Makroekonomia gospodarki otwartej - Rynek walutowy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 588
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Makroekonomia gospodarki otwartej - Rynek walutowy - strona 1 Makroekonomia gospodarki otwartej - Rynek walutowy - strona 2 Makroekonomia gospodarki otwartej - Rynek walutowy - strona 3

Fragment notatki:

MAKROEKONOMIA GOSPODARKI OTWARTEJ
analiza gospodarki, w której ważną rolę odgrywają
makroekonomia gospodarki otwartej -
transakcje z zagranicą.
Przy formułowaniu założeń polityki makroekonomicznej w krajach o gospodarce otwartej dominującą
rolę odgrywają różne uwarunkowania międzynarodowe.
29.1 RYNEK WALUTOWY
rynek walutowy - taki rynek międzynarodowy, na którym jedna waluta krajowa może być wymieniona
na inną. Cena, po której wymieniane są te dwie waluty, to inaczej kurs walutowy
Cena równowagi na rynku walutowym zależy od kształtowania się popytu i podaży. Na przykładzie
Wielkiej Brytanii i USA:
Źródła popytu na funty:
Dobra produkowane w W B i eksportowane do USA są opłacane przez konsumentów w USD,
ale brytyjscy producenci przyjmują tylko funty
Mieszkańcy USA chcąc kupować brytyjskie aktywa, przed ich zakupem muszą najpierw
wymienić USD na funty
Podaż funtów:
Brytyjski import towarów amerykańskich
Chęć nabycia aktywów w USA przez mieszkańców WB
Przy niższym kursie funta, więc niższych cenach brytyjskich produktów, WB będzie eksportować do
USA więcej towarów. Amerykańscy konsumenci będą więc w stanie kupować więcej, przy niższej
cenie dolarowej tychże dóbr. Jeżeli cena towarów brytyjskich wyrażona w funtach będzie stała, to
dochody z eksportu WB mierzone w funtach będą wzrastać wraz ze spadkiem kursu walutowego.
Popyt na funty wzrasta w miarę spadku kursu funta wyrażonego w dolarach .
Podaż funtów zależy od liczby dolarów, jaką mieszkańcy WB muszą zapłacić za brytyjski import dóbr
lub za zakupy aktywów dolarowych. Niższy kurs wymienny funta oznacza wyższą cenę w funtach.
W zrost ceny w funtach zmniejsza zarówno wielkość popytu na usługi/dobra . Przy niższym kursie
spada wielkość podaży funtów dostarczanej na rynek walutowy.
Gdy kurs funta wyrażony w dolarach wzrasta, mówimy o aprecjacji funta. W odwrotnej sytuacji
mówimy o deprecjacji funta.
SYSTEMY KURSU WALUTOWEGO
System kursu walutowego - określenie warunków i zasad ustalania przez rząd danego kraju kursu
walutowego
1. Stały kurs walutowy - rząd zgadza się na utrzymywanie swej waluty jedynie przy stałym kursie
wymiennym
W aluta jest wymienialna, jeżeli rząd, działając za pośrednictwem ba nku centralnego, zobowiązuje się
do skupu lub sprzedaży, po stałym kursie, takiej ilości waluty, jaka zostanie zgłoszona do sprzedaży


(…)

… towarów brytyjskich (funty) / cena towarów amerykańskich (USD) x kurs
walutowy (USD/funt).
Spadek realnego kursu wal uty danego kraju prowadzi do zwiększenia jego konkurencyjności na
rynkach.
Ścieżka kursu walutowego opartego na parytecie siły nabywczej (PSN) jest to taka ścieżka
nominalnego kursu walutowego, na której realny kurs walutowy jest utrzymywany na stałym p oziomie
w określonym przedziale…
… na
zmiany dochodu krajowego niż na zmiany realnego kursu walutowego.
Pozostałe pozycje w bilansie obrotów bieżących
Obejmują m. in. pomoc zagraniczną i wydatki na utrzymanie baz wojskowych za granicą - sprawy
zależne od polityki zagranicznej kraju. Uwzględnia się także przepływ między kra jami dochodów netto
czerpanych z odsetek, dywidend i zysków - powstają wtedy, gdy mieszkańcy jednego kraju posiadają…
…, na rynku pracy zaś istnieje pełne zatrudnienie.
W warunkach równowagi zewnętrznej zrównoważony jest nie tylko bilans obrotów bieżących, lecz
również nie występuje presja na zmiany stanu rezerw dewizowych w długim okresie ani też -
jakiekolwiek przepływy na rachunku obrotów kapitałowych, które miałyby trwały charakter.
Obcokrajowcy nie podejmują na coraz większą skalę zakupów krajowych aktywów finansowych…
… dotychczas importowane jest procesem
czasochłonnym.
Dewaluacja może nie wpłynąć od razu na poprawę bilansu obrotów bieżących. Rachunek
bieżący bilansu płatniczego odzwierciedla różnicę wartości eksportu i importu. W wyrażeniu
wartościowym na rachunku obrotów bieżących w krótkim czasie może pojawić się deficyt. W
dłuższym okresie jednakże, gdy nabywcy i dostawcy dostosują wielkość eksportu i importu…
… centralny sprzedaje lub kupuje własną walutę, by bronić stałego poziomu kursu
walutowego, mówimy, że interweniuje on na rynku walutowym.
W systemie stałego kursu walutowego dewaluacja (rewaluacja) oznacza obniżenie (podwyższenie)
kursu danej waluty przez rząd, który podjął zobowiązanie do obrony tego kursu.
2. Płynny kurs walutowy - kurs może osiągnąć poziom równowagi wolnorynkowej bez jakiejkolwiek…
…, w
której spodziewają się osiągnąć najwyższą stopę zysku, i jeżeli nie występują bariery przy tego
rodzaju operacjach, mówimy, że kapitał finansowy jest doskonale mobilny w skali międzynarodowej.
Doskonała mobilność kapitału oznacza, że olbrzymie ilości środków finansowych będą przenoszone
z jednej waluty na drugą zawsze wtedy, kiedy stopa z wrotu z inwestycji w aktywa, w jednym kraju jest
wyższa niż w innym.
Operacje…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz