Konwencja praw dziecka

Nasza ocena:

3
Pobrań: 203
Wyświetleń: 609
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Konwencja praw dziecka - strona 1 Konwencja praw dziecka - strona 2 Konwencja praw dziecka - strona 3

Fragment notatki:

Konwencja o Prawach Dziecka   przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r.   Dz. U. z 23 grudnia 1991 r. Nr 120, poz. 526   PREAMBUŁA     Państwa-Strony niniejszej konwencji,  uważając, że zgodnie z zasadami zawartymi w Karcie Narodów Zjednoczonych uznanie  wrodzonej godności oraz równych i niezbywalnych praw wszystkich członków rodziny  ludzkiej jest podstawą wolności, sprawiedliwości oraz pokoju na świecie,  mając na uwadze, że ludy Narodów Zjednoczonych potwierdziły w Karcie swą wiarę w  podstawowe prawa człowieka oraz w godność i wartość jednostki ludzkiej i postanowiły  sprzyjać postępowi społecznemu oraz osiąganiu lepszego poziomu życia w warunkach  większej wolności,  uznając, że Narody Zjednoczone w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka oraz w  Międzynarodowych Paktach Praw Człowieka zgodziły się i proklamowały, iż każdy człowiek  uprawniony jest do korzystania z zawartych w nich praw i wolności, bez względu na  jakiekolwiek różnice wynikające z przynależności rasowej, koloru skóry, płci, języka, religii,  poglądów politycznych lub innych, narodowego lub społecznego pochodzenia, cenzusu  majątkowego, urodzenia oraz jakichkolwiek innych,  przypominając, że w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka Narody Zjednoczone  proklamowały, iż dzieci mają prawo do szczególnej troski i pomocy,  wyrażając przekonanie, że rodzina jako podstawowa komórka społeczeństwa oraz naturalne  środowisko rozwoju i dobra wszystkich jej członków, a w szczególności dzieci, powinna być  otoczona niezbędną ochroną oraz wsparciem, aby mogła w pełnym zakresie wypełniać swoje  obowiązki w społeczeństwie,  uznając, że dziecko dla pełnego i harmonijnego rozwoju swojej osobowości powinno  wychowywać się w środowisku rodzinnym, w atmosferze szczęścia, miłości i zrozumienia,  uważając, że dziecko powinno być w pełni przygotowane do życia w społeczeństwie jako  indywidualnie ukształtowana jednostka, wychowana w duchu ideałów zawartych w Karcie  Narodów Zjednoczonych, a w szczególności w duchu pokoju, godności, tolerancji, wolności,  równości i solidarności,  mając na uwadze, że potrzeba otoczenia dziecka szczególną troską została wyrażona w  Genewskiej Deklaracji Praw Dziecka z 1924 r. oraz Deklaracji Praw Dziecka przyjętej przez  Zgromadzenie Ogólne 20 listopada 1959 r. i uznanej w Ogólnej Deklaracji Praw Człowieka,  w Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych (w szczególności w  artykułach 23 i 24), w Międzynarodowym Pakcie Praw Gospodarczych, Społecznych i  Kulturalnych (w szczególności w artykule 10), jak również w statutach i stosownych  dokumentach wyspecjalizowanych agencji i międzynarodowych organizacji zajmujących się 

(…)

… tej konwencji zgłasza następujące zastrzeżenia:
- W odniesieniu do artykułu 7 konwencji: Rzeczpospolita Polska zastrzega, że prawo dziecka
przysposobionego do poznania rodziców naturalnych będzie podlegało ograniczeniu poprzez
obowiązywanie rozwiązań prawnych umożliwiających przysposabiającym zachowanie
tajemnicy pochodzenia dziecka.
- O granicy wieku, od której dopuszczalne jest powoływanie do służby…
… w szczególności:
a) aby żadne dziecko nie było podejrzane, oskarżane bądź uznawane winnym pogwałcenia
prawa karnego poprzez działanie lub zaniechanie, które nie było zabronione przez prawo
wewnętrzne bądź międzynarodowe w momencie jego dokonania;
b) każdemu dziecku, które podejrzewa się, oskarża lub uznaje winnym pogwałcenia prawa
karnego, przynajmniej następujące gwarancje:
i) przyznanie domniemania niewinności
… będą
respektowały prawo dziecka oraz jego rodziców do opuszczenia każdego kraju, w tym
własnego, oraz powrotu do ich własnego kraju. Prawo do opuszczenia dowolnego kraju
będzie podlegać tylko takim ograniczeniom, które są określone przez prawo i które są
niezbędne dla ochrony bezpieczeństwa narodowego, porządku publicznego, zdrowia i
moralności społecznej lub praw i swobód innych osób, zgodnych z pozostałymi…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz