Komisja Europejska-opracowanie - Etapy rozwoju KE

Nasza ocena:

3
Pobrań: 147
Wyświetleń: 427
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Komisja Europejska-opracowanie - Etapy rozwoju KE  - strona 1 Komisja Europejska-opracowanie - Etapy rozwoju KE  - strona 2 Komisja Europejska-opracowanie - Etapy rozwoju KE  - strona 3

Fragment notatki:

Komisja Europejska (17 TUE; 244 - 250 TFUE)
Geneza i rozwój komisji
Genezy Komisji Europejskiej należy szukać w traktatach ustanawiających:
EWWiS (18.04.1951)
EWG (25.03.1957)
Euratom (25.03.1957)
W każdej z ww. Wspólnot można odnaleźć korzenie obecnej KE. W EWWiS była to Wysoka Władza; miała charakter ponadnarodowy o daleko bardziej rozwiniętych kompetencjach wykonawczych niż powstałe później Komisje. W skład WW wchodziło dziewięciu członków (maksymalnie dwóch z jednego państwa). Organ ten miał wiele kompetencji ponadnarodowych w zakresie przedmiotu regulacji traktatu EWWiS, czyli przemysłu stalowego i węglowego.
W EWG była to Komisja; nadano jej uprawnienia wykonawcze, zarządcze i wnioskodawcze. To ostatnie uprawnienie to wyłączne prawo inicjatywy Komisji, która jako jedyny organ miała prawo do wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie procedury prawodawczej. Ponadto do kompetencji Komisji włączono stanie na straży traktatów, reprezentowanie EWG na zewnątrz w negocjacjach handlowych. Członkowie Komisji mogli być odwoływanie na wniosek Rady lub Komisji. Komisja liczyła sobie dziewięciu członków, mianowanych przez rządy państw członkowskich; po dwóch przedstawicieli miały Włochy, RFN i Francja.
W Euratomie była to Komisja; miała charakter organu zarządzającego.
Do reformy Komisji i WW doszło w 1967 roku na mocy podpisanego 1965 roku Traktatu o Fuzji, który połączył te instytucje w jedną Komisję Wspólnot Europejskich. Zgodnie z zapisami TF KWE liczyła dziewięciu członków (zmiana liczby komisarzy wymagała jednomyślnej decyzji Rady) i była organem kadencyjnym (4 lata). Mandat komisarza mógł być odnowiony po upływie kadencji. Kadencja przewodniczącego i wiceprzewodniczących (zgodnie z TF- trzech), wybieranych przez Komisję spośród swych członków, wynosiła dwa lata i również dopuszczono ponowny wybór. Członkowie KWE byli powoływanie w drodze porozumienia państw członkowskich. Komisja podejmowała decyzje większością głosów. Quorum i kwestie proceduralne Komisja określała w swoim regulaminie wewnętrznym.
Etapy rozwoju KE
Lata 1967 - 1985
Pierwszy skład KWE, na czele której stanął Belg Jean Rey, liczył 14 komisarzy. Trzy lata później powrócono do zapisów traktatowych, czyli do Komisji dziewięcioosobowej. Kolejna zmiana liczby komisarzy nastąpiła po pierwszym rozszerzeniu w 1793 roku o WB, Irlandię i Danię (od 6.01.1973 - 13 komisarzy)
Przełom lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych do „chude lata” Komisji. W 1966 roku KWE poniosła porażkę w sporze z Francją, zakończonym tzw. kompromisem luksemburskim, co ukróciło dążenia Komisji do poszerzania swoich kompetencji. Również stagnacja gospodarcza lat siedemdziesiątych nie sprzyjała pogłębianiu integracji, a co najistotniejsze, Komisja przestała być jej motorem.


(…)

… inicjatywy. Czuwa ona nad stosowaniem Traktatów i środków przyjmowanych przez instytucje na ich podstawie. Nadzoruje stosowanie prawa Unii pod kontrolą Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Wykonuje budżet i zarządza programami. Pełni funkcje koordynacyjne, wykonawcze i zarządzające, zgodnie z warunkami przewidzianymi w Traktatach. Z wyjątkiem wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa
…. Kadencja Komisji wynosi pięć lat. Członkowie Komisji są wybierani ze względu na swe ogólne kwalifikacje i zaangażowanie w sprawy europejskie spośród osób, których niezależność jest niekwestionowana. Komisja jest całkowicie niezależna w wykonywaniu swoich zadań. Bez uszczerbku dla artykułu 18 ustęp 2 [ 2. Wysoki przedstawiciel prowadzi wspólną politykę zagraniczną i bezpieczeństwa Unii. Przyczynia…
… pomiędzy Państwami Członkowskimi, który pozwala odzwierciedlić różnorodność demograficzną i geograficzną wszystkich Państw Członkowskich. System ten jest ustanawiany jednomyślnie przez Radę Europejską zgodnie z artykułem 244 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. 6. Przewodniczący Komisji: a) określa wytyczne, w ramach których Komisja wykonuje swoje zadania; b) decyduje o wewnętrznej organizacji…
… Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej [ Jeżeli do Parlamentu Europejskiego wpłynie wniosek o wotum nieufności dla Komisji ze względu na jej działalność, może on głosować w sprawie tego wniosku najwcześniej trzy dni po jego złożeniu i wyłącznie w głosowaniu jawnym. Jeżeli wniosek o wotum nieufności zostanie przyjęty większością dwóch trzecich oddanych głosów, reprezentującą większość członków Parlamentu Europejskiego, członkowie Komisji kolegialnie rezygnują ze swoich funkcji, a wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa rezygnuje z pełnienia funkcji w ramach Komisji. Nadal pełnią oni swoje funkcje i prowadzą sprawy bieżące do czasu zastąpienia ich zgodnie z artykułem 17 Traktatu o Unii Europejskiej. W takim przypadku mandat członków Komisji mianowanych…
… tych grup. Sekretarz zapewnia grupom obsługę sekretarską. Sekretarz generalny zapewnia wdrożenie procedur decyzyjnych i czuwa nad wykonywaniem decyzji, o których mowa w art. 4 niniejszego regulaminu wewnętrznego. W szczególności, i z wyłączeniem przypadków wyjątkowych, sekretarz generalny podejmuje niezbędne kroki dla zapewnienia notyfikacji i publikacji aktów Komisji w Dzienniku Urzędowym Unii
…)
Funkcja reprezentacyjna - KE realizuje ją w dwójnasób; z jednej strony KE realizuje prawo legacji z organizacjami międzynarodowymi oraz z państwami trzecimi; z drugiej KE,w ramach otrzymanego mandatu, bierze czynny udział w negocjacjach umów międzynarodowych, a także może reprezentować Unię przy podpisywaniu tychże umów.
Artykuł 17 1. Komisja wspiera ogólny interes Unii i podejmuje w tym celu odpowiednie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz