Komitet regionów-referat

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 721
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Komitet regionów-referat - strona 1 Komitet regionów-referat - strona 2 Komitet regionów-referat - strona 3

Fragment notatki:

KOMITET REGIONÓW - referat
Podstawy prawne dla funkcjonowania Komitetu Regionów.
Historia.
Cele i zadania Komitetu Regionów.
Członkowie Komitetu Regionów.
Organy Komitetu Regionów.
Administracja Komitetu Regionów - Sekretariat Generalny.
Współpraca z innymi instytucjami.
Podstawy prawne dla funkcjonowania Komitetu Regionów.
Komitet Regionów został powołany na mocy postanowień Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej z Maastricht (data podpisania traktatu: 7 lutego 1992r., data wejścia w życie traktatu: 1 listopada 1993r.) Komitet Regionów został powołany do życia w 1994 roku. Pełni rolę organu doradczego i opiniotwórczego. Nie jest samodzielny organizacyjnie, ani finansowo - KR jest kolegialnym organem pomocniczym Rady Unii Europejskiej oraz Komisji Europejskiej. Wydawane przez niego opinie nie są wiążące. Na jego członków wybierani są przedstawiciele organizacji samorządowych państw członkowskich. Początkowo liczba członków KR wynosiła 189. Dziś, po kolejnych rozszerzeniach (1995r. - Austria, Finlandia, Szwecja, 2004r. - Cypr, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Polska, Słowacja, Słowenia, Węgry, 2007r. - Bułgaria, Rumunia) jest ich 344. Polsce przypada 21 miejsc. Aktualny regulamin wewnętrzny, na podstawie którego został opracowany referat, został przyjęty 3 grudnia 2009 roku na podstawie artykułu 306 akapitu 2 Traktatu z Maastricht.
Akty prawne, które opiniuje dotyczą takich dziedzin, jak: polityka regionalna, transport, środowisko, edukacja - wszystkie, które dotyczą działań władz lokalnych i regionalnych.
Siedziba Komitetu Regionów znajduje się w Brukseli.
Historia. (w skrócie, najważniejsze zmiany)
*1992r. - podpisanie Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, na mocy którego powstał Komitet Regionów. *1994r. - posiedzenie członków KR na pierwszej sesji plenarnej, w Brukseli. *1995r. - wzrost liczby członków KR 189  222 (po rozszerzeniu o Austrię, Finlandię i Szwecję). *1997r. - Traktat amsterdamski (podpisany 2 października 1997r, wszedł w życie 1 maja 1999r.) umacnia rolę KR rozszerzając zakres obowiązkowej konsultacji oraz wprowadzając funkcję doradczą wobec Parlamentu Europejskiego). *2001r. - na mocy Traktatu nicejskiego (podpisany 26 lutego 2001r., wszedł w życie 1 lutego 2003r.) odtąd członkowie Komitetu Regionów muszą posiadać mandat wyborczy, lub być politycznie odpowiedzialni przed obieralnym zgromadzeniem. *2004r. - wzrost liczby członków KR z 222  317 (po rozszerzeniu z 2004r. - Cypr, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Polska, Słowacja, Słowenia, Węgry).

(…)

… i rezolucji Opinie i raporty Komitetu, jak również komunikaty dotyczące stosowania procedury uproszczonej, zgodnie z art. 26, bądź odstąpienia od opracowania opinii lub raportu, zgodnie z art. 62, są kierowane do Rady, Komisji i Parlamentu Europejskiego. Zarówno one, jak i rezolucje przekazywane są przez Przewodniczącego. Opinie, raporty i rezolucje publikuje się w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. …
… się o jego opinię w dowolnej sprawie. Ze swojej strony, Komitet może też z własnej inicjatywy wydawać opinie i przedstawiać je Komisji, Radzie i Parlamentowi.
*Konsultacja obowiązkowa - Spójność gospodarcza i społeczna, - Edukacja i młodzież, - Kultura, - Zdrowie publiczne, - Sieci transeuropejskie, - Transport, - Zatrudnienie, - Sprawy socjalne, - Ochrona środowiska, - Europejski Fundusz Społeczny, - Kształcenie…
… przez Prezydium. Przewodniczący każdej komisji, działając w porozumieniu z pierwszym wiceprzewodniczącym, określa daty posiedzeń i porządek obrad. Za kworum na posiedzeniu komisji uznaje się obecność więcej niż połowy jej członków. Większość głosów.
Administracja Komitetu Regionów - Sekretariat Generalny.
Komitet jest wspomagany przez Sekretariat Generalny. Sekretariatem Generalnym kieruje sekretarz generalny…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz