Kontrola sądową postanowień prokuratora i innych czynności w ramach nadzoru nad postępowaniem przygotowawczym-opracowanie

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 518
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kontrola sądową postanowień prokuratora i innych czynności w ramach nadzoru nad postępowaniem przygotowawczym-opracowanie - strona 1 Kontrola sądową postanowień prokuratora i innych czynności w ramach nadzoru nad postępowaniem przygotowawczym-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Przedstaw kontrolę sądową postanowień prokuratora i innych czynności w ramach nadzoru nad postępowaniem przygotowawczym Sąd rozpoznaje zażalenia m.in. na postanowienia prokuratora:
w przedmiocie środków zapobiegawczych, innych niż tymczasowe aresztowanie (art. 252 § 2i3),
dotyczące kontroli i utrwalania rozmów telefonicznych oraz treści innych rozmów lub przekazów informacji, w tym korespondencji przesyłanej pocztą elektroniczną (art. 240 z zw. z art. 241),
o zabezpieczeniu majątkowym (art. 293 § 2 zd. II),
w sprawie zachowania w tajemnicy danych osobowych świadka. Sąd decyduje o: warunkowym umorzeniu postępowania na wniosek prokuratora, złożony po zakończeniu postępowania przygotowawczego (art336, 339 §1 pkt2, 341, 342). Strona lub organ procesowy mogą zwrócić się o przesłuchanie przez sąd świadka w sytuacji określonej w art. 316 §1 ( „Jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo, że świadka nie będzie można przesłuchać na rozprawie, strona lub prokurator albo inny organ prowadzący postępowanie mogą zwrócić się do sądu z żądaniem przesłuchania go przez sąd”) Sąd rozpoznaje zażalenia na inne czynności prokuratora - chodzi tu przede wszystkim o następujący tryb postępowania prowadzący (m.in.) do ewentualnego wystąpienia pokrzywdzonego w procesie w roli OSKARŻYCIELA POSIŁKOWEGO. Pokrzywdzonemu oraz instytucji, która zawiadomiła o przestępstwie, przysługuje zażalenie na odmowę wszczęcia śledztwa lub dochodzenia, a stronom - na umorzenie postępowania przygotowawczego.
Jeżeli prokurator nadrzędny nie przychyli się do takiego zażalenia, kieruje je do sądu (art. 306 § 1i2).
Sąd może utrzymać zaskarżone postanowienie w mocy albo - uwzględniając zażalenia - zaskarżone postanowienie uchylić.
W wypadku uchylenia postanowienia o umorzeniu postępowania przygotowawczego lub odmowie jego wszczęcia sąd wskazuje powody uchylenia, a w miarę potrzeby także okoliczności, które należy wyjaśnić, lub czynności, które należy przeprowadzić. Wskazania te są dla prokuratora wiążące.
Jeżeli prokurator nadal nie znajduje podstaw do wniesienia aktu oskarżenia, wydaje ponownie postanowienie o umorzeniu postępowania lub odmowie jego wszczęcia. Postanowienie to podlega zaskarżeniu tylko do prokuratora nadrzędnego. W razie utrzymania w mocy zaskarżonego postanowienia pokrzywdzony, który wykorzystał uprawnienia przewidziane w art. 306 p 1i2, może wnieść akt oskarżenia określony a art. 55 §1 jako oskarżyciel posiłkowy - o czym należy go pouczyć.
W przypadku wniesienia przez pokrzywdzonego aktu oskarżenia prezes sądu przesyła jego odpis prokuratorowi, wzywając go do nadesłania w terminie 14 dni akt postępowania przygotowawczego (art. 330).
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz