Kwas fosforowy

Nasza ocena:

5
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1274
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kwas fosforowy - strona 1

Fragment notatki:

Kwas fosforowy H 3 PO 4 - nieorganiczny związek chemiczny z grupy kwasów tlenowych , składnik kwasów nukleinowych . Właściwości fizyczne: Postać w temp. 20°C: roztwory-syropowata sieć
Barwa: bezbarwny
Zapach: bezwonny
Temperatura topnienia:
- roztwór 75% ok. 20°C
-roztwór 85% ok. 21°C
Temperatura wrzenia: ok. 158°C
Gęstość w temp. 20°C:
- roztwór 75% : 1,58g/cm 3 -roztwór 85% : 1,69g/cm 3 Rozpuszczalność w wodzie: nieograniczona
Postępowanie z substancją i jej magazynowanie: Obchodzenie si ę z substancj ą : podczas stosowania nie jeść, nie pić, unikać kontaktu z substancją i jej roztworami, unikać wdychania par i aerozoli, przestrzegać zasad higieny osobistej, stosować środki ochrony indywidualnej, pracować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach; unikać działania na substancję wysokiej temperatury. Magazynowanie: przechowywać w magazynie kwasów lub wydzielonym pomieszczeniu magazynu chemicznego ogólnego; suchym i chłodnym, z wentylacją mechaniczną; nienasiąkliwą, kwasoodporną i łatwo zmywalną podłogą ze spadkiem w kierunku studzienek ściekowych; odrębną kanalizacją; wewnętrzną instalacją wodociągową. Magazynować wyłącznie z materiałami tej samej klasy niebezpieczeństwa.
Stabilność i reaktywność: Stabilno ść : Substancja stabilna w normalnych warunkach stosowania i przechowywania. Warunki, których nale ż y unika ć : wysoka temperatura, duża wilgotność. Materiały, których nale ż y unika ć : metale - z kwasem wydzielają wodór, zasady, nitrometanem. Niebezpieczne produkty rozkładu: tlenki fosforu.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz