Kręgi kulturowe

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1820
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kręgi kulturowe  - strona 1 Kręgi kulturowe  - strona 2

Fragment notatki:


W XX wieku podjęto wiele prób wyróżniania cywilizacji współczesnych i starożytnych. Nie udało się stworzyć jednej klasyfikacji cywilizacji świata, ponieważ poszczególne cywilizacje ewoluowały w ciągu wieków. Żadna z cywilizacji nie jest wewnętrznie jednorodna. A . Toynbee wyróżnił 21 wielkich cywilizacji, a za średni czas ich trwania przyjął 1500 lat. Są to: 1) egipska, 2) andyjska, 3) starochińska, 4) minojska, 5) sumeryjska, 7) jukatańska, 8) meksykańska, 9) hetycka, 10) syryjska, 11) babilońska, 12) irańska, 13) arabska(irańska i arabska wytworzyły cywilizacje islamska), 14) dalekowschodnia, 15) japońska, 16) indyjska, 17) hindu, 18) helleńska, 19) prawosławno-bizantyjska 20) prawosławna rosyjska 21) zachodnia(która według A. Toynbee'ego zmierza ku upadk owi). Z kolei Feliks Kon eczny wyróżnił prawie identyczną liczbę 22 cywilizacji , ale nacisk położył na wewnętrzną organizacje społeczeństw, a zwłaszcza na role religii w ich powstawaniu. Do dziś-według niego-przetrwało 9 cywilizacji-dwie: tybetańska i numidyjska mają zasięg ograniczony, natomiast pozostałych 7 znacznie wpływa na kształtowanie się współczesnego świata. Są to cywilizacje:
1) żydowska(Europa i Ameryka Zach także Izrael), 2) bramińska(zasięg do Azji Południowej i Południowo-Wschodniej-dominujące religie to buddyzm i hinduizm), 3) bizantyjska(w organizacji społeczeństwa główną role odgrywa prawo publiczne-decydująca rola państwa), 4) turańska(oparta na prawie wojskowym-carska Rosja i Związek Radziecki, państwo mongolskie Chingis-chana), 5) arabska(poligamiczna), 6) chińska( na wpół poligamiczna), 7) łacińska(zachodnia, europejska). We wszystkich podziałach Polska zaliczana jest do cywilizacji zachodniej. Niektóre elementy cywilizacji, mimo wielu słabych punktów, zyskały popularność u schyłku XX wieku. Dotyczy to zwłaszcza prac S. Huntingtona o nieuchronności konfliktu miedzy cywilizacjami chrześcijaństwa i islamu, ponieważ ich systemy wartości są nie do pogodzenia. Każda z tych cywilizacji rozszerza krąg swego działania. Przy takim podejściu proces rozszerzania unii europejskiej miałby nie tylko wymiar ekonomiczny i polityczny, ale także kulturowy. Cywilizacja to pojecie szersze niż naród, zatem budowanie tożsamości europejskiej nie musie odbywać się kosztem tożsamości narodowej. Ważne są, bowiem doświadczenia i zdobycze kulturowe każdego narodu. Koncepcja cywilizacji pozostaje w sprzeczności z koncepcja globalizacji. W tym przypadku uważa się globalizację za proces powierzchowny. Globalizacja oznacza istotne zwiększenie ilości i intensywności powiązań między różnymi częściami świata będące efektem przenikania się różnych kultur i łączenia środków komunikacji masowej. Rezultatem tego procesu są przeobrażenia świadomości społecznej, rosnące poczucie wzajemnego uzależnienia pomiędzy mieszkańcami różnych części świata. Świat zaczyna przypominać globalną wioskę, w której mieszkańcy cały czas są świadomi istnienia i działań sąsiadów.

(…)

… ze zjednoczeniem Niemiec, rozpadem Związku Radzieckiego i urynkowieniem gospodarek krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Globalizacja gospodarki może, z jednej strony, dawać szanse związane z większą otwartością gospodarek, wyrównywaniem różnic rozwojowych, z drugiej - czyni narodowe gospodarki i przedsiębiorstwa podatnymi na załamania na rynkach światowych. Zrozumienie wszystkich aspektów globalizacji…
… świata. Świat zaczyna przypominać globalną wioskę, w której mieszkańcy cały czas są świadomi istnienia i działań sąsiadów. Najważniejszym wymiarem globalizacji jest rozwój międzynarodowej gospodarki, której podstawowymi czynnikami są: światowy system walutowy, rozwój struktur integracji gospodarczej, wzrost ponadnarodowych korporacji, rozwój organizacji współtworzących światowy ład gospodarczy. Wzrost międzynarodowych więzi ekonomicznych sprawia, że praktycznie żaden kraj nie może w pełni suwerennie kierować własną gospodarką. Globalizacja gospodarki nie jest zjawiskiem nowym. Jej przejawy można było zaobserwować już w gospodarce XIX-wiecznej. Przed rokiem 1913 udział eksportu w światowym PKB wynosił 12% i dopiero po 1973 roku przekroczył tę wielkość. Przepływy kapitałów i wymiana walut odbywały się bez…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz