Kolokwium zaliczeniowe

Nasza ocena:

3
Pobrań: 301
Wyświetleń: 511
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kolokwium zaliczeniowe - strona 1 Kolokwium zaliczeniowe - strona 2 Kolokwium zaliczeniowe - strona 3

Fragment notatki:

1. Zosta*e* zatrudniony przez policj* do zbadania zwi*zku mi*dzy liczb* przest*pstw kryminalnych i wielko*ci bezrobocia. a/ Jak sprawdzisz t* hi-potez*? b/ Jakich danych potrzebujesz? c/ Podaj przyk*ad czynnika, kt*ry uznasz za sta*y? a/
b/
c/
2.a/ Przy z*ej pogodzie trudno *owi* ryby. Na rysunku poka*, co dzieje si* wtedy z poda** ryb? Co dzieje się z cen* i ilo*ci* ryb? b/ Poza tym z*a pogoda obni*a popyt na ryby, bo mniej ludzi cho-dzi na zakupy. Uzupe*nij rysunek: co sta-nie si* z lini* popytu na ryby. Jak zmieni si* ilo**? c/ Czy mo*esz powiedze*, co stanie si* z cen*?
a/
b/
c/ 3. Oto cenowe i dochodowe elastycz-no*ci popytu na 2 dobra. Wska*: a/ dobro normalne, luksusowe, pierwszej potrzeby, ni*szego rz*du; b/ dobro, na kt*re popyt jest elastyczny, dobro Giffena. a/ Normalne s* ........... ...................................., bo ............................... . Luksusowe s* .............................................., bo .............................. . Pierwszej potrzeby s* .................................., bo .............................. . b/ Elastyczny jest popyt na .............................., bo .............................. .
c/ Dobrem Giffena s* ......................................, bo ............................. . 4. Doch*d konsumenta, kt*ry nie oszcz*dza, wynosi 120, dobro X kosztuje 8, a dobro Y 12. a/ Narysuj lini* ograniczenia bud*etowego. b/ Efekt substy-tucyjny podwy*ki ceny dobra X ma taki sam kierunek co efekt dochodowy. Narysuj t* sytuacj*. c/ Na osobnym rysunku poka* *cie*k* wzrostu dochodu.
a/ i b/ c/ 5. a/ Tablica opisuje zmiany wielko*ci produkcji i nak*ad*w. Cena pracy wynosi 5, a kapita*u 2. a/ Wska* ekonomicznie efektywn* metod* produkcji kolejno: 4, 8 i 12 jednostek. b/ Czy wyst*puj* korzy*ci lub niekorzy*ci skali? c/ Czy wzrostowi produkcji towarzyszy wzrost kapita*o-ch*onno*ci? a/ b/ c/ 6. Przyporz*dkuj wydatki pa*stwa ich celom: A/ udost*pnienie czystych d*br publicznych; B/ wspieranie d*br spo*ecznie po**danych; C/ zapew-nienie w*a*ciwego podzia*u dochod*w; 1/ wydatki na policj*; 2/ dotacje dla pa*stwowych szk**; 3/ zasi*ki dla bezrobotnych; 7. a/ Linia poda*y jest pionowa, a linia popytu „normalna”.Uzupe*nij rys. A. Co powiesz o rozk*adzie ci**aru opodatkowania i o nieefektywno*ci spowo-dowanej podatkiem kwotowym? b/ Tym razem linia poda*y jest pozioma. Uzupe*nij rys. B. Powt*rnie odpowiedz na pytania z punktu (a).

(…)

…. a/ Narysuj linie popytu, poda*y, utargu kra*cowego. Ile wynosi produkcja i cena? b/ Ile wynios*aby cena i produkcja, gdyby to by*a ga*** wolnokonkurencyjna? c/ Zaznacz i oblicz spo*eczny koszt monopolizacji. P (cena) 8 7 6 5 4 3 2 1 a/ Q (ilo**) 1 2 3 4 5 6 7 8 TR MR b/ c/ 9. Oto gra „w tch*rza” (ang. chicken game): Dwa samochody p*dz* naprze-ciwko siebie. Przegra, kto ust*pi... Grasz „w tch*rza”. Widzisz…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz