Kompendium z zakresu prawa cywilnego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1750
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kompendium z zakresu prawa cywilnego - strona 1

Fragment notatki:

Informacje zawarte w pliku to: pojęcie prawa cywilnego, zasady prawa cywilnego, systematyka prawa cywilnego, materiały doktrynalne i orzecznicze z zakresu części ogólnej prawa cywilnego, proces kodyfikacji, reforma prawa cywilnego, normy prawa cywilnego, zasięg czasowy przepisów prawnych, definicja wykładni, luki prawne, stosunek cywilnoprawny, zdarzenia prawne, prawo podmiotowe, rodzaje i typy praw podmiotowych, osoby fizyczne.

PRAWO CYWILNE - część ogólna.
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRAWA CYWILNEGO
Pojęcie prawa cywilnego:
- przedmiot, stosunki cywilne; reguluje stosunki społeczne o charakterze majątkowym i niemajątkowym,
Stosunki majątkowe, to stosunki własnościowe, powstałe na tle przynależności rzeczy i innych dóbr do danego przedmiotu, czyli dotyczące społecznego korzystania z tych dóbr, lecz również stosunki polegające na wymianie dóbr i usług. Stosunki majątkowe mają za przedmiot interes natury ekonomicznej.
Stosunki niemajątkowe to takie, które nie mają bezpośrednio wartości ekonomicznej.
W prawie cywilnym dominują stosunki majątkowe.
- podmiot, art., 1 k.c., podmiotami stosunków cywilnoprawnych są osoby fizyczne oraz osoby prawne.
- metoda regulacji, ma na celu rozgraniczenie prawa cywilnego od innych gałęzi prawa; przyjmuje się zasadę równorzędności stron, tzn. że żadna ze stron nie jest podporządkowana drugiej.
Termin „prawo cywilne” wywodzi się z prawa rzymskiego, jest odpowiednikiem ius civile.
Termin prawo cywilne:
- w znaczeniu przedmiotowym, zespół norm prawnych,
- w znaczeniu podmiotowym, uprawnienie lub zespół uprawnień, wynikających z określonego stosunku prawnego, a przysługujący podmiotowi prawa na podstawie prawa w znaczeniu przedmiotowym.
Prawo cywilne należy do prawa prywatnego - występuje autonomiczność podmiotów stosunku, podmioty same kształtują stosunki, autonomia nie oznacza dowolności, przepisy określają zakres działań.
Zakres prawa cywilnego:
- prawo handlowe, prawo rodzinne, prawo pracy, prawo rolne, prawo spółdzielcze, prawo morskie.
Zasady prawa cywilnego:
1.Zasada ochrony osoby ludzkiej, przyznanie każdemu człowiekowi zdolności prawnej oraz zapewnienie gwarancji swobodnego korzystania przez niego z dóbr osobistych.
2.Zasada równości, wszystkich obywateli i cudzoziemców w nieco skorygowanym zakresie wobec prawa.
3.Zasada praw podmiotowych, podstawą korzystania przez człowieka z różnorodnych dóbr są przysługujące im prawa o ustawowo zagwarantowanej treści.
4.Zasada autonomii woli stron, osoba fizyczna może dobrowolnie kształtować swoje stosunki prawne w granicach prawa. Dotyczy to głównie umów, jak również innych stosunków prawnych.
5.Zasada ochrony dobrej wiary, chroni osobę, która działa w mylnym, ale usprawiedliwionym przekonaniu, co do uprawnień tego, od kogo nabywa rzecz lub inne prawo.
6.Zasada łagodzenia rygoryzmu przepisów prawnych przez klauzule generalne.
7.Zasada jednakowej ochrony każdej własności, bez względu na podmiot i przedmiot (ujęcie pierwotne w DPCziO - „własność jest prawem świętym i nienaruszalnym”.
8.Zasada cywilnej odpowiedzialności za długi, dłużnik odpowiada za swe długi całym majątkiem.


(…)

… istnienia cudzego prawa podmiotowego - formalne (zasiedzenie).
Rodzaje i typy praw podmiotowych:
I.
Prawa bezwzględne - skuteczne przeciwko każdej osobie (erga omnes); prawo własności.
Prawa względne - skuteczne wobec konkretnej osoby lub osób (inter partes).
II.
Prawa majątkowe - prawa rzeczowe (prawo własności, użytkowanie wieczyste, prawa rzeczowe ograniczone); wierzytelności (najem, dzierżawa…
…, której nie zachowanie pociąga za sobą nieważność czynności prawnej. Obowiązek jej zachowania może pod rygorem nieważności wynikać z przepisu ustawy lub z woli stron.
- dla celów dowodowych (ad probationem), rozumie się formę pisemną, jeżeli jej niezachowanie nie pociąga za sobą nieważność czynności prawnej, lecz ogranicza możność - w razie sporu - skorzystania z niektórych środków dowodowych; forma ta może wynikać…
… oświadczenia woli i że groźba musiała wpłynąć decydująco na złożenie tego właśnie oświadczenia woli. - musi być bezprawna,
- musi być poważna,
- bez znaczenia jest od kogo pochodzi groźba.
Czynności prawne zawarte pod wpływem błędu lub groźby podlegają unieważnieniu, dotknięte są względną nieważnością. Czynności prawne zawarte przy braku świadomości lub swobody i pozorności są bezwzględnie nieważne.
Treść…
… czynności prawnej, polega na stwierdzeniu, że czynność nie wywołuje skutków prawnych, a tym samym nie rodzi korzystających normalnie z ochrony państwa praw podmiotowych, np. obligatoryjna forma aktu notarialnego przy sprzedaży nieruchomości,
2. egzekucyjna, przymusowe egzekwowanie zachowania do jakiego strona wcześniej się zobowiązała; zaniechanie naruszeń, ewentualnie przywrócenie stanu poprzedniego…
… prawnej te zamierzone skutki wywołują - należy odróżnić:
- czynności prawne wraz z oświadczeniem woli,
- orzeczenia sądowe,
- akty administracyjne (wywołujące skutki cywilistyczne).
b) inne czyny.
Zdarzenia cywilnoprawne - orzeczenia sądowe o charakterze konstytutywnym (np. ubezwłasnowolnienie całkowite, uznanie za zmarłego) w tej grupie wyróżniamy: orzeczenia stwierdzające obowiązek złożenia…
… się o przyczynie wpłynięcia na wynik przetargu, nie później jednak niż 1 rok (termin zawity - nie przedawnia się).
bezwzględna nieważność - umowa od początku jest nieważna
względna nieważność - można ją unieważnić
Oferta - art. 66 k.c. - oświadczenie woli, stanowcza propozycja zawarcia umowy i zawiera istotne elementy zawarcia przyszłej umowy (strony: oferent i oblat).
Czas oczekiwania na odpowiedź:
- wyznaczony…
… z własności nieruchomości; druga grupa to roszczenia, których dochodzenie ograniczone jest terminami zawitymi.
Terminy przedawnienia można podzielić na:
- ogólne, przewidziane w uregulowaniu ogólnym instytucji przedawnienia,
- szczególne, uregulowane w przepisach szczególnych.
Dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej i dla dochodzenia roszczeń okresowych (renta, czynsz najmu) - termin…
…. odebranie władzy rodzicielskiej - nie może być podmiotem tego prawa.
Zdolność prawna - właściwość polegająca na zdolności do tego, aby być podmiotem praw i obowiązków z zakresu prawa cywilnego. Jest nieodłączną cechą każdego podmiotu prawa. Podmiotowość prawna i zdolność prawna to pojęcia tożsame. Nie można w drodze czynności prawnej ograniczyć, ani wyłączyć zdolności prawnej.
Człowiek nabywa zdolność…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz