Ładunek elektryczny-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 189
Wyświetleń: 861
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ładunek elektryczny-opracowanie - strona 1 Ładunek elektryczny-opracowanie - strona 2 Ładunek elektryczny-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Ładunek elektryczny
Materia zbudowana jest z atomów. Atom składa się z dodatnie naładowanego jądra atomowego (zbudowanego z
dodatnie naładowanych protonów i nienaładowanych neutronów) oraz ujemnie naładowanych elektronów. Cechą
charakterystyczna protonów i elektronów jest to, że dwa protony lub dwa elektrony odpychają się natomiast proton i
elektron się przyciągają. Cechę protonów i elektronów, która odpowiada za takie przyciąganie lub odpychanie
nazywamy ładunkiem elektrycznym.
Mówimy, że ładunek elektryczny jest skwantowany, co oznacza, że jest on zawsze wielokrotnością dodatniego
ładunku protonu lub ujemnego ładunku elektronu: q = n*e gdzie n – liczba całkowita, e – ładunek elektronu, q –
ładunek elektryczny.
Jednostką ładunku elektrycznego jest kulomb oznaczany symbolem [C].
Wartość bezwzględną ładunku protonu lub elektronu nazywamy ładunkiem elementarnym i oznaczamy jako e.
Poniżej znajduje się schemat atomu wodoru według Bohra. Ujemnie naładowany elektron krąży wokół dodatni
naładowanego protonu podobnie jak Księżyc krąży wokół Ziemi. Ponieważ ładunki różnoimienne się przyciągają,
elektron nie „ucieka” z orbity protonu.
+
ładunek protonu +e=1.601 *10-19 [C]
-
ładunek elektronu -e=-1.601 *10-19 [C]
Ładunkiem punktowym nazywamy ładunek skupiony w ciele, którego rozmiary są bardzo małe w porównaniu z
odległościami do innych naładowanych ciał (podobnie jak przybliżenie punktu materialnego).
Prawo Coulomba
Podstawową cechą oddziaływań pomiędzy ładunkami jest to, że ładunki jednoimienne się odpychają, a ładunki
różnoimienne się przyciągają.
Siłę oddziaływań pomiędzy dwoma ładunkami punktowymi opisuje prawo Coulomba. Prawo to głosi, że siła
wzajemnego oddziaływania pomiędzy dwoma ładunkami punktowymi jest wprost proporcjonalna do ich
iloczynu i odwrotnie proporcjonalna do kwadratu odległości między nimi. Prawo to można zapisać za pomocą
równania:
F=k
q1q 2
r2
F –siła oddziaływania dwóch ładunków elektrycznych
Warto zapamiętać!
q1, q2 –punktowe ładunki elektryczne
k ≈ 9*109 [N*m2/C2]
r –odległość pomiędzy ładunkami punktowymi
0 = 8.85·10-12 [F/m]
k –stała proporcjonalności
[0] = F/m = A2·s4/kg·m3
k=
1
4πε 0
gdzie 0 jest przenikalnością elektryczną próżni
F
+
+
q1
q2
+
q1
F
F
q2
F
Pole elektryczne
Ładunki elektryczne wytwarzają w otaczającej je przestrzeni pole elektryczne. Istnienie pola elektrycznego
oznacza, że na ładunki znajdujące się w polu działa siła. Pole to opisuje się przez natężenie pola elektrycznego
lub potencjał elektryczny.
Natężenie pola elektrycznego jest wielkością wektorową oznaczaną jako E. Kierunek wektora natężenie pola
elektrycznego jest taki sam jak kierunek działającej siły, natomiast zwrot jest zgodny ze zwrotem wektora siły,
jaka działa na dodatni ładunek próbny.
Wartość wektora natężenia pola od ładunku punktowego Q jest zdefiniowana jako stosunek siły działającej na
ładunek próbny q do wartości tego ładunku.
E=
F
Qq
Q
=k 2 =k 2
q
qr
r
Pole elektryczne od dodatniego
ładunku ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz