Konstrukcjonizm społeczny a terapia skoncentrowana na rozwiązaniach

Nasza ocena:

3
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1113
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Konstrukcjonizm społeczny a terapia skoncentrowana na rozwiązaniach - strona 1 Konstrukcjonizm społeczny a terapia skoncentrowana na rozwiązaniach - strona 2 Konstrukcjonizm społeczny a terapia skoncentrowana na rozwiązaniach - strona 3

Fragment notatki:

Spo ł eczny Konstrukcjonizm, a Terapia Skoncentrowana na Rozwi ą zaniach (na podstawie m.in. „ The social Construciton of Mental Illness and its implications for teh recovery model ”, Michael T. Walker) Spo ł eczny konstrukcjonizm… …lub spo ł eczny konstruktywizm to teoria socjologiczna rozwinięta przez Petera L. Bergera i Thomasa Luckmanna w 1966 w książce The Social Construction of Reality (Spo ł eczne tworzenie rzeczywisto ś ci) . Opis rzeczywisto ś ci Czym jest rzeczywisto ść , która nas otacza? Prawda i rzeczywisto ść to konceptualizacje, punkty widzenia powi ą zane histori ą i kontekstem. Implikacje dla praktyki terapeutycznej „Choroby psychiczne”, zaburzenia, diagnozy i wszystkie związane z nimi koncepcje
są tylko „ KONSTRUKTAMI SPO Ł ECZNYMI” Reifikacja Proces nadawania czemuś określonej formy.
Materializacja określonej konstrukcji myślowej, abstrakcji. Rzeczywisto ść a j ę zyk Kształt rzeczywistości zależy od tego jakim posługujemy się językiem!
Język i sposób posługiwania się nim podczas opowiadania swojej historii tworzy znaczenie.
Słowa „grawerują” nasze sensoryczne doświadczenie prowadząc do wielu możliwych interpretacji ludzkiego stanu.
„ Profesjonali ś ci, którzy propaguj ą diagnostyczne etykiety twierdz ą , i ż przypisuj ą ludzi do kategorii chorób psychicznych, ż eby wiedzieli jak im najlepiej pomóc. Jednak ż e leczenie problemów i konfliktów emocjonalnych ró ż ni si ę zasadniczo od leczenia medycznego. Niestety nie udowodniono, ż e zdiagnozowanie osoby, jako chorej psychicznie ma wiele wspólnego z ul ż eniem jej w cierpieniu, a cz ę sto niestety jeszcze je pogarsza”. Paula Kaplan - wspó ł twórca Klasyfikacji Chorób i Zaburze ń DSM „ Wypieki” Billa O'Hanlona Problem, z którym klient zgłasza się na terapię jest jak ciasto na świąteczne ciasteczka.
Kiedy klient przedstawia terapeucie swój problem - zostaje zagnieciony - tzn. zinterpretowany w języku terapeuty! Z czym klient opuszcza gabinet terapeuty? ... maj ą c nierozwi ą zane konflikty z dzieci ń stwa (konwencja psychodynamiczna), ... z prze ś wiadczeniem o zaburzeniach ukszta ł towanych przez system nagród i kar (konwencja behawioralna), ... z potrzeb ą przyjrzenia si ę ró ż nym archetypom, które si ę do niego odnosz ą (szko ł a Junga), ... z rozpoznan ą „depresj ą ”, chorob ą dwubiegunow ą ”, itp. (klinicysta - diagnosta). S ł ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz