Makroekonomia - egzamin - Produkt Narodowy Brutto

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 840
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Makroekonomia - egzamin - Produkt Narodowy Brutto  - strona 1 Makroekonomia - egzamin - Produkt Narodowy Brutto  - strona 2 Makroekonomia - egzamin - Produkt Narodowy Brutto  - strona 3

Fragment notatki:

MAKROEKONOMIA: OPRACOWANIE.
1. Miejsce i rola makroekonomii wśród nauk ekonomicznych i jej główne obszary zainteresowań badawczych. Makroekonomia jest to dział ekonomii zajmujący się analizą gospodarki jako całości. Bada wzajemne zależności pomiędzy agregatowymi wielkościami ekonomicznymi i czynniki wpływające na ich kształtowanie się.
Do agregatowych wielkości zaliczamy: dochód narodowy, wydatki na konsumpcję, wydatki na
inwestycję, oszczędności, dochody i wydatki budżetu państwa, bilans handlowy i płatniczy
kraju, popyt na pieniądz i podaż pieniądza, przeciętny poziom cen, rozmiary zatrudnienia i bezrobocia w kraju itp.
Badanie związków miedzy tymi wielkościami ma na celu wykazanie przyczyn niepełnego
wykorzystania istniejących zdolności produkcyjnych i niepełnego zatrudnienia siły roboczej
oraz ustalenia środków zaradczych prowadzących do lepszego wykorzystania istniejącego
zasobu czynników produkcji. Makroekonomia kładzie główny nacisk na sprawność mechanizmów rynkowych.
Makroekonomia to głównie teoria cen czynników wytwórczych i zachowania się podmiotów
gospodarczych w zależności od kształtowania się tych cen oraz utargów, kosztów produkcji
i zysku bądź też cen dóbr konsumpcyjnych, dochodów konsumenta i jego indywidualnych
preferencji. Jest ona także teorią tworzenia i podziału dochodu narodowego z uwzględnieniem
polityki pieniężnej banku centralnego i polityki fiskalnej państwa. Zajmuje się ona funkcjonowaniem całej gospodarki i formułowaniem polityki rządowej.
Główne płaszczyzny zainteresowań makroekonomii to:
problematyka wzrostu gospodarczego i równowagi w ujęciu makroekonomicznym (metody mierzenia efektów działalności gospodarczej w skali kraju, czynniki wpływające na poziom i wzrost tych efektów, równowaga pomiędzy globalną podażą i globalnym popytem w procesie wzrostu i czynniki kształtujące ją, cykliczność wzrostu gospodarczego);
problematyka inflacji (istota, sposób pomiaru, przyczyny, skutki, sposoby przeciwdziałania);
problematyka zatrudnienia i bezrobocia (przyczyny, skutki, metody przeciwdziałania);
makroekonomiczna polityka państwa (kierunki i instrumenty oddziaływania państwa na gospodarkę w celu złagodzenia niekorzystnych efektów działania mechanizmu rynkowego i przyspieszenia rozwoju gospodarki);
Szybki rozwój makroekonomii datuje się od lat 30. XX w., a jedną z jego przesłanek stał się przebieg i skutki wielkiego kryzysu gospodarczego lat 1929-1933. Niezaprzeczalne znaczenie dla tego rozwoju miały poglądy ekonomiczne J.M. Keynesa


(…)

… się tego rodzaju działalność gospodarczą prowadzoną w "szarej strefie". Ministerstwo
Finansów szacuje jej udział na około 12%, a Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową na około 30% wartości polskiego PKB. Niezależnie od tego jak wielkie mogą być dochody uzyskiwane z działalności przestępczej, to ze względu na to, że nie są one ani rejestrowalne, ani ewidencjonowane, nie wliczamy ich do wartości PNB i PKB. Fakt…
… międzynarodowych organizacji gospodarczych i form konsultacji (Bank Światowy, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, GATT, OECD, Grupa Siedmiu i inne) i tworzenie nowych, jak Światowa Organizacja Handlu.
Jednym z najistotniejszych zagadnień gospodarki globalnej są systemy finansowe i walutowe, w wysokim stopniu wzajemnie uzależnione, co jest widoczne w sytuacji zadłużenia czy kryzysów finansowych. Charakterystyczną…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz