Makroekonomia - stan obecny

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 644
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Makroekonomia - stan obecny - strona 1 Makroekonomia - stan obecny - strona 2 Makroekonomia - stan obecny - strona 3

Fragment notatki:

MAKROEKONOMIA - STAN OBECNY
Treść: przedstawienie głównych, konkurujących ze sobą poglądów w makroekonomii oraz ich
konsekwencji dla polityki gospodarczej
Główne zagadnienia: problemy, w przypadku, których różnice poglądów prowadzą do znacznie
odbiegających od siebie wniosków, bez względu na szcz egółową postać modelu, która cechuje dane
podejście ogólne
Rozważania o podejściu do 4 problemów: szybkości, z jaką rynek osiąga równowagę;
istnienia/nieistnienia 1 stanu równowagi; sposobu kształtowania się oczekiwań; względnego
znaczenia zjawisk w krótki m i długim okresie
Przedstawienie 4 nurtów współczesnej myśli makroekonomicznej
Cel: zdefiniowanie poglądów i wskazanie miejsca, jakie zajmują w nich poszczególni teoretycy
mikroekonomii
32.1: Główne obszary rozbieżności
Dlaczego ekonomiści różnią się w swych poglądach?
różne sądy wartościujące, których nie można rozwiązać przez obserwację faktów (patrz rozdz. 1 -
ekonomia pozytywna a normatywna);
trudności w badaniach empirycznych ekonomii;
trudności z oceną rzeczywistego sposobu działania gospodarki ( sądy mogą być formułowane tylko
na podstawie uporządkowanych danych historycznych);
świat stale się zmienia (nie można dawnych wniosków i metod stosować do obecnych sytuacji);
niejednoznaczne wnioski wynikające z niektórych badań empirycznych.
Miejsca, gdzie występują rozbieżności między ekonomistami (małe rozbieżności, a wywierają
ogromny wpływ na decyzje w polityce gospodarczej):
1. Równowaga rynkowa - gdy wielkość podaży, jaką pragną dostarczyć sprzedawcy, jest równa
wielości popytu, jaki zgłaszają nabywcy
Różnice w poglądach o równowadze rynkowej:
Model klasyczny - założenie występowania równowagi na wszystkich rynkach (produkcja
faktyczna jest równa potencjalnej; zwiększenie podaży pieniądza może wywołać wzrost cen, ale
nigdy nie wywoła wzrostu produkcji; ekspansja fiskalna wypiera prywatną konsumpcję i inwestycję
dopóki popyt globalny nie osiągnie poziomu właściwego dla stanu pełnego zatrudnienia)
Szkoła keynesowska - założenie, że rynki nie osiągają automatycznie stanu równowagi, dotyczy
gł. rynku pracy (przy ograniczonej elastyczności płac zmniejszenie globalnego popytu na dobra i
zapotrzebowanie na pracę prowadzi do spadku produkcji i zatrudnienia, ekspansywna polityka
fiskalna i pieniężna może spowodować wzrost produkcji)
Czy rynki osiągają stan równowagi, czy nie ? Przed opublikowaniem „Ogólnej teorii” Keynesa


(…)

… potencjalnej było
zjawiskiem ciągłym;
państwo może tylko kontrolować poziom cen i skupiać się na polityce podażowej, zmierzającej do
zwiększenia produkcji potencjalnej;
restrykcyjna polityka budżetowa i pieniężna sprzyjają powstawaniu bezrobocia key nesowskiego;
przekonanie o niemal całkowitym braku związku między gwałtownym wzrostem bezrobocia w
Europie a spadkiem popytu globalnego.
Teoria realnego cyklu…
… w zdolność rynków do automatycznego osiąganie stanu
równowagi.
Pogląd ważny dziś: zmiany poziomy produkcji potencjalnej mogą być znaczne, nawet w krótkim
okresie.
2. Histereza - gdy ścieżka, po której w krótkim czasie porusza się gospodarka, wywiera wpływ na
ostatecznie osiągany stan równowagi rynkowej (patrz rozdz. 27 - bezrobocie).
Sytuacja badana: przejściowy spadek popytu całkowitego (czyli recesja…
… na
poziomie bliskim stanu pełnego zatrudnienia. Pań stwo wpływa na popyt globalny bezpośrednio (przez
zmiany tych składowych, na które ma wpływ, np. wydatki rządowe) lub pośrednio 9zmiany podatków
wpływające na wydatki prywatne i politykę pieniężną).
Produkcja potencjalna - wielkość produkcji, jaką przedsiębiorstwa są gotowe dostarczyć na rynek w
warunkach pełnego zatrudnienia (zależy od poziomu zatrudnienia i wyposażenia kapitałowego).
Pełne zatrudnienie - wielkość zatrudnienia zapewniająca równowagę na rynku pracy (przy płacy
realnej, zapewniającej taką równowagę, bezrobocie ma tylko charakter dobrowolny).
Polityka podażowa - polityka, której celem jest zwiększenie produkcji potencjalnej (obniżka
podatków, reforma ruchu związkowego, subsydiowanie kosztów szkolenia zawodowego, ograniczenie
zakresu…
… jest rezultatem problemów z
informacją, efektów zewnętrznych oraz kosztów podejmowania decyzji i kosztów wprowadzania
zmian;
G. Mankiw, D. Romer - analiza powolnego dostosowywania się cen o płac (nawet małe
ograniczenie elastyczności wielkości nominalnych może uzasadnić standardowe keynesowskie
reakcje gospodarki);
J. Stiglitz - prawie natychmiastowa reakcja cen na rynku dóbr nie tylko pomaga w przywracaniu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz