Makroekonomia - kolokwium

Nasza ocena:

5
Pobrań: 4249
Wyświetleń: 10724
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Makroekonomia - kolokwium - strona 1 Makroekonomia - kolokwium - strona 2 Makroekonomia - kolokwium - strona 3

Fragment notatki:Po co wykonuje się rachunek dochodu narodowego?
Rachunek dochodu narodowego wykonuje się w celu pomiaru całkowitych dochodów i wydatków kraju. Pojecie to oparte jest na marksistowskiej koncepcji teorii własności zakładającej, że jedynym czynnikiem wartościowo twórczym jest praca – tzw. produkcja. Podstawowe założenia metodologii służące za podstawę rachunku liczenia dochodu narodowego :
1) Na dochód narodowy składa się wartość wytworzonych, a nie zużytych w produkcji dóbr materialnych.
2) Wartość ww. dóbr i usług jest rezultatem pracy ludzkiej zatrudnionej w sferze produkcyjnej (składa się z dwóch podstawowych elementów- płac dla zatrudnionych i zysków dla przedsiębiorstw)

Zadanie 2
Banki komercyjne postanowiły utrzymać rezerwy gotówkowe na poziomie 5% stanu zgromadzonych wkładów. Klienci banków część swych zasobów trzymają w postaci gotówki a część w postaci wkładów bankowych, przy czym stosunek gotówki do wkładów wynosi 1:4. Zasób pieniądza wielkiej mocy w gospodarstwie wynosi 12.
a)oblicz mnożnik kreacji pieniądza
b)podaż pieniądza
c)banki dochodzą do wniosku, że mogą utrzymać rezerwy gotówkowe na poziomie 4% wkładów. Oblicz nową wartość mnożnika kreacji pieniądza
d)ile teraz wynosi podaż pieniądza w warunkach równowagi
e)banki nadal utrzymują rezerwę gotówkową na poziomie 5%, a klienci zwiększyli zasoby gotówkowe do poziomu 30% wkładów. Oblicz nową wartość mnożnika kreacji pieniądza
f)jaka ilość pieniądza obecnie zapewni równowagę

Zadanie 1
W pewnej gospodarce zamkniętej bez udziału państwa. Planowana konsumpcja wynosi 150, planowane inwestycje 50, produkcja 210. Jaka jest wielkość planowanych wydatków?
O ile zmieni się poziom zapasów?
Jaka w tej sytuacji będzie wielkość oszczędności?
Na jakim poziomie ukształtują się inwestycje?
Jak na te sytuację zareagują w następnym okresie producenci?
Y- wielkość produkcji= 210; C=150; I=50
ad a) C+I=Y (AD) C+I=AD AD- popyt globalny w gospodarce 150+50=200
ad b) 210-200=10 PRODUKCJA- POPYT=ZAPASY
ad c) I. Y=C+S 210=150+S S=60
II. I=S; I=50+10=60=S -> zapasy traktujemy jak inwestycję
ad d) 60 -> razem z zapasami
ad e) Producenci ograniczą produkcję, by zmniejszyć zapas.
SUMOWANIE WYDATKÓW W GOSPODARCE (PNB)
PNB w cenach rynkowych = C+I+G+NX+ dochody netto z tytułu własności za granicą
X-eksport; Z-import
PNB= PKB+ dochody netto z tytułu własności za granicą
METODA SUMOWANIA DOCHODÓW (PNB)
PNB w cenach rynkowych= dochody z pracy+ renty (dochód z gruntu)+ procent (np. lokata)+ ZYSK+ podatki pośrednie- subsydia (świadczenia państwa na rzecz przedsiębiorstw)+ amortyzacja+ dochód netto z tytułu własności za granicą
Zysk- zyski spółek kapitałowych zyski nierozdzielone, dywidendy, podatki bezpośrednie (od dywidend)
Dochody właścicieli-
PNB w cenach czynników wytwórczych= PNB w cenach rynkowych - podatki pośrednie + subsydia
DN= PNB (PNN) w cenach czynników wytwórczych - amortyzacja
DO= DN - nierozdzielone zyski spółek kapitałowych + transfery - składki na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne + dochody z obligacji
RDO= DO - podatki osobiste
Po co wykonuje się rachunek dochodu narodowego?
Rachunek dochodu narodowego wykonuje się w celu pomiaru całkowitych dochodów i wydatków kraju. Pojecie to oparte jest na marksistowskiej koncepcji teorii własności zakładającej, że jedynym czynnikiem wartościowo twórczym jest praca - tzw. produkcja. Podstawowe założenia metodologii służące za podstawę rachunku liczenia dochodu narodowego :
Na dochód narodowy składa się wartość wytworzonych, a nie zużyt

(…)

… nierejestrowanej produkcji
Wykorzystanie miernika PNB:
Mierzenie produktu narodowego brutto, lub też całkowitej produkcji dóbr i usług pozwala ekonomistom ocenić wzrost gospodarczy kraju w kolejnych latach oraz umożliwia śledzenia skutków oddziaływania polityki rządu na produkcję i dochody. Umożliwia on również ekonomistom sprawdzenie ich teorii dotyczących sposobu funkcjonowania gospodarki w skali makro…
…, czyli podaż i koszt kredytów. Banki centralne czynią to za pomocą trzech klasycznych instrumentów, do których należą; polityka dyskontowa - zmiana oficjalnej stopy redyskontowej;
operacje otwartego rynku - sprzedaż lub skup papierów wartościowych z rynku;
kontrola rezerw obowiązkowych - regulacja poziomu rezerw obligatoryjnie gromadzonych przez banki;
instrumenty typu administracyjnego - związane…
… to ma skalę znacznie szerszą - międzynarodową i wywierane jest przez międzynarodowe organizacje finansowe.
Motywy trzymania pieniądza w postaci gotówki- źródła dążenia ludzi do posiadana i trzymania pieniędzy. Należy ich szukać w funkcji pieniądza jako środka wymiany i środka przechowywania wartości. Ludzie trzymają pieniądze tylko wtedy, gdy dostrzegają w tym korzyści. Motyw transakcyjny. Motyw transakcyjny…
….
PNB jest miarą całkowitych dochodów osiąganych w ciągu roku przez obywateli danego kraju, niezależnie od miejsca (kraju) świadczenia usług przez należące do nich czynniki wytwórcze. PNB w ujęciu względnym (tempo wzrostu) jest miarą wzrostu gospodarczego. W przeliczeniu na 1 mieszkańca wykorzystywany jest jako miara poziomu dobrobytu społeczeństwa.
Deflator PKB to indeks określający zmiany poziomu cen…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz