Kodeks postępowania administracyjnego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 924
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kodeks postępowania administracyjnego - strona 1

Fragment notatki:

Z jej treści możemy dowiedzieć się więcej na takie tematy, jak:postępowanie administracyjne ogólne, postępowanie szczególne, naczelne zasady, organy wyższego stopnia, właściwość rzeczowa, właściwość miejscowa, doręczenie zastępcze, należności niepieniężne.

POSTĘPOWANIE ADMINISTARCYJNE I SĄDOWOADMINISTRACYJNE
Zagadnienia:
postępowanie administracyjne ogólne,
postępowanie przed sądami administracyjnymi,
postępowanie egzekucyjne w administracji.
Postępowanie administracyjne ogólne
Postępowanie administracyjne ogólne określa m.in. procedurę wydawania decyzji, toczy się bowiem w indywidualnych sprawach, należących do właściwości organów administracji publicznej, rozstrzyganych w drodze decyzji. Postępowanie administracyjne ogólne reguluje Kodeks postępowania administracyjnego (w skrócie: k.p.a) i dlatego nazywa się ono postępowaniem ,,ogólnym”, że jego regulacja właściwa jest w sprawach, dla których nie przewidziano szczególnie unormowanego postępowania. Postępowanie szczególne (np. postępowanie w sprawach podatkowych) jest uregulowane w przepisach znajdujących się poza Kodeksem postępowania administracyjnego.
Naczelne oraz ogólne zasady postępowania administracyjnego
Naczelnymi zasadami są np. zasada demokratycznego państwa prawnego, zasada praworządności, zasada równości wobec prawa oraz zasada dwuinstancyjności postępowania administracyjnego. Ogólne zasady postępowania administracyjnego:
praworządności (legalności),
dbałości o praworządne zachowania podmiotów i uczestników,
prawdy obiektywnej,
udzielania stronom informacji,
czynnego udziału stron,
przekonywania,
wnikliwości i szybkości postępowania,
rozstrzygania sprawa spornych w drodze ugody,
pisemności postępowania,
dwuinstancyjności postępowania,
trwałości ostatecznych decyzji administracyjnych,
sądowej kontroli decyzji administracyjnych.
Organ prowadzący postępowanie
Postępowanie administracyjne ogólne prowadzą organy administracji publicznej. Organami wyższego stopnia są:
1/ w stosunku do organów jednostek samorządu terytorialnego - samorządowe kolegia odwoławcze, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej,
2/ w stosunku do wojewodów - właściwi w sprawie ministrowie,
3/ w stosunku do innych organów administracji publicznej niż wymienione w punktach 1 i 2 - odpowiednie organy nadrzędne lub właściwi ministrowie, a jeżeli nie ma takich organów - organy państwowe sprawujące nadzór nad ich działalnością,
4/ w stosunku do organów organizacji społecznych - organy wyższego stopnia tych organizacji, a w razie ich braku - organy państwowe sprawujące nadzór nad ich działalnością.
Warto zapamiętać, że wojewoda jest organem wyższego stopnia wówczas, gdy przepisy szczególne tak stanowią.
W każdej decyzji musi być między innymi zawarta informacja, do jakiego organu można wnieść odwołanie od tej decyzji.
Właściwość (miejscowa, rzeczowa i funkcjonalna)
Właściwość rzeczowa

(…)

… do wykonania przez zobowiązanych ich obowiązków o charakterze pieniężnym lub niepieniężnym, oraz do zabezpieczenia wykonania tych obowiązków. Wierzycielem jest organ uprawniony do żądania wykonania obowiązku lub jego zabezpieczenia.
Zobowiązany w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która nie wykonała…
… lub rażąco narusza interes społeczny.
Weryfikacja ostatecznych decyzji:
wznowienie postępowania,
stwierdzenie nieważności decyzji,
uchylenie lub zmiana decyzji niewadliwych.
Postępowanie przed sądami administracyjnymi
W postępowaniu sądowoadministracyjnym w pierwszej instancji orzekają wojewódzkie sądy administracyjne, a drugą instancją jest NSA. Sądy administracyjne są sądami kasacyjnymi.
Postępowanie…
… administracji publicznej, g/ akty nadzoru nad działalnością organów jednostek samorządu terytorialnego, h/ bezczynność organów w przypadkach określonych w pkt. a - d.
Postępowanie przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi
Wniesienie skargi z zasady nie wstrzymuje wykonania zaskarżonego aktu lub czynności.
W postępowaniu wstępnym następuje skompletowanie akt w celu ustalenia dopuszczalności podjęcia postępowania w sprawie. Skarga może okazać się niedopuszczalna.
W toku postępowania sąd wydaje postanowienia (np. o jego zawieszeniu lub odroczeniu) i zarządzenia (np. o połączeniu kilku oddzielnych spraw do łącznego rozpoznania). Sąd może także postanowieniem umorzyć postępowanie.
Rozstrzygnięcia wojewódzkich sądów administracyjnych
W sprawach skarg na decyzje lub postanowienia sąd wojewódzki uwzględniając…
… tego postępowania w celu wykonania, przez zastosowanie środków przymusu państwowego, obowiązków wynikających z aktów poddanych egzekucji administracyjnej, których zobowiązany nie chce dobrowolnie wykonać. Egzekucja administracyjna jest odrębna od postępowania administracyjnego i niezależna od egzekucji sądowej. W trybie egzekucji administracyjnej mogą być egzekwowane obowiązki o charakterze pieniężnym (np. podatki…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz