Konta użytkowników i grup

Nasza ocena:

5
Pobrań: 28
Wyświetleń: 700
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Konta użytkowników i grup - strona 1 Konta użytkowników i grup - strona 2 Konta użytkowników i grup - strona 3

Fragment notatki:

Konta uŜytkowników i grup    1  KONTA UśYTKOWNIKÓW I GRUP    Pliki konfiguracyjne  Wszystkie informacje o istniejących w systemach UNIX/Linux kontach uŜytkowników i grup przechowywane są w  kilku plikach tekstowych, w których kaŜdy wiersz dotyczy jednego konta. Wiersze te składają się ze stałej liczby  pól, a kaŜde pole przechowuje określoną informację o koncie. Separatorem pól jest znak dwukropka ( : ).    KONTA UśYTKOWNIKÓW    /etc/passwd   jest to plik przechowujący informacje o kontach uŜytkowników. KaŜdy wiersz składa się z 7 pól  rozdzielanych dwukropkiem, ogólna budowa wiersza wygląda następująco:    nazwa_uŜytkownika:hasło:UID:GID:komentarz:katalog_domowy:powłoka    gdzie :  nazwa_uŜytkownika   jest polem zawierającym jednoznacznie identyfikującą nazwę uŜytkownika  hasło   jest zaszyfrowanym hasłem uŜytkownika. Jeśli w systemie uŜyto maskowania haseł  (uŜywany jest plik /etc/shadow) to w miejscu tym znajduje się  x . W przypadku, gdy  nie jest wykorzystywany plik /etc/shadow brak jakiejkolwiek wartości oznacza brak  hasła na tym koncie, *   oznacza, Ŝe uŜytkownik nigdy nie będzie mógł rozpocząć sesji w  systemie.  UID   ( User ID )   unikalny numer reprezentujący uŜytkownika w systemie (poniŜej 100 - konta  systemowe)  GID   ( Group  ID) unikalny numer wskazujący na domyślną grupę, do której naleŜy uŜytkownik  (poniŜej 10 – grupy systemowe)  komentarz   zawiera informacje o uŜytkowniku dostępną dla innych uŜytkowników po wydaniu  polecenia  finger   katalog_domowy   określa miejsce katalogu domowego uŜytkownika  powłoka   ściezka do powłoki, która ma być uruchomiona po zalogowaniu uŜytkownika    Przykładowy wiersz:    mzebrowski:x:101:101:Marek śebrowski:/home/mzebrowski:/bin/bash    Kontami uŜytkowników moŜna zarządzać ręcznie poprzez edycję pliku /etc/passwd lub za pomocą poleceń:  useradd  - dodawanie nowego konta uŜytkownika (w niektórych systemach adduser)  userdel  - usuwanie nowego konta uŜytkownika   usermod   - modyfikacja istniejącego konta uŜytkownika    Polecenia  te  posiadają  szereg  parametrów.  Ogólna  składnia  polecenia  oraz  przeznaczenie  parametrów  została  szczegółowo opisana w podręczniku systemowym:  man useradd   - podręcznik na temat dodawania uŜytkownika  man userdel   - podręcznik na temat usuwania uŜytkownika  man usermod   - podręcznik na temat modyfikacji uŜytkownika  Konta uŜytkowników i grup    2  HASŁA DO KONT UśYTKOWNIKÓW    /etc/shadow

(…)

… ustawienia najłatwiej będzie wykonać niezbędne
czynności w następującej kolejności:
1.
Ustawić wartości zmiennych PASS_ w pliku /etc/login.defs
2.
Utworzyć konta grup
3.
Utworzyć katalogi domowe uŜytkowników (moŜna w tym celu zastosować odpowiedni parametr
polecenia useradd przy tworzeniu kont uŜytkowników)
4.
Utworzyć konta uŜytkowników, definiując za pomocą odpowiednich parametrów grupę podstawową,
grupy…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz