Mapy strategiczne produktów

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1246
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Mapy strategiczne produktów - strona 1

Fragment notatki:

nie otwiera się

Mapy strategiczne produktów - firma komputerowa
Plan pracy:
I Wprowadzenie
II Mapy grup strategicznych
Wnioski ogólne
III Analiza SWOT
Określenie profilu przedsiębiorstwa
Identyfikacja możliwości i zagrożeń w otoczeniu firmy
Identyfikacja mocnych i słabych stron przedsiębiorstwa
Punktowa wycena cech oddziaływujących na firmę
Pozycja strategiczna firmy w zależności od otoczenia i własnych zasobów
Prawdopodobieństwo Sukcesu Strategicznego (PSS)
Wnioski
Cele strategiczne przedsiębiorstwa
Harmonogram realizacji głównych celów strategicznych firmy
Plan strategiczny
I. Wprowadzenie
Polski rynek informatyczny od kilku lat przeżywa dynamiczny rozwój. Na początku lat 90-tych roczny przyrost wielkości rynku dochodził do 30%. Branża informatyczna jest w Polsce na obecnym etapie rozwoju silnie uzależniona od komputeryzacji sektora publicznego. Na intensywny rozwój rynku informatycznego wpłynęło szereg czynników: restrukturyzacja gospodarki (przede wszystkim sektora finansów, przemysłu i administracji), pojawienie się na terenie kraju przedsiębiorstw zagranicznych, które starają się nawiązać do macierzystych standardów w zakresie systemu informatycznego, spadek cen sprzętu i oprogramowania, rosnący odsetek Polaków przygotowanych do używania komputerów w życiu zawodowym, ogromna popularność Internetu.
Mimo szybkiego tempa rozwoju, polski rynek informatyczny jest zapóźniony w stosunku do krajów zachodnich o kilka lat. Stopień zinformatyzowania polskich przedsiębiorstw jest porównywalny z amerykańskim z lat osiemdziesiątych. Rynki zachodnie są już dojrzałe i nasycone, polski - nie, dlatego powinien rosnąć znacznie szybciej.
W rozwoju rynku występują istotne ograniczenia. Do najważniejszych są zaliczane: ostra konkurencja - krajowa i zagraniczna, brak wykwalifikowanych pracowników, niedostateczne zasoby finansowe, bezwzględne reguły gry rynkowej, niestabilne, niespójne przepisy prawne, niskie marże nie pozwalające generować wysokich zysków.
W krajach Europy Zachodniej średnia liczba komputerów osobistych przypadających na 100 pracowników umysłowych zbliża się do 75. Ponieważ technologie informatyczne znajdują coraz szersze zastosowanie w pracy umysłowej należy szacować, że poziom tego samego wskaźnika w Polsce wynoszący 30% świadczy o wciąż bardzo dużej chłonności rynku.
Struktura rynku informatycznego w Polsce kształtuje się jak następuje: sprzęt komputerowy - 60%, usługi - 25%, oprogramowanie - 15%. Segmenty oprogramowania i usług komputerowych będą wykazywały się prawdopodobnie wyższym tempem wzrostu niż segment sprzętu komputerowego, w związku z czym udział tego ostatniego w całości rynku informatycznego stopniowo obniży się do około 50%, jak ma to miejsce w krajach Europy Zachodniej.


(…)

… analizy sporządzonych map grup strategicznych można stwierdzić, że firmy Hewlett Packard oraz Protech, wykazujące zbliżony poziom obrotów do firmy UTER, realizują strategię w szerokim zakresie analogiczną do strategii firmy UTER. Szczególna uwaga przy opracowywaniu nowego planu strategicznego powinna zostać zwrócona szczególnie na firmę Protech. Okazało się bowiem, że na czterech z pięciu opracowanych…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz