Makroekonomia - test

Nasza ocena:

3
Pobrań: 595
Wyświetleń: 1540
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Makroekonomia - test - strona 1 Makroekonomia - test - strona 2

Fragment notatki:

TESTY Z MAKROEKONOMII
ZESTAW_3
Główne założenia makroekonomiczne (wg J.M.Keynesa) to m.in.:
samoregulacja rynku, idealne dostosowanie podaży do popytu zaakceptowanie możliwości niepełnego wykorzystania czynników wytwórczych wprowadzenie interwencjonizmu państwowego integracja procesów gospodarczych w świecie Bogactwo Narodowe (społeczne) oznacza:
rezultat nakładów pracy ludzkiej zgromadzonej do chwili obecnej wraz ze wszystkimi bogactwami naturalnymi kraju suma wytworzonych dóbr i usług finalnych w gospodarce w ciągu roku łączny efekt wartości przeniesionej i w danym okresie obrachunkowym w danej gospodarce zasób efektów pracy żywej i uprzedmiotowionej w danej gospodarce Produkt Narodowy Brutto (PNB) oznacza: miernik całkowitych dochodów osiągniętych przez obywateli danego kraju powiększonego o dochody netto z tytułu własności za granicą miernik całkowitych dochodów krajowych czynników wytwórczych pomniejszonych o wielkość amortyzacji wartość większą o PKB, jeżeli odpływ dochodów z tytułu dochodów własności zagranicą jest większy od przepływu z tego tytułu wartość równą PKB, jeżeli odpływy dochodów z tytułu własności zagranicą są równe przepływom dochodów Motywacyjna funkcja podziału Dochodu Narodowego:
ma za zadanie wyrazić ostateczne skutki ekonomiczne podziału oddziaływuje na tworzenie się nowej struktury społecznej w kraju lub utrwalenie starych struktur wpływa na możliwości integracji społecznej wokół celów gospodarowania (tworzy pozytywne lub negatywne motywy zachowań ludzi)
ma za zadanie odtwarzać stosunki własnościowe i środowisko naturalne w kraju Spadek zagregowanej podaży (AS) może być spowodowany:
wzrostem eksportu wzrostem ceny czynników wytwórczych wzrostem kosztów na rzecz ochrony środowiska
wzrostem interwencjonizmu państwowego (liczne subwencje państwowe) Bezrobocie dobrowolne:
obejmuje bezrobotnych, którzy nie akceptują płacy realnej w kraju dotyczy pracowników zmieniających pracę i przejściowo pozostających bezrobotnymi powstaje na skutek zmian struktury przemysłowej gospodarki wynika z faz cyklu koniunkturalnego Forma płacy czasowa:
możliwa jest tylko dla produkcji ilościowo wymiernej możliwa jest dla każdego rodzaju produkcji jest to iloczyn stawki czasowej i czasu przepracowanego

(…)

… wytwarzanych w gospodarce przy zatrudnieniu krajowych czynników wytwórczych zależności między dochodem konsumenta a strukturą wydatków Do kompleksowego indeksu wskaźników pilotujących zaliczamy m.in.:
podstawową stopę procentową, koszt siły roboczej ceny akcji, wielkość zasobów pieniądza, stopę bezrobocia wskaźnik produkcji przemysłowej, wskaźnik dochodów osobistych ludności ilość rozpoczętych inwestycji…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz