Klasyczne wskaźniki techniczno-ekonomiczne - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 553
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 Klasyczne wskaźniki techniczno-ekonomiczne - omówienie  - strona 1  Klasyczne wskaźniki techniczno-ekonomiczne - omówienie  - strona 2

Fragment notatki:

Klasyczne wskaźniki techniczno-ekonomiczne
Wskaźniki techniczno-ekonomiczne, wielkości liczbowe wyrażające różne stosunki i relacje między
elementami charakteryzującymi prowadzoną działalność gospodarczą. Mają zastosowanie głównie w
sferze planowania oraz sprawozdawczości i oceny działalności podmiotów gospodarczych.
Do podstawowych wskaźników techniczno-ekonomicznych stosowanych w praktyce należą m.in.
wskaźniki wydajności pracy, technicznego uzbrojenia pracy, produktywności, materiałochłonności,
majątkochłonności, kapitałochłonności.
Wydajność pracy, miara efektywności pracownika wyrażana wielkością produkcji na jednego
zatrudnionego lub na ustaloną jednostkę czasu. Poziom wydajności pracy zależy m.in. od
technicznego uzbrojenia miejsc i stanowisk pracy, kwalifikacji pracowników, ich motywacji, jakości
przedmiotów pracy, ich produktywności, organizacji i warunków pracy, warunków bytowych
pracowników, stosunków społecznych w przedsiębiorstwie.
Techniczne uzbrojenie pracy, wyposażenie techniczne przypadające na jednego zatrudnionego w
przedsiębiorstwie, wyrażane za pomocą współczynnika będącego relacją wartości majątku trwałego i
liczby zatrudnionych pracowników, ukazuje poziom technicznego wyposażenia stanowiska pracy,
które wpływa m.in. na wydajność pracy i jej kapitałochłonność.
Produktywność, relacja efektów do sumy nakładów pracy żywej i uprzedmiotowionej. Miary
produktywności są bardzo różne, mogą dotyczyć poszczególnych czynników wytwórczych lub też
łącznie wszystkich zastosowanych czynników produkcyjnych.
Materiałochłonność, wielkość nakładów materiałowych (Przedmiotów pracy) poniesionych na
wytworzenie określonych dóbr użytkowych, wyznaczana przez ilość materiału zużytego na
wytworzenie określonej wartości użytkowej, tj. produktu zaspokajającego określone potrzeby
materialne użytkownika
Majątkochłonność,
relacja
wielkości
nakładów
na
stworzenie
zasobów
majątkowych
przedsiębiorstwa do wielkości produkcji wytworzonej za pomocą tego majątku, określana też jako
kapitałochłonność produkcji, w szczególności rozumiana jako nakłady na zasoby środków trwałych
(aktywa) w przedsiębiorstwie w stosunku do wielkości efektów produkcyjnych (wytwórczych), jakie
przedsiębiorstwo może osiągnąć posiadając owe zasoby
Kapitałochłonność, relacja pomiędzy ilością kapitału niezbędną do uzyskania określonego efektu
gospodarczego a wielkością tego efektu (może nim być np. wielkość produkcji globalnej lub dodanej
przedsiębiorstwa,
zmniejszenie
zatrudnienia,
oszczędność
makroekonomicznej - wielkość dochodu narodowego).
zużycia
surowców,
a
w
skali
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz