpływ n

(…)

…) wszystko to jest prawdziwe
e) wcale nie o to chodzi
17. Które z poniżej wymienionych są instrumentami promocji szczegółowej
uzupełniającej (sales promotion):
a) kupony, premiowa sprzedaż, bezpłatne próbki
b) konferencje prasowe, sympozja prezentacyjne, sponsoring
c) prezentacja ofert przez akwizytora, promocje w stoisku na targach
d) reklama prasowa, telewizyjna, radiowa itd.
e) oferty refundowane, pokazy, degustacje…
… potrzeb i pragnień konsumentów przy
zachowaniu zgodności interesów indywidualnych oraz całości społeczeństwa to:
a) konsumeryzm
b) marketing partnerski
c) marketing społeczny
d) marketing wewnętrzny
112. Słowo panel związane jest z:
a) reklamą prasową
b) badaniami marketingowymi
c) częścią nowego projektu
d) docelową grupa konsumentów
113. Koszty wytworzenia produktu wyznaczają:
a) cenę maksymalną
b…
…) polityka cenowa
118. Cykl życia kostki Rubika różni się od cyklu życia Coca-Coli:
a) długością trwania poszczególnych faz
b) kolejnością występowania poszczególnych faz
c) nie różni się, oba cykle są takie same
d) ilością faz cyklu
119. Ankieta opakowania oraz wywiad telefoniczny to przykładowe techniki
zbierania danych ze źródeł pierwotnych zaliczane do grupy metod:
a) audytoryjnych
b) sondażowych
c…
…. Który z warunków nie musi być spełniony, aby doszło do zawarcia
transakcji wymiany:
a) wymiana wymaga dwu lub więcej osób (jednostek)
b) każda ze stron musi mieć wolę wyzbycia się wartości w celu otrzymania w zamian
innej
c) każda ze stron musi mieć coś wartościowego do zaoferowania
d) jedną ze stron musi być podmiot gospodarczy
151. Dobór warstwowy to:
a) dobór wygodny
b) dobór kwotowy
c) dobór losowy
d) dobór…
… jest nieprawdziwe
185. Jakość 2. stopnia
186. „Pies” (macierz BCG)
187. Reklama podświadoma
188. Skarga w sklepie o przeterminowaniu produktu leży w kompetencji…
a) działu sprzedaży
b) public relations
c) działu promocji
d) …
189. „Firma osiągnie 40% w latach 2001-2005”. Stwierdzenie to symbolizuje:
a) marketing strategiczny
b) marketing taktyczny
c) marketing operacyjny
d) marketing logistyczny
190. Zmiana ceny…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz