Klasyczna i operatorowa - skrypt

Nasza ocena:

5
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1057
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Klasyczna i operatorowa - skrypt - strona 1

Fragment notatki:


EiT02 - Stan nieustalony w obwodach RLC, metody analizy Wstęp Załó my,  e w obwodzie elektrycznym  o parametrach skupionych 1  wymuszenie ma charakter stały lub zmienia się sinusoidalnie.  Je eli odpowiedź układu jest odpowiednio stała lub  sinusoidalna  oznacza   to,   e  obwód  znajduje   się   w   stanie   ustalonym .    Przy  określonej strukturze   obwodu   i   zało onych   wymuszeniach   w   ogólnym   przypadku,   napięcia   na poszczególnych   elementach   obwodu   i   prądy   w   określonych   gałęziach   nie   uzyskują natychmiast swych wartości ustalonych odpowiadających danym warunkom pracy obwodu. Ustalenie się określonych wartości jest poprzedzone tzw.   stanem nieustalonym , w którym znajduje się obwód przechodząc od jednego stanu do drugiego.  W stanie nieustalonym zmienność napięć i prądów nie jest zgodna z charakterem wymuszeń działających w obwodzie. Przy badaniu obwodów w stanie ustalonym klasyfikowano je wyró niając obwody liniowe i nieliniowe. Kryterium klasyfikacyjnym było m.in. spełnienie lub niespełnianie przez obwód zasady superpozycji 2. Równie  analiza obwodów w stanie nieustalonym wymaga utrzymania takiego podziału.  Stany nieustalone w obwodzie RLC mogą być: • Aperiodyczne - obwód aperiodyczny lub obwód aperiodyczny graniczny; • Periodyczne - obwód oscylacyjny (drgający). Warunki początkowe. Prawa komutacji. Stan obwodu w chwili, w której rozpoczynamy badania zjawisk w danym obwodzie nazywamy  stanem początkowym . W większości przypadków, jako stan początkowy przyjmuje się stan w chwili t = t0 = 0. Do analizy zjawisk w stanie nieustalony konieczna jest znajomość stanu   początkowego.   Wartość   zmiennych   w   stanie   początkowym   nazywamy   warunkami początkowymi . Są one zerowe, gdy w chwili t = 0 obwód jest w stanie bezenergetycznym (zarówno prądy jak i napięcia są zerowe). 1 Je eli parametry układu, takie jak rezystancja, pojemność oraz indukcyjność, są skupione w jednym punkcie tego układu, to nazywamy go  układem o parametrach skupionych . Warunek ten jest spełniony, gdy wymiary wszystkich elementów (np. rezystorów, kondensatorów, indukcyjności, itd.) występujących w układzie są pomijalnie małe w porównaniu z długością fali elekromagnetycznej  l . W wielu rzeczywistych układach warunek ten spełniony jest z bardzo dobrym przybli eniem. Do opisu układów o parametrach skupionych stosuje się równanie ró niczkowe zupełne, bądź ich układ. Argumentem jest czas  t . 2 Odpowiedź obwodu elektrycznego lub jego gałęzi na kilka wymuszeń równa się sumie odpowiedzi na ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz